print logo

Tore Fjørtoft

Stipendiat
Bilete av Tore Fjørtoft
English version of this page
Telefon +47-22859539
Faks +47-22859720
Rom 242 B
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

2009–d.d.: Stipendiat ved Institutt for privatrett
1999–2009: Førstekonsulent/rådgivar/lovrådgivar, Justisdepartementets lovavdeling
1998–1999: Vernepliktig jurist, Forsvarets overkommando, juridisk avdeling
1998: Cand. jur., Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Fjørtoft har m.a. publisert boka ”Samvirkeforetak – reglene om økonomiforhold, skatt og avgift”, Gyldendal 2009 (saman med professor Ole Gjems-Onstad). Han har lang røynsle med lovarbeid frå både departement og lovutval.

CV

Undervisnings- og rettleiingsområde:

 • selskapsrett
 • fast eigedoms rettsforhold

Faglege kompetanseområde:

 • samanslutningsrett (samvirkeforetak, selskap, foreiningar og stiftingar)
 • tingsrett
 • kontraktsrett
 • inkasso
 • erstatningsrett

Pågåande og planlagde forskingsprosjekt ved Institutt for privatrett

I juni 2014 forsvarte Fjørtoft avhandlinga "Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak" for graden Ph.D. Han er gjennomføringsstipendiat fram til han i midten av august byrjar i Advokatfirmaet Schjødt.

Emneord: Selskapsrett, Tingsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett

Publikasjonar

 • Fjørtoft, Tore & Aarbakke, Magnus (2014). Sammenslutningsrett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  kap. 76-83.  s 392 - 421
 • Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2013). Norway and Scandinavian Countries, In Dante Cracogna; Antonio Fici & Henrÿ Hagen (ed.),  International Handbook of Cooperative Law.  Springer.  ISBN 978-3-642-30128-5.  Chapter 26.  s 563 - 583
 • Fjørtoft, Tore (2010). Nynorsk lovmål, I: Gunnar O Hæreid; Kåre Lilleholt; Ingvild Risnes Skeie & Merete Tollefsen (red.),  Mål og Rett - Juristmållaget 75 år.  Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-7236-207-1.  Hovuddel.  s 35 - 53
 • Fjørtoft, Tore (2010). Styrka forbrukarvern for bustadkjøparar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 17- 19
 • Fjørtoft, Tore (2004). Inkassoreforma. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (4/5), s 285- 309
 • Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2003). A New Legislative Foundation for Co-operatives in Norway. Review of International Co-operation.  ISSN 0034-6608.  96(1), s 18- 30
 • Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2003). Cooperative Law in Norway – Time for Codification?. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  45, s 119- 137
 • Fjørtoft, Tore & Oftedal, Kaare (2002). Noen hovedpunkter i Samvirkelovutvalgets utredning. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (8), s 481- 497
 • Fjørtoft, Tore (1997). Ansvarsgjennombrot - eit spørsmål om selskapsrettsleg identifikasjon?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (5), s 300- 318

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2009). Samvirkeforetak – reglene om økonomiforhold, skatt og avgift. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39818-4.  243 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fjørtoft, Tore (2014). Organisasjons- og samarbeidsformer i norsk rett - særlig om hvem som er arbeidsrettslig pliktssubjekt.
 • Fjørtoft, Tore (2014). Organisering av eigarskap for bruk og vern av naturressursar.
 • Fjørtoft, Tore (2013). Organisasjonsformer i norsk rett.
 • Fjørtoft, Tore (2011). Europeisk samvirkeforetak – aktuell organisasjonsform eller ubrukeleg symbol?.
 • Fjørtoft, Tore (2011). Grensedraginga mellom selskap, samvirkeforetak og økonomiske foreiningar.
 • Fjørtoft, Tore (2011). Innføring i samvirkelova + stifting av samvirkeforetak + tilpassing til ny lov.
 • Fjørtoft, Tore (2011). Krav om fullgod trygd ved fisjon – Høgsteretts orskurd 14. desember 2010 (HR-2010-02138-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 30
 • Fjørtoft, Tore (2011). Personellservicane og samvirkelova.
 • Fjørtoft, Tore (2011). Søksmålsfrist ved trekantfisjonar – Rt. 2011 s. 181. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 25- 26
 • Fjørtoft, Tore (2010). Bruk av IKT i forsking og undervising.
 • Fjørtoft, Tore (2010). Elektronisk tinglysing. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 23- 24
 • Fjørtoft, Tore (2010). Financial Rights of Members of Cooperatives.
 • Fjørtoft, Tore (2010). Hovudpunkt i samvirkelova. Korleis tilpasse seg den nye lova? Nokre aktuelle skatte- og rekneskapsspørsmål.
 • Fjørtoft, Tore (2010). Kva kjenneteiknar eit samvirkeforetak? Kva inneber samvirkelova?.
 • Fjørtoft, Tore (2010). Lov om samvirkeforetak + Frå BA til SA - tilpassing til ny lov + Etablering av samvirkeforetak.
 • Fjørtoft, Tore (2010). Låginnskotsbustader - lovendringar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 5
 • Fjørtoft, Tore (2010). Nokre grunnprinsipp/hovudomsyn i den statiske tingsretten.
 • Fjørtoft, Tore (2010). Omfattande studie av europeisk samvirkerett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 17
 • Fjørtoft, Tore (2010). Reduserte inkassosatsar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 18- 19
 • Fjørtoft, Tore (2010). Samvirkelova § 33 - kreditt og trygdgiving for medlemmar o.a..
 • Fjørtoft, Tore (2010). Samvirkelova - ei innføring med hovudvekt på reglane om økonomiforhold + Skattespørsmål i tilknyting til samvirkelova.
 • Fjørtoft, Tore (2009). Eigeninkasso - rettslege aspekt ved inndriving av eigne krav.
 • Fjørtoft, Tore (2009). Samvirkelova + etablering av samvirkeforetak.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 28. sep. 2009 13:35 - Sist endra 25. jun. 2014 15:47