John Asland

Bilde av John Asland
English version of this page
Telefon +47-22859775
Rom 261
Treffetider Forskningstermin i studieåret 2014-2015
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 0165 Oslo Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født 1976. Cand. jur. 2002.

Asland har tidligere praksis som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR, konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett og rådgiver og seniorrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen. Han ble ph.d. i 2008 på avhandlingen "Uskifte", og har fra 2010 vært førsteamanuensis ved Institutt for privatrett. Professor fra 2012 og nestleder ved Institutt for privatrett fra 2016. Asland er ansvarlig faglærer i arverett.

Asland er ellers professor II ved Høgskolen i Innlandet, redaktør i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og nestleder i styret for Universitetsbiblioteket. Han er også medlem av Executive Council i International Society of Family Law (ISFL). Asland har tidligere vært sekretær for Arvelovutvalget, redaksjonssekretær i Lov og Rett og rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (den nåværende klagenemnda for industrielle rettigheter). Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universitetet og for advokater.

Faglige kompetanseområder

 • Familie- og arverett
 • Varemerkerett


CV


 

Emneord: Familie- og arverett

Publikasjoner

 • Asland, John (2017). Gifts to, from and between spouses: present regulation in the Nordic countries, In Ole-Albert Rønning; Helle Vogt & Helle Møller Sigh (ed.),  Donations, Inheritance and Propertyt in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today.  Routledge.  ISBN 978-1-138-19583-7.  14.  s 309 - 324 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Asland, John (2016). Passivitetsutløst bortfall av sameierett i hytte - Rt. 2015 s. 1157. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  18(1), s 17- 19
 • Asland, John & Reusch, Marianne (2016). "Skal bestå som det alltid har vært..." Arv, eiendom og ugyldighet, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel 3.  s 63 - 78
 • Asland, John (2015). Misbruk av uskiftebo som grunnlag for skifte, jf. al. § 24 andre ledd - Gulating lagmannsretts kjennelse 20. februar 2015 (LG-2015-23161). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(4), s 4- 6
 • Asland, John (2014). Arvelovutvalgets innstilling - NOU 2014: 1 Ny arvelov. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  12(1), s 72- 78
 • Asland, John (2014). Gjenlevende samboers rettsstilling, I:  Nordisk samboerrett.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-47517-5.  Kapittel 4.  s 175 - 225
 • Asland, John (2014). NOU 2014: 1 Ny arvelov - nærmere om enkelte av utvalgets forslag. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(1), s 7- 8
 • Asland, John (2013). Justifying Imperative Inheritance Law in the Twenty-First Century, In Hugues Fulchiron (ed.),  Les solidarités entre gènérations Solidarities between Generations.  Bruylant.  ISBN 978-2-8027-3998-2.  Chapter 7.  s 623 - 640
 • Asland, John (2013). Lengstlevendes rett til arv og uskifte – mulig utvikling i norsk arverett, I: Grete Faremo (red.),  Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2528-8.  Kapittel 7.  s 95 - 108
 • Asland, John (2013). The Legal Protection of the Surviving Spouse: Norwegian Law, In Torstein Frantzen (ed.),  Inheritance Law - Challenges and Reform.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-3174-6.  Chapter 4.  s 51 - 61
 • Asland, John (2013). Var gjenlevende ektefelle bundet av uskiftebegjæring? - Rt. 2013 s. 1182. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 3- 4
 • Asland, John (2012). Erstatning fra staten for sakskostnader i arvesak. Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse - Rt. 2012 s. 1338. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  14(4), s 1- 2
 • Asland, John (2012). Kan pliktdelsarv forsvares i en moderne arverett?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  10(3), s 161- 183
 • Asland, John (2012). Rt. 2012 s. 52 - nok en sak om tvungent prosessfellesskap ved søksmål etter al. § 19. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  14(2), s 4- 6
 • Asland, John (2012). To høyesterettsavgjørelser om tvungent prosessfellesskap i omstøtelsessaker ved uskifte - Rt. 2011 s. 1502 og Rt. 2011 s. 1517. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  14(1), s 4- 7
 • Asland, John & Hambro, Peter (2012). Når kan et uskiftet bo anses skiftet ved utdelinger til arvingene?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  10(2), s 95- 122

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John & Lødrup, Peter (2018). Arverett, 7. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-50718-0.  441 s.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2016). Oversikt over arveretten, 8. utgvave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-50259-1.  124 s.
 • Asland, John; Lind, Göran; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Singer, Anna & Sverdrup, Tone (2015). Nordic Cohabitation Law. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-324-9.  290 s.
 • Sverdrup, Tone; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Lind, Göran; Singer, Anna & Asland, John (2015). Nordic Cohabitation Law. Intersentia.  ISBN 9781780683249.  290 s.
 • Asland, John; Frantzen, Torstein; Hambro, Peter; Unneberg, Inge; Coward, Kirsti; Buttingsrud Mathiesen, Trine; Forsnes, Marit & Kløvstad, Finn (2014). Ny arvelov. Norges offentlige utredninger.  ISBN 978-82-583-1190-1.  232 s.
 • Sverdrup, Tone; Asland, John; Brattstrøm, Margareta; Lind, Gøran; Lund-Andersen, Ingrid & Singer, Anna (2014). Nordisk samboerrett. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-47517-5.  314 s.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2013). Oversikt over arveretten, 7. utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40428-4.  134 s.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2013). Oversikt over erstatningsretten, 8. utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40427-7.  143 s.
 • Asland, John; Lødrup, Peter & Holmøy, Vera (2013). Ekteskapsloven med kommentarer, 3. utg. Bind 1. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-39783-5.  491 s.
 • Lødrup, Peter & Asland, John (2012). Arverett, 6. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-41099-2.  435 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John (2018). Fordeling av midler til etterlatte - sammenligning mellom arv, forsikring og pensjon.
 • Asland, John (2018). Ugrunnet vinning i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2017). Arv og uskifte for samboere.
 • Asland, John (2017). Arv og uskifte for samboere.
 • Asland, John (2017). Arveforskudd, gaver og arveoppgjør fra personer under vergemål.
 • Asland, John (2017). Avkortning i arv - avkortingsbeløpets størrelse.
 • Asland, John (2017). Avkortning i arv - avkortningsbeløpets størrelse.
 • Asland, John (2017). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). NOU 2014:1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). Nytt i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2017). Omstøtelse av gaver etter arveloven § 19 – med særlig fokus på spørsmål om god tro.
 • Asland, John (2016). De Castbergske barnelover 100 år. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  14(1), s 1- 8
 • Asland, John (2016). Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2016). Gavebegrepet i arveretten med særlig fokus på verdsettelse av bruksretter.
 • Asland, John (2016). Geir Kjell Andersland (red.): De Castbergske barnelover 1915-2015. Tidsskrift for familie- og arveret.  ISSN 1397-4599.  (1), s 5- 7
 • Asland, John (2016). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner - med vekt på avtaler mellom ektefeller og samboere.
 • Asland, John (2016, 14. september). I april kjøpte den tidligere politiadvokaten villa av enke (76) PRIS: 2,5.  VG.
 • Asland, John (2016). Kampen om lik arverett mellom menn og kvinner.
 • Asland, John (2016). Kollisjon mellom arverettslige disposisjoner og offentligrettslig regelverk.
 • Asland, John (2016). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2016). Når må et krav om at en disposisjon er ugyldig som dødsdisposisjon fremsettes?.
 • Asland, John (2016). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John (2016). Terskelen for å få tilsidesatt ektepakter og skifteavtaler.
 • Asland, John (2016). Tverrfaglig forskning - muligheter og utfordringer. Kampen for lik arverett mellom kvinner og menn.
 • Asland, John (2015, 15. august). Arvesynden.  Dagbladet Magasinet.
 • Asland, John (2015). Avtaler om arv.
 • Asland, John (2015). De Castbergske barnelover, med linjer til dagens diskusjoner.
 • Asland, John (2015). Gavebegrepet i arveretten med særlig fokus på verdsettelse av bruksretter.
 • Asland, John (2015). Gifts to, from and between Spouses.
 • Asland, John (2015). Kollisjon mellom arverettslige disposisjoner og offentligrettslig regelverk.
 • Asland, John (2015). Passivitetsutløst bortfall av sameierett i hytte.
 • Asland, John (2015). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John (2015). Særeieklausuler.
 • Asland, John (2015). Særeieklausuler.
 • Asland, John (2015). Vær forsiktige med Jimmy Andersson. Hamar arbeiderblad.  90 Vis sammendrag
 • Asland, John & Reusch, Marianne (2015). Arv, eiendom og ugyldighet.
 • Asland, John (2014, 12. september). Arvingene.  A-magasinet.
 • Asland, John (2014). Avtaler om arv.
 • Asland, John (2014). Kampen for lik arverett mellom menn og kvinner på 1800-tallet.
 • Asland, John (2014). NOU 2014: 1.
 • Asland, John (2014). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2014). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2014). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2014). Nordic Inheritance Legislation in the 19th Century.
 • Asland, John (2014). Nordisk arvelovgivning på 1800-tallet.
 • Asland, John (2014). Nye regler - gamle testamenter.
 • Asland, John (2014). Nyere varemerkepraksis fra EU-domstolen.
 • Asland, John (2014). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John (2014). The Struggle for Equal Inheritance Shares for Men and Women in the 19th Century.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Nytt i familie- og arveretten.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Særeieklausuler.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2014). Arveretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  § 30 til § 38.  s 143 - 164
 • Asland, John (2013, 02. mai). Flere fallgruver.  Aftenposten.
 • Asland, John (2013). Gaver under uskifte og samboeres arve- og uskifterett.
 • Asland, John (2013). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner med vekt på avtaler mellom ektefeller og samboeravtaler.
 • Asland, John (2013, 02. april). Kan arve 15 mill.  VG.
 • Asland, John (2013, 02. mai). Norge direkte. [Radio].  Radio Norge.
 • Asland, John (2013). Norwegian and Nordic Inheritancee Law - Research and Legislation.
 • Asland, John (2013). Rt. 2013 s. 1182.
 • Asland, John (2013). Samboeres arve- og uskifterett.
 • Asland, John (2013). Særeieklausuler.
 • Asland, John (2012). Arveplanlegging og avtaler om arv.
 • Asland, John (2012). Avkortningspliktige gaver og arveoppgjør fra et uskiftet bo - betydningen for arveoppgjøret.
 • Asland, John (2012, 20. august). Er hun Munchs barnebarn?. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt/alltid nyheter.
 • Asland, John (2012). Forhåndssamtykke til uskifte.
 • Asland, John (2012). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner med vekt på avtaler mellom ektefeller og samboeravtaler.
 • Asland, John (2012, 12. oktober). Hvor tøysete testament kan man skrive?.  Dine Penger.
 • Asland, John (2012, 30. november). Krangler så busta fyker om arv.  Dagsavisen.
 • Asland, John (2012). Lengstlevendes rett til arv og uskifte; tid for at øst-nordisk og vest-nordisk arverett nærmer seg hverandre? Balansen mellom lengstlevendes og livsarvingenes interesser. Mulig utvikling i norsk rett.
 • Asland, John (2012). Mer om tvungent prosess-fellesskap i omstøtelsessaker.
 • Asland, John (2012, 20. august). Munch-ekspert ikke overrasket over påstått barnebarn. [Internett].  VG nett.
 • Asland, John (2012). Rt. 2012 s. 401 - arverettslige sider av dommen.
 • Asland, John (2012). The legal protection of the surviving spouse: Norwegian law.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2010 10:40 - Sist endret 9. jan. 2018 22:45