Nakenbilder eller personvern av flypassasjer?

Kroppsscannere er mer effektive enn dagens metalldetektorer i sikkerhetskontroll på flyplasser. Du slipper vaktens søkende hender på kroppen din. I stedet titter han på din nakne scannede kropp. Er du villig til  å akseptere det?

Bruken av kroppsscanning har vært kritisert for både den ukjente helsemessige langtidseffekten og for inngrep i grunnleggende menneskerettigheter.  Copyright: John Wild

http://www.rupture.co.uk/Terminal%204.html

På  den skandinaviske luftfartskonferansen i Stavanger i september 2011 har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som utgjør generalforsamlingen i Avinor, slått fast at det ikke blir aktuelt i innføre kroppsscanning av flypassasjerer i Norge. Befinner du deg imidlertid på en flyplass i utlandet, er sjansen stor for at du må la deg kroppsscanne for å få lov til å gå ombord i flyet. 

På den sikre siden 

I det siste tiåret fikk den vestlige verden oppleve en rekke dramatiske hendelser som endret på kravene og forventningene til sikkerhet i samferdsel, i første rekke ved luftfart.  Det ble utviklet nye sikkerhetstiltak som skulle beskytte oss mot terrorister på flyet. Body scanner, eller kroppsscanner, var et av dem. 

Teknologien ble utviklet på 90-tallet i USA hvor kroppsscannere brukes i stor utstrekning, og det er flere europeiske flyplasser som er i ferd med å installere dem.

Rutinemessig bruk av slike apparater reiser spørsmål knyttet til personvern og grunnleggende menneskerettigheter. Stipendiat Olga Mironenko Enerstvedt ved Institutt for privatrett, Senter for rettsinformatikk skriver sin doktoravhandling om sikkerhet ved flytrafikk og dets implikasjoner på personvern. Hun har nylig publisert en artikkel om personvern-relaterte problemer ved bruk av kroppsscannere.

kroppsscanningKroppsscannere viser bilde av passasjerenes nakne kropp gjennom klærne for å avsløre skjulte våpen eller eksplosiver. Bildet er gjengitt med tillatelse fra ADANI (Belarus). Copyright: Olga Mironenko Enerstvedt.

Hva er en kroppsscanner? 

Scannere av denne typen viser bilde av passasjerenes nakne kropp gjennom klærne for å avsløre skjulte våpen eller eksplosiver, uten fysisk kontakt eller berøring. Teknologien er basert på høyfrekventerte radiobølger som produserer et detaljert 2D eller 3D-bilde av kroppen. Det fins flere typer maskiner med ulike bølgelengder eller strålingsnivå. Bildene analysers elektronisk og i tillegg sitter flyplassansatte og følger med på hver sin dataskjerm.

Bruken av kroppsscanning har vært kritisert for både den ukjente helsemessige langtidseffekten og for inngrep i grunnleggende menneskerettigheter.

- Så lenge det er tvil om at sikkerhetsselskaper klarer å produsere effektive scannere, og om at scannere virkelig bidrar til å bekjempe terror og kriminalitet, er det innlysende  at denne teknologien griper inn i passasjerenes rett til privatliv og verdighet, og begrenser deres frihet og andre rettigheter, skriver Mironenko Enerstvedt. 

Avverget terroraksjon

I julen 2009 ble det avverget  en terroraksjon på et Northwestern Airlines fly mellom Amsterdam og Detroit. En 23- år gammel nigeriansk mann klarte å komme seg om bord med en plastikk-bombe som skulle detonere over Detroit, selv etter ordinær kontroll sikkerhetskontroll på flyplassen. Han ble overmannet og terroraksjonen ble avverget, men etter denne hendelsen bestemte Amsterdam-flyplassen Schipol og flere andre flyplasser å innføre rutinemessig bruk av kroppsscannere.

Danmark og Sverige installerte de første kroppsscannere i 2011. Det foregår i dag utprøvinger av den nyeste generasjonen kroppsskannere i flere land. Testene utføres på oppdrag av EU-kommisjonen gjennom Aviation Security Council.  I tillegg til Schiphol, er skannere på prøvebasis tatt i bruk både på London Heathrow og i Manchester, samt ved flyplasser i Frankrike og Tyskland.

Bruk av kroppsscannere er ikke lovregulert i EU – det overlates til de enkelte land å sørge for den rettslige bakgrunnen.

Valg mellom frihet og trygghet?

Etter at de første maskinene er blitt tatt i bruk reiste det seg spørsmål om personvern. Forsvarere av personvern og personopplysninger, samt noen politikere mener at bruk av scannere er et inngrep mot passasjerenes grunnleggende menneskerettigheter og verdighet, mens flertallet av representanter av sivil luftfart, sikkerhetsmyndigheter, flyplasser m.m. er tilsynelatende ikke fullt så bekymret for dette.

Kroppsscannere  mer effektive enn dagens metalldetektorer og mindre invaderende enn søkende hender av sikkerhetsansatte. Hva er så problemet? Hvorfor protester?

Scannet kropp med kunstig armSikkerhetseksperter er enige om at teknologi aldri kan bli den "enesteløsningen". Bildet er gjengitt med tillatelse fra ADANI (Belarus). Copyright: Olga Mironenko Enerstvedt.

Ny realitet 

Når ny teknologi tas i bruk møter den som regel et uregulert rettslig terreng. Det fins ikke klare definisjoner og regler, og heller ikke rutiner for bruken. Olga Mironenko Enerstvedt peker på at oppfatninger om menneskerettigheter må bli vurdert på nytt i lys av nye realiteter. Det som var uakseptabelt før 11. september kan nå være fornuftig. Det betyr at menneskerettighetsprinsipper kan tolkes ut fra nye perspektiv.

Når det gjelder bruken av kroppsscanning av flypassasjerer må flere faktorer vurderes. Teknisk kvalitet av maskiner, alternative tilbud til passasjerer som ikke ønsker kroppsscanning, klar og tydelig informasjon og streng beskyttelse av personopplysninger er noe av punktene som i følge rapporten bør vurderes før installeringen av kroppsscannere.

Men selv ved en fullkommen teknologi og lovgivning kan man ikke regne med full beskyttelse mot terror.

- Sikkerhetseksperter er enige om at teknologi kan aldri bli den ”eneste løsningen”, bare en måte å reagere på, og 100% sikkerhet kan aldri bli oppnådd, skriver Enerstvedt om fremtiden for sikkerhets-teknologi i luftfart. 

Av Éva Dobos
Publisert 27. sep. 2011 08:39 - Sist endret 15. sep. 2016 14:10