Geir Woxholth

Professor
Image of Geir Woxholth
Norwegian version of this page
Phone +47-22859766
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postal address Department of Private Law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Publications

 • Woxholth, Geir (2017). Inngåelse av provisjonsavtale – HR-2017-971-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Woxholth, Geir (2017). Tilbakekallelse re integra (HR-2017-1782-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 15
 • Woxholth, Geir (2016). Ugyldighet som koblingsord i avtaleretten, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Uten inndeling i kap.  s 481 - 495
 • Boe, Erik M & Woxholth, Geir (2013). Forvaltning eller kontrakt: Det ene, det annet, begge deler eller ingen av delene?, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Kapittel.  s 81 - 97
 • Woxholth, Geir (2013). Forvaltning eller kontrakt: Den ene, det annet, begge deler eller ingen av delene?, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  kapittel.  s 81 - 99
 • Woxholth, Geir (2013). Taushetsplikt og offentlighet i voldgiftsprosessen, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  s 382 - 403
 • Woxholth, Geir (2012). Avtaleloven § 36. Lempning av avtale som selv inneholder en lempningsklausul - Rt 2012 s 393. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
 • Woxholth, Geir (2012). Avtalerett. Tolkning av garantierklæring- Rt 2011 s 1553. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Woxholth, Geir (2012). Avtaletolkning. Obligasjonsrett. Saken gjelder spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti. Rt 2012 s 1267. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Woxholth, Geir (2012). Kontraktsrett. Avtalerett. Tolking av garantierklæring - Rt. 2011 s. 1553. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 21- 24
 • Woxholth, Geir (2011). Avtalerett. Høyesteretts dom 17. mai 2011 (HR-2011-581-A) "Optimogården". Kombinasjonsfullmakt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 13
 • Woxholth, Geir (2011). Avtalerett. Når er bindende avtaler inngått? - Høyesteretts dom 3. desember 2010 (HR-2010-2060-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 10
 • Woxholth, Geir (2011). Erstatningsrett. Erstatningsansvar for styreleder i stiftelse. Rt. 2011 s. 562. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 10- 10
 • Woxholth, Geir (2010). Foran De olympiske leker i Vancouver 2010: OL-symbolenes vern mot uautorisert anvendelse i reklamen mv. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 2
 • Woxholth, Geir (2010). Forholdet mellom avtalelovens § 36 og kontraktshjemlede lempningsgrunnlag, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  kapittel.  s 331 - 343
 • Woxholth, Geir (2008). Avtalerett. Kontraktsrett. Agenturforhold - Høyesteretts dom 7. desember 2007 (HR-2007-02063-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 8
 • Woxholth, Geir (2008). Kontraktsrett. Disputas. Cand. jur. Margrethe Buskerud Christoffersen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 22- 22
 • Woxholth, Geir (2007). Avtalerett. Avtaleinngåelse. Avtaletolkning. Høyesteretts dom 8. desember 2006 (HR-2006-02061-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 9- 12
 • Woxholth, Geir (2006). Avtaleloven må revideres. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (8-9), s 461- 462
 • Woxholth, Geir (2006). Stiftelser. Ikrafttredelse av stiftelsesloven 15. juni 2001 nr. 59. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 18- 19
 • Woxholth, Geir (2003). Kontraktsrett. Avtalerett. Spørsmål om det er inngått bindende avtale om salg av en hyttetomt og - i bekreftende fall - om kjøperens krav på tomten er foreldet. Her omtales kun bindingsspørsmålet. Høyesteretts dom 2003-02-03. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 3- 4
 • Woxholth, Geir (2002). Erstatningsansvar for skade påført alpinister i alpinanlegg, I:  Bonus Pater Familias. Festskrift til Peter Lødrup.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30060-7.  s 781 - 801
 • Woxholth, Geir (2002). Erstatningsrett. Høyesterettsdom av 10. juni 2002. Staten mot Fred. Olsen m.fl. Ptarmigan Trust. Skatterett. Stiftelsesrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 5- 7
 • Woxholth, Geir (2002). Kontraktsrett. Avtalerett. Avtaleinngåelse m.v. Rt. 2001 s. 1288. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 1- 2
 • Woxholth, Geir (2002). Selskapsrett. Rt. 2002 s. 819. Stiftelsesrett. Stiftelsen Evangeliesenteret mot Aust-Agder fylkeskommune. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 7- 8
 • Woxholth, Geir (2002). Selskapsrett. Tildeling av akskjer mot tingsinnskudd. Ugyldighet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 9
 • Woxholth, Geir (2001). Kontraktsrett. Foreningsrett. Vedtektssensur. Avtaleloven § 36. Høyesteretts dom 26. april 2001, sak nr. 2000/328. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3/2001), s 3- 4
 • Woxholth, Geir (2001). Selskapsrett. Foreningsrett. Oslo namsretts kjennelse i saken Dag Danielsen m.fl. mot Fremskrittspartiet (00-2065D). Borgarting lagmannsretts kjennelse (00-03772 K/04), Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse (2001/122). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1/2001), s 11- 12
 • Woxholth, Geir (2000). Berikelsesfradrag ved ineffektive kommersielle kontrakter. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (4/2000), s 180- 198
 • Woxholth, Geir (2000). Forutsetningslæren og avtaleloven § 36. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (3), s 109- 131

View all works in Cristin

 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske.  ISBN 978820549776-4.  240 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Avtalerett, 10 utgave. Gyldendal Akademiske.  ISBN 978-82-05-49774-0.  506 s.
 • Woxholth, Geir (2017). Selskapsrett i et nøtteskall, tredje utgave. Gyldendal akademiske.  ISBN 978-82-05-49772-6.  192 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45719-5.  480 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Avtalerett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46197-0.  244 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45721-8.  406 s.
 • Woxholth, Geir (2014). Selskapsrett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47049-1.  170 s.
 • Woxholth, Geir (2013). Voldgift. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45180-3.  1136 s.
 • Woxholth, Geir (2012). Avtalerett, 8 utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42288-9.  448 s.
 • Woxholth, Geir (2012). Selskapsrett, 4 utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42487-6.  412 s.
 • Woxholth, Geir (2011). Forvaltningsloven med kommentarer, femte utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205409606.  770 s.
 • Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (red.) (2010). Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  356 s.
 • Woxholth, Geir (2010). Selskapsrett 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205400115.
 • Woxholth, Geir (2009). Avtalerett, 7. utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39578-7.  506 s.
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Oppgavesamling. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39226-7.  45 s.
 • Woxholth, Geir (2008). Foreningsrett - med samvirkeloven. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38599-3.  678 s.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett 2. utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37590-1.  366 s.
 • Woxholth, Geir (2006). Avtalerett. 6. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36299-4.  508 s.
 • Woxholth, Geir (2006). Forvaltningsloven med kommentarer. 4. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34208-8.  725 s.
 • Woxholth, Geir (2004). Selskapsrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-32907-9.  313 s.
 • Woxholth, Geir & Knudsen, Gudmund (2004). Stiftelsesloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-30188-3.  297 s.
 • Woxholth, Geir & Wilhelmsen, Jan-Fredrik (2003). Juristetikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31489-6.  237 s.
 • Woxholth, Geir (2001). Stiftelser etter stiftelsesloven 2001. Monografi om stiftelser. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1003-8.  616 s.

View all works in Cristin

 • Woxholth, Geir (2012). Kontraktsrett. Litteratur. Markus Hoel Lie "Kommunalrettslig representasjon", Tromsø 2011 (ISBN 978-82-15-01910-9). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 24- 24
 • Woxholth, Geir (2009). Kjøpsrett. Litteratur. Margrethe Buskerud Christoffersen: Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler.. Gyldendal Akademisk , Oslo 2008, 687 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 26- 26
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Bjarte Eide: Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009, 494 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 21- 21
 • Woxholth, Geir (2009). Selskapsrett. Litteratur. Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008, 357 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 21- 22
 • Woxholth, Geir (2008, 12. mars). Hovedkronikk. Rettssikkerhet i fare.  Aftenposten.
 • Woxholth, Geir (2008). Litteratur. Skriftserie 171 - 2008. Stian Kahr Revheim: Byggherrens brukstakelse av kontraktsarbeidet - etter NS 8405. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 22- 22
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2007). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett.
 • Woxholth, Geir (2007). Selskapsrett: Oppgavesamling.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2006). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 37.
 • Woxholth, Geir (red.) (2006). NOU 2006:15, Frivillighetsregister. Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet i august 2005. Avgitt 22. juni 2006.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 36.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005. Revidert utgave. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 29.
 • Woxholth, Geir (2005). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 33.
 • Irgens-Jensen, Harald; Woxholth, Geir & Kolstad, Olav (2004). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. 29.
 • Woxholth, Geir (2004). Prosjektoppgaven for 3. avdeling - Masterstudiet i Rettsvitenskap nr. 30 - 2004.
 • Woxholth, Geir (2003). Om utviklingen innen norsk stiftelsesrett.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 10:10 AM - Last modified Oct. 24, 2014 11:41 AM