print logo

Programutvalget for Master i rettsvitenskap (PMR)

Programutvalget har det overordnede ansvaret for masterstudiet i rettsvitenskap. Utvalget er ansvarlig for studiekvaliteten i masterstudiet, samt for undervisningstilbudet i land som fakultetet har avtale med.

Programutvalget møtes månedlig.  Møtene er åpne og sakskart og protokoller fra møtene publiseres på nettsidene.

Utvalget fatter blant annet vedtak om anbefalt litteratur og hjelpemidler, og oppnevner faglærere på studiet.

I tillegg til å være et vedtaksorgan er programutvalget et diskusjonssted. Hvert møte starter med "Nytt fra studieårene", der utvalgets medlemmer informerer om hva som rører seg på studiet.

PMRs medlemmer

Programutvalget ledes av prodekan for studier. Videre består utvalget av de fem studieårsansvarlige i studiet, en representant fra administrasjonen og to representanter fra Juridiske studentutvalg.

Dersom du har spørsmål kan du henvende deg til utvalgets sekretær

Publisert 23. mar. 2010 10:39 - Sist endret 13. apr. 2015 10:47