Publikasjoner - Side 4

Publisert 1. juni 2012 13:58

av Kåre Lilleholt, utgitt av Universitetsforlaget.

Publisert 12. mars 2012 15:46

Marianne Reusch har utgitt sin doktoravhandling som bok på forlaget Flux

Publisert 15. mars 2011 15:48

Av Inger Berg Ørstavik

Gyldendal

Patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser.

Publisert 15. mars 2011 15:48

av Dag Wiese Schartum og Lee. A. Bygrave

Utgitt av Fagbokforlaget

Boken er en forbedret utgave av standardverket om personvern i Norge. Den belyser personvern fra ulike synsvinkler og gir oppdaterte kunnskaper per 2010.  

Publisert 15. mars 2011 15:48

Av Hans Petter Graver

Boken drøfter hvordan retten får sin autoritet, forholdet mellom juss og politikk og juristenes særlige ansvar som hevet over retten.

Publisert 15. mars 2011 15:48

Av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik

Universitetsforlaget

3. utgave

Boken gir en bred fremstilling av de norske rettsregler om registrerte og innarbeidede varemerker. Den behandler også reglene om navn, firma og forretningsnavn som brukes som kjennetegn for varer eller tjenester.

Publisert 15. mars 2011 15:48

av Endre Stavang

Utgitt av Cappelen Damm Akademisk

En servitutt er en rett til delvis å bruke eller bevare tilstanden på fremmed fast eiemdom, som veirett, hugstrett, beiterett etc. Servituttene reguleres av regler om stiftelse, innhold, endring og opphør. Denne boken handler om opphør av servitutter.  

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Endre Stavang

Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Stein Evju

Utvalgte artikler 2001-2010

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Hans Petter Graver

Undertittel: Keiserens garderobe og andre essays

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Redaktør: Kirsti Strøm-Bull

Innenfor naturressursretten er det noen rettsforhold som har gjennomløpt en lang historisk utvikling, som for eksempel reglene om eiendomsrett og bruksrettigheter til fast eiendom. Rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringene er av langt nyere dato. Bokens bidrag avspeiler dette spenn både i temaer og rettshistorisk tilbakeblikk.

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Kirsti Strøm Bull, Marianne Reusch m.fl.

En jubileumsbok 2011

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Erik Røsæg, Hans-Bernd Schäfer and Endre Stavang (Ed.)

Essays in Honour of Erling Eide

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Trygve Bergsåker

Med et spesialstudium av salg ved budgivningskonkurranse

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Erling Selvig og Kåre Lilleholt.

Boken er en lettlest og pedagogisk fremstilling av kjøpsretten som er tilpasset læringskravene i kjøpsrettsfaget.

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Geir Woxholth

Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå fagets kjerneelementer.
 

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Mads Henry Andenæs

3. utgave

Boken handler om rettsreglene om konkurs og andre former for kreditorbeslag i en skyldners formuesgoder.

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Harald Irgens-Jensen

Undertittel: Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Peter Hambro

Tilbakekall av testamenter er nyttig for jurister og andre som jobber med arverettslige emner.

Publisert 12. mai 2010 10:06

Professor Mads Henry Andenæs har skrevet en ny utgave av boken Rettskildelære.

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06

Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål.