Midtveisevaluering - Anette Grønnerød-Hemmingby

Anette Grønnerød-Hemmingby er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Fredag 12. juni 2015 presenterer hun sitt doktorgradsprosjekt "Økonomiske ytelser. Arbeidsgivers endringsadgang."

Stipendiat Anette Grønnerød-Hemmingby

Foto: Privat

Kommentator, veiledere og tekst

  Kommentator er professor Jonas Malmberg, Uppsala universitet.

Veileder: Professor Stein Evju, UiO
Biveileder: Førsteamanuensis Herman Bruserud, UiO

Professor og nestleder ved Institutt for privatrett Tone Sverdrup, vil lede midtveisevalueringen.

Disposisjon - kontakt Anette.
 

Sammendrag

Prosjektet har sitt utgangspunkt i spørsmål om endringer i arbeidsforhold, og tar sikte på å analysere og problematisere de problemstillinger som ligger i grenselandet mellom arbeidsgivers styringsrett og det som følger av generell avtalerett med utgangspunkt i ansettelsesavtaler. Formålet med avhandlingen er å undersøke hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan endre eller bringe til opphør rettigheter en arbeidstaker har basert på arbeidsavtalen, andre avtaler eller som følge av ensidige etablerte ordninger fra arbeidsgiverens side.

Avhandlingsarbeidet omhandler problemstillinger knyttet til arbeidsgivers endringsadgang med hensyn til økonomiske goder som lønn og andre tilleggsytelser. Prosjektet har sin opprinnelse i etterdønningene etter finanskrisen i 2008, hvor konkurser og bankkollaps satte en hel verden i en økonomisk sjokktilstand. I kjølvannet av krisen fulgte vanskelige tider for mange bedrifter.  Konkurstrusler, cash flow-problemer og ordretørke aktualiserte problemstillinger rundt stillingsvern, styringsrett og tilstøtende temaer som aldri før. For økonomisk vanskeligstilte bedrifter ble det aktuelt å vurdere å inndra goder fra ansatte som et ledd i å bedre bedriftens cash flow-situasjon på et kritisk tidspunkt. Det reiste spørsmålet om adgangen til å gjøre dette – og hvor grensen skulle trekkes og distinksjonene gjøres. Selv om finanskrisen langt på vei er historie, er problemstillingene rundt bindingsspørsmålet og arbeidsgivers endringsadgang i aller høyeste grad fortsatt aktuelle.

I det juridiske landskapet opererer vi i skjæringspunktet mellom arbeidsgivers styringsrett og dennes avtalerettslige forpliktelser, nærmere bestemt grensedragningen mellom arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers endringsadgang hva gjelder lønn, goder og ordninger. For næringslivets del vil temaet være svært praktisk som ledd i omstillingsprosesser.

 

Publisert 6. mai 2015 10:58 - Sist endret 7. juni 2015 20:44