print logo

Bjarte Thorson

Postdoktor
Bilde av Bjarte Thorson
English version of this page
Telefon +47 22859619
Rom 301
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

EU-rett (særlig privat håndhevelse)

Bakgrunn

Universitetsstipendiat, senere postdoktor, ved Institutt for privatrett siden 2006.

 

 

Emneord: EU-rett

Publikasjoner

 • Thorson, Bjarte (2015). Damages for violations of human rights under Norwegian law, In Ewa Baginska (ed.),  Damages for violations of human rights.  Springer.  ISBN 978-3-319-18949-9.  12.  s 259 - 288
 • Thorson, Bjarte (2015). Gjenopptak av personskadesaker. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  (4), s 230- 261
 • Thorson, Bjarte (2015). Tapsbegrensningsplikt ved personskader. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  (3), s 161- 190
 • Thorson, Bjarte (2013). Erstatning og forbrukervern ved verdipapirhandel. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  (1/2), s 1- 5
 • Thorson, Bjarte (2010). De rene formuestap som en ny æra i erstatningsretten. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  (3), s 117- 120
 • Hjelmeng, Erling Johan & Thorson, Bjarte (2009). Erstatningsrett. Takstmannns ansvar for villedende informasjon - Rt. 2008 s. 1078 (28. august 2008). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 17- 18
 • Thorson, Bjarte (2008). Yrkesskadeerstatning etter hovedtariffavtalen for kommuneansatte. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  (4), s 264- 293

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorson, Bjarte (2011). Erstatningsrettslig vern for rene formuetap. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205417656.  387 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorson, Bjarte (2015). Avkortning av forsørgertapserstatning etter bilulykker – Rt. 2014 s. 1192. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(1), s 8
 • Thorson, Bjarte (2015). Damages for infringements of human rights in Norway.
 • Thorson, Bjarte (2015). Fatal accidents in Europe.
 • Thorson, Bjarte (2015). Ikke hjemmel for reduksjon eller bortfall av erstatning ved psykotisk motiverte medvirkningshandlinger – Rt. 2015 s. 606. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(3)
 • Thorson, Bjarte (2015). Lovforslag om menerstatning og terminvise oppgjør. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(1), s 8- 9
 • Thorson, Bjarte (2015). Lovvalget ved krav om etterlatteerstatning – EU-domstolens verserende sak C-350/14 Lazar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(4)
 • Thorson, Bjarte (2015). Medisinsk sakkyndighet i personskadeerstatningssaker – behovet for rettsoppnevning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(1), s 9- 10
 • Thorson, Bjarte (2015). Menerstatningsberegning – Rt. 2015 s. 820. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(3)
 • Thorson, Bjarte (2015). Om plikt til å motta naturaloppgjør utenfor kontrakt – Rt. 2015 s. 989. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(4)
 • Thorson, Bjarte (2015). Oppreisningserstatning for ærekrenkelse – Rt. 2014 s. 1170. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(1)
 • Thorson, Bjarte (2015). Rygg- og whiplashrelaterte skader i norsk erstatningsrett.
 • Thorson, Bjarte (2015). Skjæringstidspunktet for oppreisningskravs «arvelighet» – Rt. 2014 s. 1015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(1), s 10- 11
 • Thorson, Bjarte (2015). Tapsbegrensningsplikt ved personskader.
 • Thorson, Bjarte (2015). Viggo Hagstrøm og Are Stenvik: Erstatningsrett. Universitetsforlaget 2015. 555 sider + registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 8- 8
 • Thorson, Bjarte (2015). Voldsoffererstatning – foreldelse og advokatutgifter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(1), s 11- 12
 • Thorson, Bjarte (2014). Advokatansvar ved avvikling av klientforhold - Rt. 2014 s. 422. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 7- 8
 • Thorson, Bjarte (2014). Bedriftsvilkårene ved yrkesskader - Rt. 2014 s. 513. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 11- 12
 • Thorson, Bjarte (2014). Bilansvar og "anna enn køyredoning" . EU-domstolens dom i sak C-162/13 Vnuk (4. september 2014). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 3- 5
 • Thorson, Bjarte (2014). Medisinsk sakkyndighet i personskadeerstatningssaker - en eller to sakkyndige? - Rt. 2014 s. 853. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 6- 7
 • Thorson, Bjarte (2014). Nordsjødykkernes erstatningskrav og krenkelse av EMK artikkel 8. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 9- 11
 • Thorson, Bjarte (2014). Olav Fr. Perland: Tilretteleggeransvar. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 118- 124
 • Thorson, Bjarte (2014). Om alternativer til kausalforklaringer.
 • Thorson, Bjarte (2014). Oppreisningserstatning til etterlatte - Rt. 2014 s. 892. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 5- 6
 • Thorson, Bjarte (2014). Oppreisningserstatning til polititjenestemenn. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 9- 10
 • Thorson, Bjarte (2014). Samordning av oppreisnings- og menerstatning - Rt. 2014 s. 392. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 8- 9
 • Thorson, Bjarte (2014). Tilbaketrekning av proposisjonen om ny arbeidsskadeforsikring. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 11- 11
 • Thorson, Bjarte (2014). Vederlag ved terminering av eksklusive distribusjonsavtaler - Rt. 2014 s. 118. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23- 24
 • Thorson, Bjarte (2013). Erstatningsansvar ved skader på kulturminner - Rt. 2013 s. 116. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 16- 17
 • Thorson, Bjarte (2013). Formuesskader.
 • Thorson, Bjarte (2013). Gjenopptak av personskadesaker.
 • Thorson, Bjarte (2013). Høyesterettsdom om pasientskadeerstatningsloven § 2 tredje ledd - Rt. 2013 s. 653. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 7- 7
 • Thorson, Bjarte (2013). Lena Sisula-Tulokas: Ren ekonomisk skada. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 415- 418
 • Thorson, Bjarte (2013). Presumpsjons-/bevisbyrdedregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd - Rt. 2012 s. 1864. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 9- 10
 • Thorson, Bjarte (2013). Stortingsproposisjon om ny arbeidsskadeforsikringslov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 7- 9
 • Thorson, Bjarte (2013). To høyesterettsdommer om konstateringsbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 21. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 5- 7
 • Thorson, Bjarte (2012). Arbeidsgiveransvar. Kommunes erstatningsansvar for mobbing i grunnskolen. Skadeserstatningsloven § 2-1 – Rt. 2012 s. 146. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 8- 9
 • Thorson, Bjarte (2012). Arbeidsgiveransvar. Rt. 2012 s. 1420. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 2- 3
 • Thorson, Bjarte (2012). Bilansvarets anvendelse ved skader under av- og påstigning. Bilansvarsloven § 4 – Rt. 2012 s. 233. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 6- 8
 • Thorson, Bjarte (2012). Erstatningsansvar for nødhandlinger – Høyesteretts dom 4. januar 2012 (HR-2012-32-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 9
 • Thorson, Bjarte (2012). Full erstatning for tap i fremtidig erverv utelukker senere dødsfallserstatning. Høyesterettsdom 10. oktober 2012 (HR 2012-1926-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 3- 4
 • Thorson, Bjarte (2012). Objektivt ansvar for vannavløp fra fylkesvei – Rt. 2012 s. 820. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 8- 9
 • Thorson, Bjarte (2012). Rene formuestap.
 • Thorson, Bjarte (2011). Erstatningsrett. Erstatningsmessigheten av tap for etterlatte av (sparing til) fremtidig forsørgelse etter skadeerstatningsloven § 3-4. Høyesteretts dom 27. september 2011 (HR-2011-1805-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 7- 10
 • Thorson, Bjarte (2011). Erstatningsrett. Erstatningsutmålilng ved ansvar for advokat i egenskap av bostyrer i dødsbo. Høyesteretts dom 1. september 2011 (HR-2011-1644-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 7- 8
 • Thorson, Bjarte (2011). Erstatningsrett. Oppreisning - vilkår og utmåling. Årsakssammenheng og unnlatelser. Høyesteretts dom av 24. mai 2011 (HR-2011-1048-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 7- 10
 • Thorson, Bjarte (2011). Erstatningsrett. "Sikkerhetsventilen" i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c. Rt. 2011 s. 368. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 6- 7
 • Thorson, Bjarte (2011). Personskadeerstatning. Årsakssammenheng. Nakkesleng - Høyesteretts dom 16. desember 2010 (HR-2010-2166-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 14- 16
 • Thorson, Bjarte (2010). Arbeidsulykkebegrepet - det klassiske og det avdempede begrep. Høyesteretts dommer 21. desember 2009 (HR-2009-2379-A og HR-2009-2380-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1(1), s 13- 15
 • Thorson, Bjarte (2010). "Berettigede forventninger" og spørsmålene om erstatningsvern for rene formuestap.
 • Thorson, Bjarte (2010). Erstatningsrett. Arbeidsulykkebegrepet - det klassiske og det avdempede begrep. Høyesteretts dommer 21. desember 2009 (HR-2009-2379-A og HR-2009-2380-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 13- 13
 • Thorson, Bjarte (2010). Erstatningsrett. Kneskade under danseundervisning 8HR-20009-2380-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 14- 15
 • Thorson, Bjarte (2010). Erstatningsrett. Matforgiftning som yrkesskade eller - sykdom? Tolkning av rettighetslovgivning. Ejusdem generis. Rettskildemessig betydning av foredrag til stadsråd - Høyesteretts dom 20. november 2009 (HR-2009-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 15- 18
 • Thorson, Bjarte (2010). Erstatningsrett. Offentligrettslig erstatningsansvar. Butikkers erstatningsrettslige vern mot økt konkurranse etter ugyldige forvaltningsvedtak. Danmarks Højesterets dom inntatt i UfR 2010 s. 2141 H. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4)
 • Thorson, Bjarte (2010). Erstatningsrett. Spørsmål om skadelidtes krav på yrkesskadeerstatning og forsikringsgivernes krav på erstatning for forsømt plikt til å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring, hvor skadelidte også er daglig leder, eneaksjonær og styreformann i arbeidsgiverselskap - Rt. 2010 s.93 (HR-2010-232-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 8- 10
 • Thorson, Bjarte (2010). Erstatningsrett. Streptokokk A-infeksjon som følge av myggstikk (HR-2009-2379-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 13- 14
 • Thorson, Bjarte (2010). Erstatningsrettslig vern for rene formuestap.
 • Thorson, Bjarte (2010). Matforgiftning som yrkesskade eller -sykdom? Tolkning av rettighetslovgivning. Ejusdem generis. Rettskildemessig betydning av foredrag til statsråd - Høyesteretts dom 20. november 2009 (HR-2009-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1(1), s 15- 18
 • Thorson, Bjarte (2010). Rene formuestap.
 • Thorson, Bjarte (2010). Rt. 2010 s. 24 - Hanekleivdommen.
 • Thorson, Bjarte (2010). Spørsmål om skadelidtes krav på yrkesskadeerstatning, og forsikringsgivernes krav på erstatning for forsømt plikt til å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring, hvor skadelidte også er daglig leder, eneaksjonær og styreformann i arbeidsgiverselskapet - Rt. 2010 s. 93 (HR-2010-232-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 8- 10
 • Thorson, Bjarte (2009). Erstatningsrett. Gruppevoldtekt - Hva er én og hva er flere krenkelser? Oppreisningsforpliktelser. Solidaransvarsregelen i skadeserstatningsloven § 5-3. Rt. 2008 s. 65. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 15- 17
 • Thorson, Bjarte (2009). Erstatningsrett. Pasientskadeerstatning. Standardisert barneerstatning etter skadeerstatningsloven § 3-2a. Spørsmål om lidt tap frem til oppgjørstidspunkt kan utmåles ved siden av den standardiserte summmen. Høyesteretts dom 1. april 2009 (HR-2009-00736A)(sak nr. 2008-568). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 14- 15
 • Thorson, Bjarte (2009). Erstatningsrett. "Tidsbegrenset årsakssammenheng"? - Högsta Domstolens beslut 17. mars 2009 (Ö 4870-06). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 11- 14
 • Thorson, Bjarte (2009). Erstatningsrett. Tinnitus. Yrkesskadeforsikring. Yforsl. § 21. Konstatering - Høyesteretts dom 13. november 2009 (HR-2009-2149-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 12
 • Thorson, Bjarte (2009). Erstatningsrettslig vern for rene formuestap.
 • Thorson, Bjarte (2008). Erstatningsrettslig vern for rene formuestap.
 • Thorson, Bjarte (2008). Erstatningsrett. Pasientskadeerstatning. De midlertidige regler § 3. Spørsmål om adekvat behandling og akseptabel risiko - Høyesteretts dom 11. februar 2008 (HR-2008-00272-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 11
 • Thorson, Bjarte (2008). Erstatningsrett. Skjæringstidspunktet for standardisert barneerstatning etter skadeserstatningslovens § 3-2a. Pasientskadeerstatning - Høyesteretts dom 15. oktober 2008 (HR-2008-1975-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 8
 • Thorson, Bjarte (2007). En kommentar til Ana Mercedes Lopez-Rodriguez’ artikkel ”Towards a European Civil Code without a Common European Legal Culture? - The Link between Law, Language and Culture”.
 • Thorson, Bjarte (2007). Erstatningsrett. Pasientskadeerstatning - standardisert erstatning til barn etter skadeserstningsloven § 3-2a - prinsipper for fastsettelse av invaliditetsgrad, Rt. 2006 s. 871. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 12

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. apr. 2012 11:18 - Sist endret 29. apr. 2015 10:10