Utvidet instituttlunsj/allmøte: Framtidens organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Instituttleder Ulf Stridbeck leder møtet.

Dekan Dag Michalsen deltar også i diskusjonen.

Fakultetet har mottatt rapporten "En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål" til høring ("SAB-rapporten"). Fakultetets høringsfrist er 25. mai. Høringsnotatet kan lasts ned på norsk eller engelsk:

Norsk versjon:
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategic-advisory-board/dokumenter/rapport-fra-gruppe-4-norsk.pdf

Engelsk versjon:
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategic-advisory-board/dokumenter/rapport-fra-gruppe-4-engelsk.pdf
 

Fakultetet planlegger å sende et felles svar fra fakultetsnivået etter følgende prosess:

- 9. mai: allmøte der alle ansatte ved fakultetet inviteres (se invitasjon under)
- 12. mai: frist for instituttene for å komme med innspill
- 23. mai: ekstraordinært styremøte
- 25. mai: fakultetet sender sitt høringssvar

Det er også åpnet for individuelle høringsuttalelser - skjema og informasjon finner du her.

Instituttene står fritt til selv å bestemme hvordan de vil organisere arbeidet med å utarbeide sine høringsinnspill. Ved IOR vil diskusjonen på dette allmøtet være den primære arenaen for å komme med innspill til instituttleder.

 

 

-----------------------------------------------------

 

Invitasjon til fakultetets allmøte:

Kjære medarbeidere ved Det juridiske fakultet

I disse dager er alle ansatte ved Universitetet i Oslo invitert til å delta i den såkalte SAB-prosessen. Hos oss er det allmøte for hele fakultetet 9. mai kl. 13-15 i Kjerka. 

Hva dreier SAB seg om?

SAB er forkortelse for Strategic Advisory Board, et internasjonalt sammensatt panel, som Rektor oppnevnte for å gi råd til UiO om hvordan universitetet kunne bli bedre på både forskning og undervisning. SAB-rapporten kom ut i 2014 og foreslo flere reformer i UiOs organisasjon.

Med utgangspunkt i SAB-rapporten oppnevnte UiO fire interne arbeidsgrupper som skulle se på sentrale sider av vår virksomhet. Det er den siste av disse, SAB 4, som vi nå er invitert til å ha meninger om. Rapportens navn sier også det meste om innholdet: En organisasjons- og styringsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål.

Rapporten inneholder mange forslag om hvordan vårt universitet bør organisere seg. Her vil jeg bare løfte frem noen få utvalgte punkter fra rapporten som man godt kan være oppmerksom på. Men det er også mye annet som jeg oppfordrer alle til å sette seg inn.

Handlingsrom

Rapporten er opptatt av universitetets ulike nivåer må skaffe seg det som kalles handlingsrom. Med det siktes det til at universitetet, fakultetet og instituttene disponerer de tildelte ressursene slik at nivåene har mulighet til å ta strategiske valg. I dag er dette vanskelig fordi det meste av UiO budsjett er bundet på forhånd. Dersom det sentrale nivået skal øke sitt handlingsrom, kan det bety reduserte overføringer til fakultetene som får redusert sitt handlingsrom.

Organisering på tvers

Rapporten argumenterer for at UiO må bli langt bedre på organisere seg på tvers av de etablerte strukturer, og at det er gevinster å hente på dette. Vårt fakultetet har flere forskergrupper som fremmer integrasjon på tvers av fag- og instituttgrenser, å fortsette en slik utvikling kan altså være gunstig for oss.

Samordne undervisning og forskning

Et viktig punkt er at fakultetene må bli bedre på å samordne undervisning og forskning for å sikre god utnyttelse av ressurser, og innovativ utvikling av både forskning og undervisning. Vårt fakultet har allerede tatt grep for å gjøre noe med dette, men kan vi gjøre mer? 

Raskere rekruttering

Rapporten peker på mange utfordringer ved rekruttering til stillinger ved UiO. Det tar for lang tid fra det å bestemme seg for at en stilling skal utlyses til stillingen er besatt. For faste vitenskapelige stillinger kan det dreie seg om opp til to år eller enda mer. Dette representerer store kostnader for både søkere og for universitet.

Valgt eller ansatt ledelse

Rapporten gir viktige bidrag til debatten om UiOs enheter skal ha valgt eller ansatt ledelse.

For vårt fakultet vil spørsmålet være om vi bør ha ansatt eller valgt dekan. Vil ansatt ledelse gi fakultetet en bedre ledelse som vil kunne styre fakultetet mer effektivt? Og hvordan vil dekanenes demokratiske forankring i fakultetet bli oppfattet ved ansettelse kontra valg?

Et viktig grep i rapporten er at den drøfter det den kaller hybridmodeller. Valgt ledelse kan godt kombineres med langt mer vekt på å vurdere personers kvalifikasjoner, og det å ansette leder kan kombineres med prosesser som involverer fakultetets ansatte.

Rapporten gir oss et grunnlag for en god diskusjon om hvilken modell som er best egnet ved skifte av fakultetsledelse. Det er og en anledning til å diskutere om den demokratiske involvering er god nok.

Jeg håper at så mange som mulig vil delta på universitetets og fakultetets møter og diskutere de viktige spørsmålene som rapporten reiser. På allmøtet 9. mai får vi en innledning av Arild Underdal og kommentarer Hans Petter Graver.

 

Med vennlig hilsen

Dag Michalsen

Dekan

 


 

Publisert 29. apr. 2016 14:39 - Sist endret 13. mai 2016 10:34