Stipendiat fant ny rettsregel

Det har ikke vært gitt at tilretteleggere som bidrar til en annen persons skade, kan holdes erstatningsansvarlig som medvirker. Ny forskning viser imidlertid at det finnes et generelt erstatningsrettslig medvirkeransvar.  

- Når nettstedet The Pirate Bay medvirker til at andre legger ut piratkopierte filer på nett, kan nettstedet bli erstatningsansvarlig overfor rettighetshaverne til musikken, som får sine åndsverk kopiert og videreformidlet ulovlig. Foto: Colourbox.com

Vi leser stadig i media om platebransjens, filmindustriens og motehusenes kamp mot ulovlig piratkopiering av deres produkter, det være seg gjennom fildelingstjenester som The Pirate Bay eller nettbaserte markedsplasser som finn.no eller eBay. Spørsmålet er om nettsteder som ikke tar nødvendige grep eller ikke har gjort nok for å hindre slik adferd, kan ses som medvirkende og dermed ha et erstatningsansvar overfor dem blir påført en skade.

Et annet eksempel på medvirkning kan være når et norsk selskap får levert teknologi fra en fabrikk i Asia, hvor helse, miljø og sikkerhet for de ansatte i liten grad er i varetatt. Flere arbeidere blir skadet i arbeidsulykker. Er det norske selskapet da ansvarlig for å utbetale erstatning til de skadde?

- Med medvirkning siktes det til delaktighet i å påføre en annen skade, i form av aktive eller passive bidrag til skadevolders handlinger, forteller Birgitte Hagland. Hun disputerte nylig over avhandlingen Erstatningsbetingende  medvirkning, ved Institutt for privatrett ved UiO.

Et ansvarlig næringsliv

- FN og andre internasjonale organisasjoner har vedtatt programmer som oppfordrer Norge og de andre statene til å sette i gang tiltak som sikrer at næringslivet benytter og respekterer internasjonale forpliktelser som f.eks OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv. De fleste tiltakene er imidlertid basert på frivillighet. Spørsmålet er om ikke også selskapene kan trekkes juridisk til ansvar, skriver professor og dekan ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver i en kronikk i Morgenbladet i juni.

Nettopp dette er ett av spørsmålene som Hagland ønsket å belyse gjennom sin forskning.

Et viktig spørsmål

- I erstatningsretten behandles som regel situasjoner hvor flere kan holdes erstatningsansvarlig for samme skade. Utgangspunktet er at når to eller flere er sammen om en handling som påfører en annen skade, er samtlige deltakere ansvarlige, forutsatt at hver enkelt oppfyller de alminnelige vilkårene for erstatning, oppsummerer hun.

HaglandBirgitte Hagland disputerte for graden Ph. d. ved Institutt for Privatrett, UiO, 8. juni 2012. Copyright: UiO

-  Spørsmålet om man kan stå overfor medvirkning som gjør den medvirkende erstatningspliktig i tilfelle hvor en lovregel pålegger en annen og ikke medvirker en handleplikt, er i beskjeden grad belyst.

I strafferetten er medvirkningsansvaret imidlertid en velkjent rettsfigur.

- Plikter å erstatte skaden

- Min grunntese er at bedrifter eller andre som uaktsomt eller forsettlig medvirker til at noen volder skade også plikter å erstatte skaden. Det er altså ikke riktig at selskapet eller andre personer selv må ha brutt en rettsregel for å bli ansvarlig for å yte erstatning.  Det holder om man kan ses å ha medvirket, forteller hun.

Nettstedet The Pirate Bay er igjen et relevant eksempel. Når nettstedet medvirker til at andre legger ut piratkopierte filer på nett, kan nettstedet bli erstatningsansvarlig overfor rettighetshaverne til musikken, som får sine åndsverk kopiert og videreformidlet ulovlig. 

Et sentralt premiss er imidlertid om selskapet eller bedriften er klar over eller burde være klar over at det medvirker til ulovlige handlinger. Spørsmålet er hvordan man skal avgjøre om et selskap har vært uaktsomt eller ikke.

Ny rettsregel

I den nevnte kronikken i Morgenbladet fremhever Graver betydningen av Haglands forskning.

- Hvis det er riktig som Hagland hevder i sin avhandling, at det finnes et generelt erstatningsrettslig medvirkeransvar, vil normer som FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv kunne vise seg å ha adskillig større kraft enn man har forestilt seg.

Graver peker på at et slikt generelt erstatningsrettslig medvirkeransvar vil kunne bli et redskap til at ofre får kompensasjon fra dem som tjener på krenkelsen av dem, og kanskje også til at næringslivet strekker seg lenger for å unngå krenkelser innenfor de områder de har innflytelse.

Avhandlingen fikk også en meget god bedømming i forkant av disputasen. I følge annen opponent Vibe Garf Ulfbeck som er professor ved Københavns universitet, har Hagland gjennom sin forskning oppdaget en ny rettsregel.

Av Jorunn Kanestrøm
Publisert 11. sep. 2012 14:04