print logo

Programråd for forskerutdanning (PFF)

PFF har det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved Det juridiske fakultet. Administrative eller faglige saker som har med ph.d-programmet å gjøre, skal behandles av PFF.

Mandat Medlemmer

Rådet legger dermed opp rammene for driften av ph.d.-programmet, fra oppstart til disputas. Men rådet legger også opp viktige rammer for hver stipendiat. PFF leverer blant annet innstillinger når nye stipendiater skal ansettes ved Det juridiske fakultet.

Organiserer seminarer

PFF har dessuten ansvaret for å organisere de obligatoriske seminarene for stipendiatene. I tillegg kan rådet organisere valgfrie seminarer og godkjenne seminarer fra andre læresteder. Programrådet skal videre sørge for at det er praktisk mulig å gjennomføre ph.d.-programmet, og legge opp rammene for midtveisevalueringer.

Oppretter bedømmelseskomiteer

Programrådet oppretter bedømmelseskomiteer for doktorgrader. I tillegg kan PFF vurdere om poeng fra andre studiesteder kan brukes i en utdanning ved Det juridiske fakultet. Rådet oppnevner også veiledere for stipendiater.

For mer informasjon kan du kontakte prodekan for forskning Alf Petter Høgberg eller rådgiver Gørill Arnesen.

Publisert 26. okt. 2009 15:58 - Sist endret 30. jan. 2015 10:11