Nettsider med emneord «Skatterett»

Publisert 7. juni 2017 10:23
Publisert 22. des. 2015 09:46
Publisert 14. mars 2011 13:30

Rettsreglane om skattar og avgifter inneheld mange uavklarte problemstillingar som vi forskar på. Området er tett knytt til selskapsretten, som ser på den rettslege reguleringa av norske og transnasjonale selskap.

Publisert 8. mars 2011 10:20

Faktorane som fremjar og hemmar effektiv styring og demokratisk avgjersle på tvers av styringsnivåa er sentrale problemstillingar i forskinga på offentleg forvalting.

Publisert 14. mars 2008 09:43