Om prosjektet

arfa er et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse. Det overordnede formålet er å sikre at faglig kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå for å ivareta samfunnsmessige behov for kunnskap om arbeidslivets og arbeidsmarkedets regelverk og institusjoner. I formålet inngår det å styrke fagkompetansen nasjonalt, og å utvikle internasjonale relasjoner som kan bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling.

Fagets betydning

Her er det tale om kunnskap av vesentlig betydning både samfunnsmessig sett og for det praktiske retts- og arbeidsliv. Det er en grunnleggende forutsetning for at arbeidsrettens regler skal fungere tilfredsstillende, at de som skal bruke dem, har kunnskap om gjeldende regler og hvordan disse anvendes. Derfor er det viktig å unngå at faget arbeidsrett forvitrer, både på akademisk nivå og generelt.

Hvis faget ikke blir ivaretatt, vil kunnskap av sentral betydning bli svekket eller gå tapt. Likeledes er det en grunnleggende forutsetning at regelverket er gjenstand for kontinuerlig analyse og vurdering, bl.a. for å se endringsbehov. For å ivareta dette er en velfungerende arbeidsrettslig forskning og kunnskapsformidling av vesentlig betydning.

Et omfattende og vidtfavnende rettsfelt

Dels er det tale om den kollektive arbeidsretten. Tariffavtalene er en helt sentral del av reguleringen av norsk arbeidsliv, både samfunnsøkonomisk sett og med hensyn til konkrete lønns- og arbeidsvilkår. Grundig innsikt i reglene om forhandlinger og tariffavtaler, tariffoppgjør og arbeidskamp er vesentlig for at systemet skal kunne fungere på en tjenlig måte. Det gjelder både i forholdet mellom organisasjonene i arbeids-livet og for spesialdomstolen på dette området, Arbeidsretten.

Men det gjelder også rettsreglene om de enkelte arbeidsforhold. Et meget viktig temafelt er reglene om (midlertidige) ansettelser og vern mot oppsigelse og avskjed. Det omfatter også en rekke spørsmål av stor betydning, så som overdragelser av virksomhet, ”privatisering” og reglene om hvordan den enkelte kan ivareta sine rettigheter for domstolene. Andre temafelter av stor betydning er bl.a. reglene om arbeidstid, om permitteringer, og om nye kontraktsformer og konkurranseklausuler o.l.

Felles for det hele er betydningen av god, løpende innsikt i den internasjonale bakgrunnen for den arbeidsrettslige reguleringen, ikke minst ILO- og EØS-retten. Mens den generelle EF/EØS-rettskunnskapen forvaltes av generalister, må den fagspesifikke kunnskapen av betydning for f.eks. arbeidsrett ivaretas og integreres i faget selv. Det gjelder f.eks. spørsmål i forhold til regler om fri bevegelighet for tjenesteytelser og utstasjonering av arbeidstagere.

Det vil være et ledd i dette å søke å styrke undervisningen i faget, både i dybden og i bredden. Ved å utdanne flere med kompetanse på høyere nivå vil det dessuten legges til rette for at faget kan bli bedre forvaltet i undervisning m.v. utenfor de juridiske lærestedene.

Forskningsområder

Som dette viser har arbeidsrett en rekke forskningsområder. Her finnes en oversikt over forskningsområder og forskningsemner innen arbeidsrett.

Publisert 23. okt. 2009 12:22 - Sist endret 23. okt. 2009 13:06