Disputas: The Commission on the Limits of the Continental Shelf: Law and Legitimacy

Cand. jur Øystein Jensen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Commission on the Limits of the Continental Shelf: Law and Legitimacy

Øystein Jensen

Foto:Jan Dalsgaard Sørensen.

Copyright: FNI.

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Instituttleder Aslak Syse, Universitetet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser er en av institusjonene opprettet med hjemmel i FNs havrettskonvensjon fra 1982. Den består av 21 eksperter, blant annet i geologi og hydrografi, og skal ifølge havrettskonvensjonens artikkel 76 bistå kyststatene ved fastsettelsen av yttergrensene for kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kommisjonen er imidlertid ikke bare et rådgivende og vitenskapelig ekspertorgan. Dens funksjoner og kompetanse er også av utpreget rettslig karakter. Kommisjonens hovedoppgave er å tolke og anvende en traktatbestemmelse, og dens «anbefalinger» til kyststatene har betydelige rettsvirkninger, blant annet som tolkningsmomenter i lys av folkerettens regler om traktattolkning.

Havrettskonvensjonen - og tilhørende reguleringer i form av Kommisjonens egne saksbehandlingsregler - inneholder likevel ikke på alle områder tilfredsstillende regler når det gjelder Kommisjonens prosedyrer og sammensetning. For eksempel: Kommisjonens vedtak kan ikke påklages; dens medlemmer har ingen formell juridisk kompetanse; og saksbehandlingen foregår for det vesentlige bak lukkede dører.

Avhandlingens hovedfunn er derfor at det på flere områder – i et normativt og komparativt legitimitetsperspektiv - er et vesentlig misforhold mellom Kommisjonens funksjoner og kompetanse på den ene siden, og dens prosedyrer og sammensetning på den annen.

 

Publisert 28. mai 2013 15:25 - Sist endret 24. okt. 2016 12:52