Forskningsaktuelt - Side 7

Publisert 18. aug. 2010 13:49

Ny forskning om straffenivået og folks holdninger til straff i Norge avslører at folk undervurderer grovt straffene domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling.  

Publisert 16. aug. 2010 11:11

På Hotel Bristol var flere kvinnelige forskere samlet for å diskutere temaer innen internasjonal rett. Cecilia Bailliet håper konferansen kan bidra til å skape et kvinnelig nettverk innen internasjonal rett.  

Publisert 6. juli 2010 13:37

Andreas Bullen har fått prestisjetung pris for unge skatterettsforskere for sin doktorgradsavhandling om internprising i multinasjonale selskaper.

Publisert 1. juli 2010 10:58

Svært mange nettbutikker informerer kundene sine dårlig om vilkårene for handelen, viser ny forskning.

Publisert 25. juni 2010 12:42

Norsk senter for menneskerettigheter og Nordisk institutt for sjørett ligger meget høyt på den nasjonale statistikken over godkjendte publiseringspoeng per forsker i 2009.

Publisert 25. mai 2010 08:35

Gjerningspersonene i saker som gjenåpnes har i mange tilfeller vist seg å være utilregnelige, uten at dette var kjent på domstidspunktet. Dette viser en fersk analyse av saker behandlet av Gjenopptakelseskommisjonen frem til 2009. 25 mennesker er feildømt på bakgrunn av dette, tre av dem er alvorlig psykisk utviklingshemmet.

Publisert 18. mai 2010 16:58

Den 18. mai vil professor em. Nils Christie ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi bli hedret for sin bok ”Fangevoktere i konsentrasjonsleire”. Boken er utpekt som en av 25 bøker som ansees som de mest sentrale innen den norske sosiologiske kanon.

Publisert 12. mai 2010 10:54

-Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) har såpass mange sikkerhetsmekanismer at den ikke representerer noen trussel mot effektiviteten til fredsbevarende operasjoner.  Og selv om den skulle representere en kompliserende faktor, ville det utvilsomt være best om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) vedkjente seg dette, og klart og tydelig fastslo at EMD ikke kan anvendes i slike operasjoner.

Publisert 26. apr. 2010 14:25

”Naming and shaming” er et av flere lovende virkemidler for å øke multinasjonale selskapers vilje til å påta seg ansvar for samfunn selskap etablerer seg i. Multinasjonale selskapers investeringer genererer i mange tilfeller inntekter til regimer og konfliktparter som bryter med menneskerettigheter og miljøinteresser.

Publisert 29. mars 2010 13:34

-Etikere synes ofte at en strengt juridisk tilnærming til fattigdomsproblemet er farlig. I siste instans, hevder de, kan det medføre at fattigdommen legaliseres.

Publisert 12. mars 2010 13:12

Dårlig organisert id-forvaltning kan true personvernet. Fallgruvene er mange. Ny forskning viser hvordan personvernet kan styrkes gjennom relasjonsorientert id-forvaltning og single sign-on.

Publisert 25. feb. 2010 14:54

-Rundt halvparten av alle fagartiklene er med over i den indonesiske utgaven, sammen med en nyskrevet artikkel om situasjonen i Indonesia og engenerell oppdatering av hva som har skjedd innen menneskerettigheter til tros- og livssynsfrihet mellom 2004 og 2009.

Publisert 9. feb. 2010 12:32

-Offerbegrepet har en tendens til å ekspandere, i den forstand at det er stadig flere som inkluderes i denne kategorien ettersom tiden går. Dette påpeker dr.polit. Jemima García-Godos som en av flere observasjoner tilknyttet det post.doc-prosjektet hun nå er i ferd med å sammenfatte: Mending the past: A comparative study of victim reparations in three Latin American countries.

Publisert 9. feb. 2010 12:08

I over 100 år har Norge systematisk prøvd å utrydde samisk kultur. Hva lærer norske barn i dag om denne kulturarven, spør SMR-stipendiat Hadi Lile.

Publisert 9. feb. 2010 09:12

Et nytt forskningsprosjekt ser nå på muligheten for å motivere styrene i aksjeselskaper til å ta hensyn til miljøet i jaget etter profitt. Målet er at styremedlemmer skal ta samfunnsansvar og om nødvendig legge om produksjonen i selskapene til det beste for miljøet. Virkemidlet er å endre selskapslovgivningen.

Publisert 2. feb. 2010 12:50

Førsteamanuensis dr. juris Beate Sjåfjell leder et nytt forskningsprosjekt som har som formål å finne ut hvordan miljøhensyn best kan integreres i reguleringen av næringslivet. Selskapers miljøansvar diskuteres ofte under betegnelsen CSR - Corporate Social Responsibility. Men det er fare for at selskapers CSR-aktiviteter blir mye snakk, markedsføring og "grønnvasking" - altså at også miljøverstinger markedsfører seg selv som miljøvennlige.

I et intervju med Advokatbladet forteller Beate Sjåfjell mer om prosjektet og hennes doktoravhandling, som prosjektet er basert på.

Publisert 25. jan. 2010 14:50

Digital nedlastning av musikk, bøker og filmer skaper problemer for opphavsretten. Loven er uklar når man tar kopier til privat bruk.  

Publisert 22. jan. 2010 12:26

Gamle regelsystemer kommer til kort ved forventede naturkatastrofer. Er juristene beredt?

Publisert 17. des. 2009 08:23

Ny forskning viser at det er et gap mellom lovens retningslinjer for politiarbeid og politiets praksis i familiekonflikter. Det er også en betydelig avstand mellom politiets bilde av vold mot kvinner og samfunnets bilde av dette. En ny handlingsplan mot familievold etterlyses.  

Publisert 30. nov. 2009 17:11

En ny internasjonal klimaavtale vil innebære enda større forpliktelser og vil koste mer. Men postdoktorstipendiat Christina Voigt tror en juridisk bindende avtale vil være på plass i løpet av 2010. Hun er nå engasjert i Miljøverndepartementets arbeid med de internasjonale klimaforhandlingene.

Publisert 24. nov. 2009 11:39

Teknologien er i dag i stand til å vrenge innsiden ut i klasserom. Samtidig viser foreløpige forskningsresutater at kjennskapen til personopplysningsloven blant IKT-ansvarlige i skolen er begrenset.  Men det nye nettstedet Personvernskolen.no  skal nå bidra til å øke kunnskapene om personvern  i skolen.

Publisert 19. nov. 2009 10:03

Hvordan brukes menneskerettsvokabularet ved nyere kriminal-og sikkerhetstiltak? Hvilken vekt har ordene? Dette er temaet for et av forskningsprosjektene ved SMR.

Publisert 13. nov. 2009 12:52

Eritrea fremstår som oftest som et internasjonalt uromoment. Men det er lite fokus på landets interne brudd på menneskerettighetene, viser SMR-forsker Kjetil Tronvoll i boken The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea.

Publisert 13. nov. 2009 12:31

Det er store variasjoner i hvorvidt kvinne- og kjønnsperspektivet er integrert i de obligatoriske jussfagene ved Universitetet i Oslo. Verst står det til i kontraktsretten.

Publisert 13. nov. 2009 10:18

Det er store variasjoner i hvorvidt kvinne- og kjønnsperspektivet er integrert i de obligatoriske jussfagene ved Universitetet i Oslo. Verst står det til i kontraktsretten.