Grensesprengende protest og statlig-privat protestkontroll

En relasjonell tilnærming til konflikten rundt den internasjonale SHAC-kampanjen

Rune Ellefsen. Foto: UiO/Ystehede.

Om prosjektet

PhD-prosjektet tar for seg en protestbevegelse - den internasjonale kampanjen Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) - som vurderes som en trussel av europeiske myndigheter, og kontrollstrategiene som myndigheter og private næringslivsaktører har brukt for å kontrollere og stoppe kampanjen. Konflikten rundt SHAC utforskes kvalitativt i Storbritannia ved en kombinasjon av data fra intervjuer med partene i konflikten, observasjon av rettssaker hvor aktivister er tiltalt, og etnografisk feltarbeid blant aktivistene.

SHAC-casen representerer strategisk innovasjon på begge sider av konflikten – både i aktivistenes nye kombinasjon av lovlig og ulovlige protestformer, og i motpartenes innføring av nye lover, endring av lover og endret bruk av eksisterende lover for å håndtere SHAC.  Studiens formål er å kartlegge og forklare hvorfor og hvordan partene i konflikten påvirker hverandres handlinger gjensidig, og hvordan de presser og trekker hverandre i nye retninger som får uforutsette og uønskede konsekvenser for de involverte partene, og for samfunnet forøvrig. Studien utforsker derfor interaksjonen mellom aktivistene i SHAC-kampanjen og deres motparter, med spesielt fokus på strafferettsaktører og næringslivsaktørene som ble rammet av protestkampanjen.

Prosjektet anlegger en relasjonell innfallsvinkel for å besvare prosjektets overordnede forskningsspørsmål: Hvordan forholder og tilpasser aktørene i konflikten seg til hverandres aksjoner og strategier? Hver av artiklene, i den engelskspråklige avhandlingen, besvarer og forklarer ulike aspekter av hovedspørsmålet, som for eksempel: Hvordan påvirkes aktivistenes og deres motparters strategiske valg av interaksjonen med hverandre?

Mål

Avhandlingsarbeidet fullføres i 2017.

Publisert 3. okt. 2016 10:45 - Sist endret 14. nov. 2016 13:27