Birgitte Hagland

Associate Professor - Department of Private Law
Image of Birgitte Hagland
Norwegian version of this page
Phone +47-22859688
Username
Visiting address Department of private law Domus Media Karl Johans gt. 47 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Born 1977. Cand. Jur. 2004.

2002-2003 Research assistant, Department of Private Law
2004-2005 Higher Executive Officer, Norwegian Competition Authority
2005- Research fellow, Department of Private Law

Special fields

 • Tort Law
 • Intellectual Property Law
 • Market Law

Publications

 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2016). Er regelen "uten virkning" en regel uten virkning?, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  kapittel.  s 223 - 244
 • Hagland, Birgitte (2012). Erstatningsrett. Kommunens objektive erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24a og adgangen til ansvarsfraskrivelse. Rt. 2011 s. 1304. Dissens 3-2. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 9- 11
 • Hagland, Birgitte (2007). Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling, I: Olav Kolstad (red.),  Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01138-7.  Opphavsrettslige lisensnektelser.  s 19 - 79

View all works in Cristin

 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2017). Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-43123-2.  397 s.
 • Hagland, Birgitte (2012). Erstatningsbetingende medvirkning. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42936-9.  346 s.

View all works in Cristin

 • Hagland, Birgitte (2017). Høyesterettsdom av 16. desember 2016 om laste- og losseunntaket i bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1
 • Hagland, Birgitte (2016). Bokomtale Arnt Skjefstad, Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2016(3), s 5- 5
 • Hagland, Birgitte (2016). Freedom, Fairness and Flexibility - Human Rights in Norwegian Tort Law.
 • Hagland, Birgitte (2016). HR-2016-803-A Selvmord ved bruk av bil og avkortning av erstatning etter bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2016(3), s 4- 4
 • Hagland, Birgitte (2009). Litteratur. Morten Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler. Gyldendal Akademisk 2008. 525 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 19- 19
 • Hagland, Birgitte (2006). Kommentar til Askelands foredrag "Erstatningsrettens rettferdighetsideer i rettsteoretisk belysning”.
 • Hagland, Birgitte (2006). Noen refleksjoner over H. Inadomis artikkel "Nettselskapets erstatningsansvar overfor forbruker ved mangelfull strømleveranse – Hvem bør ha ansvaret for påregnelige årsaksforhold utenfor selskapets kontroll?".
 • Hagland, Birgitte (2006). "Om å ta tyren ved hornene - Er det behov for et egentlig medvirkeransvar i erstatningsretten?".
 • Hagland, Birgitte (2006). Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling under EF-traktatens artikkel 82.
 • Hagland, Birgitte (2005). Erstatningsrettens europeisering - betydningen for norsk rett.
 • Hagland, Birgitte (2005). Linking som erstatningsbetingende medvirkning.
 • Hagland, Birgitte (2005). Länkning på internet som skadeståndsgrundande medverkan.

View all works in Cristin

Published Mar. 27, 2008 10:12 AM - Last modified July 3, 2017 2:23 PM