print logo

Disputas: Geir Aas

Cand.polit. Geir Aas ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Politiinngrep i familiekonflikter. En studie av ordenspolitiets arbeid med familiekonflikter/familievoldsaker i Oslo.  

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Lektor Rolf Granér, Växjö universitet
  • Annen opponent: Professor Malin Åkerström, Lunds universitet
  • Tredje medlem og leder av komiteen: Professor Annick Prieur, IKRS/ Aalborg universitet

Leder av disputas

Professor Ragnhild Helene Hennum, UiO

Veileder

  • Professor Liv Finstad
  • Professor Paul Larsson 

Sammendrag

 

Politiinngrep i familiekonflikter. En studie av ordenspolitiets arbeid med familiekonflikter/familievoldssaker i Oslo
Tema for Cand.polit. Geir Aas phd-avhandling er politiets arbeid med familievold, da vold mellom kjærester, samlevere og/eller ektefeller. Avhandlingen dreier seg i all hovedsak om menns vold mot kvinner.

Hovedproblemstillingen Aas søker å besvare er: Hvordan forstår og håndterer ordenspolitiet sine arbeidsoppgaver i familiekonflikter og familevoldsoppdrag? Hovedformålet med Aas sin avhandling er å frembringe ny kunnskap om hvordan politiet tenker-hva politiet gjør- og hvorfor politiet arbeider som de gjør i oppdrag som omhandler familiekonflikter og vold i familier.

Grunnet langvarig kritikk av politiets rolle i slike type saker, har det vært iverksatt handlingsplaner i politiet og kommet NOU’er som ”Retten til et liv uten vold” (2003). Aas finner likevel at det til tross for fokus på politiets behandling av familievold er det fortsatt et betydelig gap mellom straffelov og politiets retningslinjer og hva som er politiets faktiske praksis. Dette henger sammen med at politiarbeidet hviler på skjønnsmessige vurderinger. Politiet kan føle en konflikt mellom hva loven eller politi instruksen sier, og hva som synes formålstjenelig. At lovgivningen på feltet er uklar og at arbeidet foregår på en privat arena er også viktige faktorer, i følge Aas. Politibetjenters frustrasjon over at offer for familievold yter motstand mot politiarbeidet og at de selv ikke gjør mer for for å bedre sin situasjon, aldersforskjeller og ulik kulturell bakgrunn spiller også inn – og vanskeliggjør politiarbeidet.
Aas stiller i ”Politiinngrep i familiekonflikter” spørsmålstegn med hensiktsmessigheten av et strafferettslig fokus i debatten om familievold. Aas viser til de gode erfaringene fra Storbritannia med Killingbeckprosjektet - og oppfordrer om at politiet må etablere en alternativ handlingsplan.
 
 

Publisert 10. mar. 2014 14:03