print logo

Global rettferd gjennom global rett?

Hvilken rolle spiller internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner i utformingen av internasjonal strafferettslovgivning? Opprettelsen av ICC har gitt offeret en større rolle innen internasjonal strafferett – både gjennom mulighet for økt deltagelse i  selve strafferettsprosessen, og ved at offer nå kan få tildelt økonomisk erstatning. 

"Sammankomsten"(1929), av Ester Almqvist, valgt av FN som motiv til minne om Menneskerettighetserklæringens artikkel 20.  Kilde: Wiki Commons

ICC – International Criminal Court – ble opprettet i 2002, og har som mandat å straffeforfølge individer for forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og krigs-forbrytelser. Hvordan menneskerettighetsorganisasjoner er med på å påvirke ICC’s virke er hovedtema for stipendiat Kjersti Lohnes avhandling. 
    
Kjersti Lohne er utdannet kriminolog ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), UiO. Etter endt mastergrad har Lohne jobbet som veileder, sensor og forsknings-assistent ved Politihøgskolen og Fredsforskningsinstituttet PRIO før hun i februar i år begynte som universitetsstipendiat ved IKRS. Lohnes avhandling faller inn under feltet global kriminologi, det vil si hvor fokuset er på globale former for sosial kontroll.

Kriminalisering av aggresjon


- I juni 2010 forteller Lohne “ble ICC’s mandat utvidet til også favne “crime of aggression” – det vil blant annet si: å gå til krig. Hvilke konsekvenser dette vil få for folkeretten er et av spørsmålene Lohne ønsker å se nærmere på. Hun vil nærme seg problemstillingene ved bruk av 2 case studier.


Det første tar for seg hvordan menneskerettighets-organisasjoner - som Amnesty, Human Right Watch mfl. - har medvirket til å få “aggresjon” kriminalisert, og som del av ICC’s jurisdiksjon. Lohne er spesielt interessert i samspillet strafferett og “menneskerettighetspolitikk” – og hvilke konsekvenser dette har for internasjonal og nasjonal retts legitimitet.

- Hvilke oppfatninger av rettferdighet gjør seg gjeldene og hvordan kommer disse til syne i den internasjonale strafferetten? spør Lohne.

Mot en global offerøkonomi?
 

- Opprettelsen av ICC har gitt offeret en større rolle innen internasjonal strafferett – både gjennom mulighet for økt deltagelse i selve strafferettsprosessen, og ved at offer nå kan få tildelt økonomisk erstatning, forteller Lohne.

Hvordan ICC balanserer mellom “idealer” og “realiteter” i administreringen av globale offerrettigheter er hovedtema for Lohnes andre casestudie. Hva gjøres når ressurser ikke strekker til? Hvem vinner frem, og hvem blir ikke hørt og “taper”?


Lohne synes studiet av forsøk på å skape en global rettsorden er spesielt interessant, og mener det er mye å forske på når det kommer til internasjonale menneskerettighets-organisasjoners innflytelse på internasjonale strafferett – både innen kriminologien og innen rettsvitenskapen.
 

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 7. mar. 2011 11:48 - Sist endret 3. jan. 2013 09:57