Erfaringer med digitalisering av rettsregler fra UDI og utlendingsforvaltningen: Fra juridisk håndverk til elektronisk prosessindustri i utlendingsforvaltningen.

Gjennom EFFEKT-programmet implementerte UDI en rekke nye IT-løsninger for digitaliserte rettsregler. En helt sentral leveranse var en ny Vedtaksmodul for vedtaksproduksjon basert på regelmotorteknologi.

Et hovedmål var å nyttiggjør seg ny teknologi uten å miste på kontrollen over rettsregler og myndighetsutøvelsen.

Utlendingsloven er preget av en rekke skjønnsmessige regler, der også faktabeskrivelsene er vanskelig å få på et godt strukturert format. I tillegg endrer reglene seg ofte. Disse kjensgjerningene tilser en forsiktig tilnærming til automatiserte juridiske vurderinger, der beslutningsstøtte og standardisering er nødvendige stadier på veien mot automatiserte enkeltvedtak. Løsningene må også sikre en sterk faglig og juridisk kontroll fra forvaltningens egne ansatte.

Senior prosjektleder i Decisive, Tobias Vigmostad​, skal i dette seminaret presentere erfaringer fra EFFEKT-programmet. Han skal blant annet se på hva prosjektet og UDI la vekt på langs veien, og hvordan UDI tok hensyn til reglene i forvaltningsloven og legalitetsprinsippet i utformingen av løsningene.

Tobias Vigmostad er utdannet jurist og BI-bedriftsøkonom. Han var prosjektleder i UDI og i EFFEKT-programmet. I dag jobber Tobias som konsulent i Decisive med regelanalyse og regelspesifisering som spesialfelt. Han har blant annet jobbet i NAV med en metode for regelspesifisering og i Direktoratet for Byggekvalitet med digitalisering av byggeregler.

Arrangør

SERI/AFIN
Emneord: automatisering, forvaltningsinformatikk, Forvaltningsrett, Utlendingsrett
Publisert 19. mai 2014 13:17 - Sist endret 18. aug. 2014 11:03