Aktuelle saker - Side 6

Publisert 29. mars 2011 12:57

Edited by Giuditta Cordero-Moss

Cambridge University Press

Publisert 16. mars 2011 14:44

Skriftserie nr 186

Tage Henningsen:  Grenseoverskridende kjennetegnskonflikter - Beskyttelse av utlendingers varemerker og foretaksnavn i norsk rett

Mer info og bestilling av skriftserien:

http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/boker/skriftserien-186.html

Publisert 15. mars 2011 15:48

Av Inger Berg Ørstavik

Gyldendal

Patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser.

Publisert 15. mars 2011 15:48

av Dag Wiese Schartum og Lee. A. Bygrave

Utgitt av Fagbokforlaget

Boken er en forbedret utgave av standardverket om personvern i Norge. Den belyser personvern fra ulike synsvinkler og gir oppdaterte kunnskaper per 2010.  

Publisert 15. mars 2011 15:48

Av Hans Petter Graver

Boken drøfter hvordan retten får sin autoritet, forholdet mellom juss og politikk og juristenes særlige ansvar som hevet over retten.

Publisert 15. mars 2011 15:48

Av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik

Universitetsforlaget

3. utgave

Boken gir en bred fremstilling av de norske rettsregler om registrerte og innarbeidede varemerker. Den behandler også reglene om navn, firma og forretningsnavn som brukes som kjennetegn for varer eller tjenester.

Publisert 15. mars 2011 15:48

av Endre Stavang

Utgitt av Cappelen Damm Akademisk

En servitutt er en rett til delvis å bruke eller bevare tilstanden på fremmed fast eiemdom, som veirett, hugstrett, beiterett etc. Servituttene reguleres av regler om stiftelse, innhold, endring og opphør. Denne boken handler om opphør av servitutter.  

Publisert 15. mars 2011 15:48

Professor Jon Bing er oppnevnt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet som medlem av referansegruppen for Evaluernig av Datatilsynet. Evalueringen skal foreligge i oktober 2011.

Publisert 9. mars 2011 15:40

Av Inger Berg Ørstavik

Gyldendal

Patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser.

Publisert 4. mars 2011 09:36

Av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik

Universitetsforlaget

3. utgave  

Boken gir en bred fremstilling av de norske rettsregler om registrerte og innarbeidede varemerker. Den behandler også reglene om navn, firma og forretningsnavn som brukes som kjennetegn for varer eller tjenester.  

Publisert 9. feb. 2011 09:06

Professor Jon Bing er oppnevnt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet som medlem av referansegruppen for Evaluernig av Datatilsynet. Evalueringen skal foreligge i oktober 2011.

Publisert 26. jan. 2011 14:23

av Endre Stavang

Utgitt av Cappelen Damm Akademisk

En servitutt er en rett til delvis å bruke eller bevare tilstanden på fremmed fast eiemdom, som veirett, hugstrett, beiterett etc. Servituttene reguleres av regler om stiftelse, innhold, endring og opphør. Denne boken handler om opphør av servitutter.   

Publisert 26. jan. 2011 11:38

av Dag Wiese Schartum og Lee. A. Bygrave

Utgitt av Fagbokforlaget

Boken er en forbedret utgave av standardverket om personvern i Norge. Den belyser personvern fra ulike synsvinkler og gir oppdaterte kunnskaper per 2010.   

Publisert 17. jan. 2011 15:10

Av Hans Petter Graver

Boken drøfter hvordan retten får sin autoritet, forholdet mellom juss og politikk og juristenes særlige ansvar som hevet over retten.

Publisert 6. jan. 2011 16:06

Giuditta Cordero-Moss (ed.)

International Commercial Law

Publisert 17. des. 2010 09:13

Syv doktorgradskandidater disputerte ved Senter for rettsinformatikk i 2010, nesten alle på normert tid. Disse utgjør nesten halvparten av disputasene ved Det juridiske fakultet i år. Senteret har også fått tilslag på tre av fire søknader fra forskningsrådet i år. Ikke verst?

Publisert 14. des. 2010 09:41

Den 4. nordiske prosedyrekonkurransen i immaterialrett 2010 ble avholdt i Oslo i desember.

Publisert 9. des. 2010 14:22

Mange vil mene at overvåking er noe vi trenger, og at samfunn som vil tilby sine borgere trygghet, trenger å drive informasjonsinnhenting som innebærer en viss overvåking og kontroll.  

Publisert 13. nov. 2010 11:56

Av Kirsti Strøm Bull og Marianne Reusch m.fl.

Boken tar for seg tradisjonelle almanakktemaer: astronomiske begivenheter, tidsberegninger i gammel og ny tid, jakt- og fiskebestemmelser, folkevandring, navnedager og klimaendring. I denne boken får du spesialskrevne artikler om emner som er høyst aktuelle i dag, så vel som en historisk innføring i almanakken.

Publisert 12. nov. 2010 14:41

Av Stein Evju

Artiklene i denne boken spenner over store deler av dette omfattende feltet og behandler en rekke forskjellige temaer, dels rent nasjonale, dels emner med sterkt internasjonalt preg. Artiklene er et utvalg av forfatterens arbeider fra 2001 til 2010.

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Endre Stavang

Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Stein Evju

Utvalgte artikler 2001-2010

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Hans Petter Graver

Undertittel: Keiserens garderobe og andre essays

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Redaktør: Kirsti Strøm-Bull

Innenfor naturressursretten er det noen rettsforhold som har gjennomløpt en lang historisk utvikling, som for eksempel reglene om eiendomsrett og bruksrettigheter til fast eiendom. Rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringene er av langt nyere dato. Bokens bidrag avspeiler dette spenn både i temaer og rettshistorisk tilbakeblikk.

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Kirsti Strøm Bull, Marianne Reusch m.fl.

En jubileumsbok 2011