print logo

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

LAMU skal jobbe for et godt arbeids- og læringsmiljø ved Det juridiske fakultet. I LAMUs handlingsplan har studentenes arbeidsmiljø vært et fokusområde siden 2009. Det er utarbeidet en handlingsplan for perioden 2013-2014 hvor det er tatt inn noen nye fokusområder.

Utvalget følger opp ansatte og studenters sikkerhet, helse og velferd, og deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet ved fakultetet. LAMU diskuterer og gir råd i omstillings- og flytteprosesser, og behandler også skade- og ulykkesmeldinger.

Representerer alle parter

I LAMU er både arbeidsgiver, arbeidstakerne og studentene representert. Representantene for arbeidsgiver oppnevnes av fakultetsdirektøren, og studentrepresentantene av Juridisk studentutvalg.  Arbeidstakerne representeres av verneombudene.

Det finnes et verneombud på hvert institutt og et ved sekretariatet, som velges av og blant de ansatte. I tillegg er det også et lokalt Hovedverneombud for hele fakultetet.

LAMU behandler saker både på eget initiativ og etter innspill fra verneombud eller studenter. Utvalget kan kontaktes gjennom fakultetets HMS-koordinator Kari Hegerstrøm.

Publisert 9. nov. 2009 14:35 - Sist endret 6. feb. 2015 11:08