2018

Kommende

Tid og sted: 6. feb. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Ingrid Kverneland Mogstad presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Temaet for oppgaven er grensene for innholdet i Rikslønnsnemndas kjennelser ved tvungen lønnsnemnd sett i lys av fagforeningers organisasjonsfrihet nedfelt i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og Grunnloven.

Tid og sted: 27. feb. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Tid og sted: 13. mars 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Har domstolene har adgang til å foreta en selvstendig rimelighets- eller forholdsmessighetsvurdering i saker om oppsigelse og avskjed av statsansatte? Problemstillingen er blant annet aktualisert av den nye statsansatteloven som trådte i kraft 1. juli 2017 og av Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2479-A, som gjaldt avskjed av en major i Forsvaret.

Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

Åpent for alle.

Tid og sted: 20. mars 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.

Åpent for alle.

Tid og sted: 22. mai 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Hvordan vil digitalisering og nye arbeids- og tilknytningsformer påvirke fremtidens arbeidsliv i Norden?

Fafo har, i samarbeid med forskere fra flere nordiske land, startet et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt om fremtidens arbeidsliv. Prosjektet skal blant annet omfatte en studie av behov, hindre og muligheter for utvikling av arbeidsrettslig regulering. Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd, og skal løpe frem til 2020.

Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

Åpent for alle.

Tidligere

Tid og sted: 16. jan. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.

Åpent for alle.

Tid og sted: 9. jan. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Internt planleggingsmøte for forskergruppen.