Forskningsaktuelt - Side 3

Publisert 12. mai 2015 13:02

EU sitt grensekontrollbyrå, Frontex, har ansvaret for å beskytte yttergrensene til Europa. Bare i fjor anslo ulike frivillige organisasjoner at over 3.000 mennesker mistet livet i forsøket på å krysse Middelhavet.

Publisert 27. feb. 2015 10:35

Ekstreme ytringar på nett nyttast som viagra for menn som er usikre på eigen manndom, syner masteroppgåve.

Publisert 12. jan. 2015 10:18

Narkotika assosieres gjerne med svake samfunnsgrupper. Amfetamin brukes derimot også av snekkeren som arbeider dobbelt skift for å bli ferdig i tide.

Publisert 4. des. 2014 14:34

Professor Kirsti Strøm Bull møtte på UiOs adventkonsert 30. november fullstendig uvitende og uforberedt på at hun skulle få årets velferdspris fra UiO. - Kirsti er en verdig prisvinner på alle måter, forteller kolleger, studenter og stipendiater ved instituttet.

 

Publisert 29. okt. 2014 11:40

Dommernes rolle i en rettsstat er å dømme etter loven. Spørsmålet er om  lovens ord og dommerens samvittighet er på samme lag.

Publisert 10. okt. 2014 17:02

Den pakken med lovendinger på diskrimineringsfeltet som Stortinget vedtok i 2013 gir et mindre presist redskap i arbeidet for å fjerne diskriminering fra samfunnet, ikke minst diskriminering basert på kjønn.

Publisert 27. aug. 2014 14:51

For mye byråkrati og uklart lovverk svekker fortsatt rettssikkerheten til psykisk utviklingshemmede, viser ny avhandling.

Publisert 21. aug. 2014 10:02

SMRs  kjernevirksomhet vil også i årene fremover omfatte forskning og undervisning om menneskerettigheter, og internasjonalt orientert programvirksomhet. Dette fremgår av senterets strategi for 2015 – 2018, som nå er klar.

Publisert 5. aug. 2014 14:25

- kriminolog ønsker bedre kvalitetssikring av politiets bruk av hunder i tjenesten.

Publisert 4. juli 2014 11:18

Rapporten tegner et bilde av norsk politi som et ‘cowboypoliti’ som «skyter først og spør etterpå». Dette skyldes en mangelfull forståelse av politiarbeid, konkluderer forsker.

Publisert 6. juni 2014 09:24

Bruken av varetekt har økt de siste årene. Det norske rettssystemet kritiseres for sin omfattende bruk av varetektsfengsling.

Publisert 28. apr. 2014 12:43

Om bærekraftig utvikling skal oppnås må konseptet forankres bredere innen juridisk forskning, hevder professor.

Publisert 25. apr. 2014 11:04

Paramilitære organisasjoner er ikke noe vi ofte forbinder med norske forhold. Kan hende tankene går heller til land i Syd-Amerika eller til Tyskland og frikorpsene, Italia og svartskjortene eller selvforsvars-gruppene i dagens Ukraina. Men også i Norge har vi i moderne tid hatt paramilitære borgervern.

Publisert 25. apr. 2014 07:57

Uklare lover og innvandringsfiendtlig bruk av dem øker klimaflyktningenes lidelser.

Publisert 8. apr. 2014 14:36

Dobbelt statsborgerskap er etter hvert utbredt i Europa. I Norge er det derimot en uvilje mot dobbelt statsborgerskap. Forsker hevder at det norske forbudet er vanskelig å forsvare.

Publisert 12. feb. 2014 10:51

Juridiske uklarheter rundt bruken av nettskyen skaper problemer. Nå vil juristene rydde opp, og hjelpe til med å forske frem en ny sky.

Publisert 23. jan. 2014 08:56

Tross mediestorm og samfunnsdebatter om rettspsykiatrien i det norske rettsvesen, er yrkesgruppene som jobber med disse ekspertene, som dommere og advokater, fornøyde med de sakkyndige ekspertenes yrkesutøvelse.

Publisert 6. jan. 2014 19:55

Mens andre stater velger å vedta nye konstitusjoner, har Norge beholdt grunnloven fra 1814. Dette har gitt oss utfordringer i tolkningen og tilpasningen til samtiden.

Publisert 3. des. 2013 12:32

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i et utviklings og menneskerettslig perspektiv. Dette var utgangspunktet for et seminar den 2. desember – dagen før FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. CRPD (The UN Convention on the Rights of Persons with Disability) stod i fokus.

Publisert 28. nov. 2013 13:17

Jusprofessor mener klimakrisen kan løses juridisk gjennom å endre selskapsretten. I desember presenterer en stor gruppe forskere reformer som kan redde miljøet.

Publisert 19. nov. 2013 15:46

-Ved å etablere en internasjonal menneskerettighetsdomstol for hele verden viser vi at vi tar disse rettighetene på alvor. I to novemberdager var den internasjonalt anerkjente jusprofessoren og menneskerettighetsforskeren, formidleren og aktivisten Manfred Nowak en hovedperson på UiO-scenen.

Publisert 18. okt. 2013 09:34

Måten politiet behandler prostituerte på, bryter med rettighetene deres, mener forsker.

Publisert 1. okt. 2013 13:28

En fragmentert og skjønnsmessig miljølovgivning gjør at oljeinteresser vinner framfor vern av miljøet. Til tross for føre-var-prinsippet, finnes det ingen reell beskyttelse av økosystemet i Nordsjøen.

Publisert 19. sep. 2013 10:41

Risikoen for å få feil veiledning ved NAV er stor, og du kan gå glipp av trygdeytelser. Årsaken er usikkerhet rundt hva som skal telle som inntekter.

Publisert 4. sep. 2013 18:36

Gjennom §94 i Grunnloven ble Stortinget pålagt å vedta nye lovbøker som skulle reformere norsk rett, både i form og innhold. Dette ledet til et omfattende lovgivningsarbeid med politiske konflikter og institusjonelle spenninger i det nye konstitusjonelle Norge.