Midtveisevaluering - Kurt Weltzien

Kurt Weltzien er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Onsdag 4. juni 2014 presenterer han sitt doktorgradsprosjekt "Boikott som arbeidskampmiddel".

Kommentator, veiledere og tekst

  Kommentator er professor Erling Johan Hjelmeng.

Veiledere er professor Stein Evju og advokat Einar Stueland, LO.

Professor og instituttleder Giuditta Cordero-Moss, vil lede midtveisevalueringen.

Disposisjon - kontakt Kurt Weltzien.
 

Sammendrag

Tema for min phd-avhandling er en analyse av rettslige skranker ved bruk av boikott som arbeidskampmiddel. Arbeidskamp er arbeidstakernes og arbeidsgivernes lovlige virkemidler når en interessekonflikt ikke kan løses på annen måte. Boikott er et lovlig kampmiddel på linje med streik, lockout og annen arbeidskamp, men skiller seg markant fra de øvrige kampmidler når det gjelder reguleringsmåte og reguleringsintensitet. For det første reguleres streik, lockout og annen arbeidskamp av arbeidstvistloven, mens boikott reguleres av boikottloven. For det annet er adgangen til streik, lockout og annen arbeidskamp helt fri – så lenge visse prosedyreregler overholdes -, mens det ved bruk av boikott blant annet må være et rimelig forhold mellom den interesse som søkes varetatt og den skade den vil føre med seg. Bruk av boikott reguleres av boikottloven, som oppstiller en rekke rettslige standarder for når boikotten er rettsstridig. En boikott er for eksempel rettsstridig dersom den har et «rettsstridig formål», dersom den vil «skade vesentlige samfunnsinteresser», dersom den er «utilbørlig» - for å ha nevnt noen. Den vesentligste delen av avhandlingen sikter derfor til å foreta en analyse og systematisering av disse rettslige standardene. Siktemålet er å bidra til en klargjøring av grensen mellom den lovlige og ulovlige boikott.

Publisert 20. mai 2014 12:58 - Sist endret 4. mars 2016 10:00