print logo

Retningslinjer for tilskudd til vitenskapelige og faglige reiser

Disse retningslinjene ble fastsatt av instituttlederen 24. januar 2005.

Annet ledd under punkt 3 om dekning av kost er oppdatert administrativt som følge av nye statlige retningslinjer fra 2007. Punkt 6 om søknadsfrister er oppdatert administrativt som følge av vedtak gjort av instituttleder i 2007.

1. Tilskudd kan gis til ansatte ved Universitetet i Oslo som har sitt arbeidssted ved Institutt for offentlig rett.

2. Tilskudd til ansatte i vitenskapelig stilling som omfattes av ordningen (professorer, førsteamanuenser, professorstipendiater og ansatte i stilling som postdoktor) kan bare gis til deltagelse i organiserte vitenskapelige møter (kongresser, symposier m.v.). Tilskudd til andre ansatte gis bare til reiser som kan ha betydning for deres arbeid ved Institutt for offentlig rett.

3. Satser for tilskudd:

Tilskuddet for den enkelte reise kan ikke overskride følgende standardbeløp:

  • Kr. 8.800,- til reiser til de nordiske land unntatt Island.
  • Kr. 12.100,- til reiser til andre europeiske land, herunder Island.
  • Kr. 15.400,- til reiser til land utenfor Europa.

Tilskudd til dekning av kost gis normalt ikke. Dersom kost innvilges brukes satsene i statens reiseregulativ.

Den enkelte skal holde reiseutgiftene så lave som forholdene gjør det rimelig, hensyn tatt til arrangementssted, alder, arbeidsbelastning, tidsknapphet, etc

4. Ved tildeling tas det hensyn til reisens faglige betydning for den enkelte og for Instituttet, den grad av aktivitet søkeren skal utøve (innleder, paneldeltager m.v.), fordeling av midlene på fagområder, tidligere tildeling fra denne post, den ansattes tilknytning til Instituttet m.m.

Hvis de tilgjengelige midlene ikke rekker til å innvilge alle godkjente søknader, utgår søkere etter en prioritering på grunnlag av momenter som nevnt.

5. Hvis søkeren i løpet av året blir klar over at de tildelte midlene heller bør benyttes til et annet formål enn det den opprinnelige søknaden gjelder, kan det etter søknad gis tillatelse til omdisponering.

6. De midler som planlegges stilt til disposisjon til dette formål på Instituttets budsjett for neste kalenderår, utlyses med søknadsfrist 1.desember. Dersom ikke alle midler blir benyttet eller det blir klart at tilskudd ikke vil bli benyttet, foretas ny utlysning.

7. Den enkelte skal gi beskjed så snart det måtte bli klart at tilskudd ikke vil bli benyttet i samsvar med formålet. Ubenyttede tilskudd inndras og disponeres som ledige midler.

Publisert 11. nov. 2009 22:05 - Sist endret 27. apr. 2010 16:18