To studentstipender á kr 50.000 knyttet til 60 poengs masteroppgave

Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet i Oslo skal tildele inntil to stipender á kr 50.000 til studenter som vil skrive 60 poengs masteroppgave innen emner som gjelder rettslige informasjonssystemer, rettsinformasjon eller lovspråk. 

 

Det er mulig å skrive oppgave innen jus, forvaltningsinformatikk, lingvistikk, informatikk og samfunnsvitenskap.

 

Oppgaven kan for eksempel gjelde:

  • språklige analyser av lov- og forskriftstekster;
  • undersøkelse av hvorledes organisasjoner bruker rettslige informasjonssystemer;
  • analyse av teknologiske forhold, brukergrensesnitt mv knyttet til informasjonssystemer som Lovdata og Rettsdata;
  • endringsfrekvens av lover, forskrifter og lignende;
  • rettskildebruk i dommer;
  • vurdering av økonomisk og administrative konsekvenser av lover;
  • evaluering av lover;
  • osv

 

Søkere oppfordres til å foreslå relevante problemstillinger for masteroppgaven sin. Interesserte kan på forhånd ta kontakt med professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk (d.w.schartum@jus.uio.no) for rettledning og råd om mulige emner/problemstillinger.

Stipendene forutsetter ordinær veiledning knyttet til vedkommende masterprogram. I tillegg vil det bli gitt supplerende veiledning om rettslige forhold mv fra forskere ved SERI.

SERI tilbyr lesesalsplass i et tverrfaglig student- og forskningsmiljø og gode arbeidsforhold i Domus Nova på St. Olavs plass. Det er knyttet enkelte faglig-sosiale oppgaver til stipendet. Oppstart av arbeidet med oppgaven forutsettes å skje innen 1. september 2014.

Søknad med CV sendes til Karianne Stang (karianne.stang@jus.uio.no)innen 15. juni.

Spørsmål om stipendene kan rettes til Dag Wiese Schartum, SERI (d.w.schartum@jus.uio.no)

Publisert 21. mai 2014 14:45 - Sist endret 10. des. 2015 15:19