Postdoktorstilling i rettsvitenskap - søknadsfrist 26. oktober 2010

Stilling ledig ved Det juridiske fakultetet i Oslo, Institutt for privatrett, med to år varighet. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet “eMe – inclusive identity management in new social media” og vil ha sin arbeidsplass ved Senter for rettsinformatikk. For mer informasjon, se www.jus.uio.no/ifp/.

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet “eMe – inclusive identity management in new social media”. Prosjektet er et samarbeid med Karde AS, Norsk regnesentral (NR), Institutt for informatikk (UiO) og Tellu AS, og er finansiert av Verdikt-programmet i Norges forskningsråd.  Ansettelse i den aktuelle postdoktorstillingen er knyttet til rettslige spørsmål i prosjektet.

Det overordnede målet med eMe-prosjektet er å forbedre bruk av og tilgjengelighet til teknikker for pålogging, autentisering mv for brukere av nye sosiale medier, på måter som er i fullt samsvar med rettslige krav. Hensyn til personvern, sikkerhet og tilgjengelighet for alle, uavhengig av kunnskaper, alder og handikapp står sentralt i prosjektet.  Arbeidet vil ta konkret utgangspunkt i to case fra henholdsvis offentlig forvaltning (Brønnøysundregistrene) og privat forretningsvirksomhet (nettbankvirksomhet med smarttelefoner). Den som tilsettes i postdokstillingen kan velge å legge hovedsakelig vekt på en av disse to. Hoveddelen av arbeidet vil være selvstendig juridisk forskning med vekt på norsk lovgivning vedrørende personvern, informasjonssikkerhet, elektronisk kommunikasjon, tilgjengelighet mv. Arbeidet vil skje i nær interaksjon med andre forskere i prosjektet og med personer knyttet til det eller de case som vedkommende velger å arbeide med.  Noe arbeid vil ogå være knyttet til å gi juridisk bistand til andre deler av prosjektet.

Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i faglige toppstillinger. Det kreves doktorgrad for tiltredelse i stillingen. Kandidater som har innlevert sin doktoravhandling til bedømmelse ved et norsk lærested før søknadsfristen utløper, kan også søke. For kandidater som tar doktorgrad ved utenlandske læresteder, er det tilsvarende kravet at alle krav til doktorgraden forventes å være fullført og godkjent innen fem måneder etter søknadsfristen for stillingen. Bekreftelse på dette fra lærestedet, samt det foreliggende utkastet til avhandling, må følge søknaden. 

Alle søkere bes skrive en kort skisse (inntil fem sider) der de redegjør for mulige problemstillinger, metodiske opplegg mv. som vedkommende søker kan tenke seg å anvende dersom hun eller han får stillingen.  Skissen skal ta utgangspunkt i en fullstendig beskrivelse av prosjektet eMe som kan fås ved henvendelse til professor Dag Wiese Schartum (d.w.schartum@jus.uio.no).

Ansettelse vil skje på grunnlag av de søkerenes utdanning, arbeidserfaring, vitenskapelige publisering, det skriftlige innspillet og intervjuer med søkere.

Søkere må innen søknadsfristens uløp sende inn fire eksemplarer av

·         Søknadsbrev

·         Utvidet søkerskjema

·         Kort prosjektskisse

·         Fullstendig CV

·         Fullstendig liste over vitenskapelige publikasjoner

·         Bekreftede utskrifter av eksamensresultater, vitnemål, attester mv.

·         Phd-avhandling og inntil tre vitenskapelige artikler. Dersom vitenskapelige arbeider er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring. Arbeidene må være på skandinaviske språk eller engelsk med mindre noe annet er avtalt på forhånd.

 

Tiltredelse ønskes så snart som mulig etter 1. januar 2011.

Universitetet i Oslo er opptatt av mangfold og vi opprforder derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på stillingen, uansett kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m, .I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Det vises også til gjeldende forskrift for tilsetting i postdoktorstillinger, http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.htmlNærmere opplysninger:Professor Dag Wiese Schartum (epost: d.w.schartum@jus.uio.no, telefon: + 47 22 85 00 77) eller 
forskningskonsulent Bodil Silset (epost: bodil.silset@jus.uio.no, telefon +47 22 85 97 63).

Ltr.: 57-65 (448 200-519 500, avh. av kompetanse/ansiennitet)

Søknadsfrist: 26. oktober 2010

Ref.nr.: 2010/10416

Søknadspapirer i fire eksemplarer sendes til
Det juridiske fakultet, 
Pb 6706 St. Olavs plass, 
0130 Oslo.

Publisert 27. sep. 2010 10:05 - Sist endret 30. apr. 2013 10:36