Midtveisevaluering - Caroline Bang Stordrange

Caroline Bang Stordrange er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Tirsdag 4. mars 2014 presenterer hun sitt doktorgradsprosjekt:

"Løpende informasjonsplikter og utsteders informasjonsansvar i annenhåndsmarkedet."

Kommentator, veileder og tekst

  Kommentator er professor Jesper Lau Hansen, Center for erhvervsret, Københavns Universitet.

Veileder er professor Beate Sjåfjell.

Professor Giuditta Cordero-Moss, instituttleder ved Institutt for privatrett, vil lede midtveisevalueringen.

Disposisjon - kontakt Caroline Bang Stordrange.

Sammendrag

Et marked kan ikke fungere uten informasjon om godene som omsettes. Når markedene svikter er det derfor enkelt å skylde på informasjonsmangel – og lovgivere er raskt ute med å innføre bestemmelser som pålegger markedsdeltakere nye informasjonsplikter og tilhørende ansvar. Troen på informasjon som middel mot markedssvikt har i lang tid begrunnet informasjonsplikter på ulike markeder. Informasjonsplikter har imidlertid også en kostnads- og ansvarsside som sjelden hensyntas ved den stadige utvidelsen av informasjonspliktregimet. Det er således et behov for å se nærmere på hvorvidt informasjonspliktene kan begrunnes i de formål og hensyn plikten er ment å ivareta, eller om kostnadene ved plikten og ansvaret ved brudd på plikten overstiger de tiltenkte og faktiske fordelene.

Utsteder av finansielle instrumenter er underlagt omfattende informasjonsplikter. Ved opptak av nye instrumenter til notering er utsteder forpliktet til å utarbeide prospekt, og når instrumentene senere omsettes i annenhåndsmarkedet underlegges utstederforetaket periodiske, løpende og selskapsrettslige informasjonsplikter. For å gjøre pliktene mer effektive, inneholder loven også regler som gjør det mulig å holde utstederselskapene ansvarlig for brudd på informasjonspliktene. De ulike informasjonspliktene skal til dels virke i ulike markeder (første- og annenhåndsmarkedet), og har til dels ulike funksjoner. Likevel er det en tendens til at behovet og begrunnelsen for informasjonspliktene diskuteres under ett – uten å ta stiling til om problemene i annenhåndsmarkedet kan kureres med samme medisin som i førstehåndsmarkedet og vise versa – og tilsvarende om utfordringene ved henholdsvis periodiske, løpende og selskapsrettslige informasjonsplikter er de samme.

Avhandlingen omhandler utsteders løpende informasjonsplikter i annenhåndsmarkedet og det potensielle erstatningsansvaret for brudd på denne plikten. I avhandlingen vil jeg analysere den løpende informasjonspliktens begrunnelse, innhold og rekkevidde, samt diskutere hvorvidt det er behov for endringer i det gjeldende informasjonsregimet. Videre vil jeg analysere hvorvidt utstederselskapene kan, og bør kunne, holdes erstatningsrettslig ansvarlig for brudd på den løpende informasjonsplikten, og hvilke vilkår og begrensninger som gjør seg gjeldende ved et slikt ansvar.

Publisert 7. jan. 2014 11:24 - Sist endret 6. juni 2014 09:53