Personvernets grunnlovsvern

Grunnloven har stor rettslig og politisk betydning, i tillegg til at den har en vesentlig symboleffekt både for borgerne og staten. Vil grunnlovsfesting av personvernet vil kunne styrke vektleggingen av personverninteresser når man vedtar nye lover og i lovgivningsprosessen?

Njål Høstmælingen

Personvernkommisjonen har i brev av 26. august 2008 gitt Alf Petter Høgberg og Njål Høstmælingen i oppdrag å «skrive en betenkning som drøfter fordeler og ulemper ved grunnlovsfesting av retten til personvern/privatliv».

Grunnloven har stor rettslig og politisk betydning, i tillegg til at den har en vesentlig symboleffekt både for borgerne og staten. Grunnlovsfesting av personvernet vil medføre at personvernet får en sentral rolle i konkrete saksforhold samtidig som man presiserer at også individuelle rettigheter er en viktig del av vår rettstat.

I dette seminaret vil Njål Høstmælingen presentere noen aspekter i denne debatten. Blant annet om grunnlovsfesting av personvernet vil kunne styrke vektleggingen av personverninteresser når man vedtar nye lover og i lovgivningsprosessen, da lovgiver vil tilstrebe at lovgivningen ikke er grunnlovsstridig.

Njål Høstmælingen er advokat og direktør ved International Law and Policy Institute (ILPI). Han har  også fungert som dommerfullmektig, administrasjonssjef ved Norsk senter for menneskerettigheter, og leder av National Human Rights Institution.

Publisert 10. nov. 2014 22:00 - Sist endret 10. nov. 2014 22:01