print logo

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet

 

Fastsatt av dekanus 11. mars 2005, endret 14. juni 2013

 1. Formålet med opprettelse av forskergrupper er å styrke kvaliteten i og omfanget av forskningen, ved bl.a.

  - å styrke forskningssamarbeidet på fakultetet,

  - å legge til rette for mer systematisk forskningsledelse,

  - å skape attraktive og fruktbare fagmiljøer for rekrutter og seniorforskere,

  - å skape plattformer for eksternfinansiert forskning og for eksternt forskningssamarbeid.
   
 2. Forskergrupper oppnevnes av dekanus etter søknad fra et fagmiljø, etter innstilling fra fakultetsadministrasjonen. I søknaden skal det redegjøres for gruppens planlagte faglige virksomhet i oppnevningsperioden, herunder for gruppens planlagte eksternt finansierte virksomhet. Endring av forskergruppeleder skal godkjennes av dekanus. Dersom det ønskes endringer av vertsinstitutt, skal det tas opp med de respektive institutter og dekanus.
  Oppnevnelsen av forskergrupper gjelder for en periode på  fem år. I løpet av det siste året av oppnevningsperioden, skal gruppens arbeid evalueres, med sikte på å vurdere om den skal gjenoppnevnes for en ny femårsperiode.
   
 3. I søknad til opprettelse av forskergruppe skal det være en angivelse av forskergruppeleder. Forskergruppelederen har ansvaret for drift og utvikling av forskergruppens virksomhet. Dette innebærer bl.a.:

  - planlegging av gruppens faglige mål og satsninger

  - arbeide for å fremme kvalitet og produktivitet i forskningen

  - profilering av fagmiljøet utad

  - rekruttering og miljøbygging, herunder å arbeide for å skape et forskningsmiljø som støtter opp om forskere i rekrutteringsstillinger, og som legger forholdene til rette for deres faglige utvikling og progresjon

  - arbeide for å synliggjøre gode prestasjoner

  - nettverksbygging med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt

  - tilrettelegging av rammevilkår og støttefunksjoner, i samarbeid med fakultet og institutter

  Som kompensasjon for lederoppgavene, fastsettes en årlig driftsbevilgning, som forskergruppelederen kan disponere til litteratur, utstyr, reiser, forskningsassistanse, undervisnings- eller eksamensfrikjøp eller andre forskningsrelaterte formål.
   
 4. Forskergruppelederne vil bli invitert til årlige møter med prodekan for forskning og forskningsrådgiver.
   
 5. Forskergruppen vil få tildelt tilsammen 60 000 kroner årlig i for den perioden den eksisterer. 35 000 kroner skal gå til aktiviteter og drift av gruppen, 25 000 kroner blir fritt disponert av forskergruppeleder.
   
 6.  Medlemmene skal etter beste evne bidra til gjennomføringen av gruppens forskningsplan. En ansatt kan delta i to (eller flere) forskergrupper, og skal i så fall dele arbeidstiden sin mellom disse. Forskergruppelederen skal gi medlemmene støtte og råd, slik at de best mulig kan bidra til forskningsplanens gjennomføring.

  Forskergruppelederen har ikke personalansvar for gruppens medlemmer, men han kan ved behov ta opp med vedkommende instituttleder om det bør oppstilles konkrete målsettinger for den enkeltes arbeid, og evt. fastsettes retningslinjer for anvendelsen av forskningstiden.
   
 7. I søknaden angis det et vertsinstitutt. Vertsinstituttet skal støtte opp om forskergruppenes arbeid, og bistå forskergruppene med praktiske og administrative gjøremål, så som regnskap, prosjektadministrasjon, organisering av faglige aktiviteter, etc.

  Lederen for vertsinstituttet har overordnet forskningslederansvar, og skal særlig:

  - planlegge og koordinere instituttets samlede forskningsvirksomhet 

  - stimulere til samarbeid mellom forskjellige forskergrupper, og mellom forskergrupper og andre fagmiljøer og enkeltforskere

  - legge til rette hensiktsmessige rammevilkår og støttefunksjoner, i samråd med forskergruppene

  - vurdere og godkjenne søknader om ekstern finansiering i henhold til UiOs retningslinjer

  - føre tilsyn med at forskergruppene når de oppstilte mål

  - samarbeide med andre institutter om oppfølgning og koordinering av forskergruppenes aktiviteter, og om initiativ til etablering av nye forskergrupper

  For forskergrupper som omfatter medlemmer fra flere institutter, fastsetter fakultetet i nødvendig utstrekning bestemmelser om fordeling av overhead, plassering av nytilsatte, etc., etter forslag fra gruppens leder og i samråd med de berørte institutter.

  Det oppfordres til at så mange som mulig av de vitenskapelig ansatte deltar i forskergrupper. Det er viktig å merke seg at grupper av forskere kan også danne faggrupper på avgrensete faglige områder og med mer avgrensete planer. Faggrupper kan dannes på instituttene, men også med deltakelse fra ulike institutt, og uten søknad til fakultetet.

  Dersom det anses mest hensiktsmessig i det enkelte tilfelle, kan dekanus bestemme at de oppgaver som etter det ovenstående påhviler vertsinstituttet og vertsinstituttets leder, i stedet skal uføres av fakultetet.

 

Publisert 17. des. 2009 13:35 - Sist endret 17. jun. 2013 11:29