Marianne Jenum Hotvedt

Postdoktor
Bilde av Marianne Jenum Hotvedt
English version of this page
Telefon +47-22859721
Faks +47-22859720
Brukernavn
Besøksadresse Inst. for privatrett Domus Exilii St. Olavs gate 23 0166 Oslo
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Marianne Jenum Hotvedt er født i 1977. Hun ble cand. jur i 2002 og Ph.D i rettsvitenskap i 2015, begge ved Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt ved Institutt for privatrett som stipendiat fra høsten 2009 og som postdoktor fra høsten 2015. Hun har skrevet doktoravhandlingen "Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter".

Tidligere har Hotvedt arbeidet i Justisdepartementets Lovavdeling og i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Hun har også vært ansatt i Maritim avdeling i Nærings- og handelsdepartementet. Hun har blant annet arbeidet med utredningen av lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).

Faglige kompetanseområder

Hotvedts rettsvitenskapelige kompetanse ligger primært innenfor individuell arbeidsrett, men hun forsker også på temaer innenfor kollektiv arbeidsrett og diskrimineringsrett. Hun underviser i arbeidsrett, diskrimineringsrett, samt avtale- og kjøpsrett.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Institutt for privatrett

Hotvedt er tilknyttet Arfa-prosjektet - et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse. For tiden arbeider hun med et prosjekt om tjenestemenns rettsstilling, som blant annet omfatter fagforeningers forhandlingsrett, stillingsvern og domstolsprøvelse av stillingsvern.

Publikasjoner

Publikasjonsliste 2003-2009 (pdf)

 

 

Emneord: Arbeidsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett

Publikasjoner

 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 8.  s 335 - 396
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Tariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 86- 109
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  55(8), s 484- 503
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Universell utforming "in action", I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 267 - 285
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Utfordringene i formidlingsøkonomien: Arbeidsgiverplikter for Uber?, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkel.  s 327 - 338
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter.. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  (2), s 159- 192
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Avklaringer om arbeidstakerbegrepet - Rt. 2012 s. 342 og Rt. 2012 s. 354. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2013). Arbeidsavtalen og styringsrett: Harmoni i en domsoktett. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  X(1), s 112- 138
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern, I: Asbjørn Kjønstad & Aslak Syse (red.),  Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-42426-5.  Kapittel 8.  s 323 - 369
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Utvikling eller brudd? : Når diskrimineringsvern møter arbeidstakervern. Arbeidsrett og arbeidsliv.  ISSN 1502-7767.  6(2), s 141- 187
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2011). Kapittel 18. Tilsynet med loven, I: Henning Jakhelln; Helga Aune; Nina Kroken & Claude A. Lenth (red.),  arbeidsrett.no : kommentarer til arbeidsmiljøloven. 3. utgave.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202306113.  Kapittel 18.  s 1263 - 1301
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2008). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern, I: Asbjørn Kjønstad & Aslak Syse (red.),  Velferdsrett II: Barnevern og sosiale tjenester (3.utgave).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34911-7.  Kapittel 8.  s 309 - 341

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Individuell arbeidsrett (2.utg.). Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48833-5.  540 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiverbegrepet. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205490130.  544 s.
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (2016). Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  832 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum; Bull, Hans Jacob; Pettersen, Terje Hernes & Engeness, Roald (2014). Skiparbeidsloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1539-3.  680 s.
 • Syse, Aslak & Hotvedt, Marianne Jenum (2008). Barn ventes. Rettigheter for småbarnsforeldre. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205389618.  175 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Digitalisering og «delingsøkonomi»: Utfordringer for arbeidsrett og andre rettsområder.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene. Behov for fornyelse?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Arbeidsgiveransvar i "delingsøkonomien".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Employer responsibility in the platform economy.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). En begrepsmessig bombe? Tolkning av begrepet "ansatt" (HR-2017-344-A) Summarisk fellesoppgjør. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 6- 7
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Grunnlaget for arbeidsgiveransvar. Utgangspunkter og utviklingstrekk.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Rethinking the regulatory frameworks of work, employers and Labour relations.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Rettsavklaring om rettsutvikling - erstatningsansvar for brudd på et "dynamisk" diskrimineringsforbud? - HR-2017-219-A (Helikopterpiloter II). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Stillingsvern ved universitetet, fortrinnsrett for tjenestemenn - HR-2016-2346-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 3- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). The Contract of Employment-test Renewed. A Scandinavian Approach to Platform Work.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Østerud, Eirik (2017). Formidlingsøkonomiens partsrelasjoner: arbeids- og konkurranserettslige betraktninger.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsavtalens "vesen" i lys av nyere rettspraksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet i møte med formidlingsøkonomien.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiveransvar for Uber?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiverbegrepet. Presentasjon av avhandling..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Challenges in the sharing economy. Employer duties for platform companies?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Delingsøkonomien og Uber.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). "Delingsøkonomien" og Uber. Arbeidsgiveransvar for formidlingsvirksomheter?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Folketrygdlovens arbeidstakerbegrep, ordfører - Høyesteretts dom 16. mars 2016 (HR-2016-00589-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 2- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Forlengelse av lærekontrakt og ansettelsestid? – Rt. 2015 s. 1136. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 2- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Formidlingsøkonomi. Rettslige betraktninger fra en Uber-sjåfør..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Hva særpreger tjenestemenns rettsstilling? Om forslaget til ny lov om ansettelsesforhold i staten og om problemstillinger for postdoktorprosjekt.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Klassifiseringen av arbeidsavtalen (HR-2016-1366-A (Avlaster II)). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Presentasjon av Tjenestemannslovutvalgets forslag.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Tjenestemenns rettsstilling. Grunnbegreper i komparativ belysning. Presentasjon av postdoktorprosjekt..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Utvelgelseskretsen ved nedbemanning – Rt. 2015 s. 1332. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 2
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2016). New Supreme Court decision on the distinction between independent contractors and employees. European Employment Law Cases.  ISSN 1877-9107.  (4), s 234- 236
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken & Silset, Bodil (2016). Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene som arbeidsrettslige inngangsvilkår.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Hvem er arbeidsgiver i konsern?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Kjernen i konflikten. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Prøveforelesning: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2014). Arbeidsgivers straffansvar.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2014). Arbeidsavtalen og styringsrett. Harmoni i en domsoktett.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Arbeidstakerbegrepet i lys av nyere høyesterettspraksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Fragmentering av arbeidsgiverfunksjoner - på vei mot ny struktur for ansvar?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Grunnlaget for flere arbeidsgivere i samme arbeidsforhold.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Inkludering av funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norden. Presentasjon av bidrag til artikkel: Nordic Disability Employment laws and policies in a human rights prespective.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Klassifiseringen av arbeidsavtalen.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2013). Presentasjon av artikkel om arbeidsavtalen og styringsrett.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Arbeidsgiverplikter. Hva utløser arbeidsgiverplikter?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Lovreguleringen av arbeidsgiverplikter.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Presentasjon av phd-prosjekt: "Arbeidsgiverplikter".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Sjømannslovutvalget - sentrale problemstillinger.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Universell utforming - en vurdering av Likestillings- og diskrimineringsnemndas praksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2011). Arbeidsmiljølovens 'system' for vern. Diskrimineringsvern som brudd - og motor for utvikling?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2011). Presentasjon av phd-prosjekt: "Mellom avtalefrihet og vern. Etablering av arbeidsgivervirkninger".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2010). Grov feil av Tora Aasland. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2010). Presentasjon av doktorgradsprosjektet "Arbeidsgiverbegrepet".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2010). Presentasjon av doktorgradsprosjektet "Mellom avtalefrihet og vern. Etablering av arbeidsgivervirkninger".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2010). Virksomhetsbegrepet i Hovedavtalen.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Nesvik, Marie (2009). Tilbakekall av prest; om flytteplikt og religionsfrihetens rom i arbeidsretten - Borgarting lagmannsretts dom 8. juni 2009 (LB-2008-142425). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 4- 5

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. aug. 2009 13:06 - Sist endret 9. nov. 2017 11:05