print logo

Retningslinjer for bruk av personlige driftsmidler for visse grupper av ansatte

Drøftet i Instituttrådets møte 17. februar 2004.
Fastsatt av instituttlederen 20. februar 2004, senest endret 21. januar 2011.

1. Retningslinjene gjelder for personlige driftsmidler som Instituttet for det enkelte år måtte bevilge til dette formål samt driftsmidler fra andre kilder som blir kanalisert gjennom Instituttet. Beløpenes størrelse blir bekjentgjort i første del av kalenderåret.

2. Driftsmidler gis til medarbeidere i vitenskapelig eller administrativ stilling som ikke har permisjon uten lønn, sykepermisjon av lengre varighet eller permisjon i forbindelse med fødsel. Eksternt lønnede som ikke har egen driftsbevilgning, gis tildeling dersom instituttet får overhead.

Ansatte som arbeider deltid får tildeling i samsvar med sin stillingsbrøk. Ansatte som arbeider i mindre enn 50 % stilling, vitenskapelige assistenter samt ansatte i bistilling (derunder II-stilling), omfattes ikke av ordningen med automatisk driftstilskudd (uten hensyn til hvordan de er lønnet).

3. Driftsmidler tilfaller den som er ansatt pr. 1. januar hvert år. Den som i løpet av året tiltrer, gjeninntrer i eller fratrer sin stilling ved Instituttet får som regel forholdsmessig tildeling.

4. Driftsbevilgningen kan brukes til faglitteratur, vitenskapelig assistanse (inkl. språkvask) samt faglig begrunnede reiser og kurs.
I den grad behovet ikke på annen måte er dekket av instituttet eller av eksterne finansieringskilder, kan beløpet også benyttes til innkjøp av en bærbar PC (inkl. printer) og/eller et nettbrett (f.eks. iPad). Men slikt utstyr dekkes bare dersom det er innkjøpt av IT-ansvarlig ved IOR, og er å anse som Universitetets eiendom.

5. Er det tvil om det formål som driftsbevilgningen ønskes brukt til faller inn under ordningen, drøftes det så vidt mulig med kontorsjefen på forhånd.

6. Medarbeiderne bør søke eksterne kilder der dette er mulig og hensiktsmessig.

7. Administrasjonen underrettes ved faktura/regning etter hvert som utgiftene påløper. Driftsmidler som ikke er benyttet innen regnskapsårets utløp kan ikke overføres til neste år.

Publisert 11. nov. 2009 22:05 - Sist endret 6. des. 2011 15:15