Instituttlunsj: NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

Anders Løvlie presenterer NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Anders Løvlie. Foto: IOR.

Straffeprosessutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2014 for å foreta «en bred vurdering av lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i samsvar med sine vurderinger legge frem forslag til en ny alminnelig lov som skal avløse denne». (Regjeringen.no).

Anders Løvlie som tiltrer som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett 1. januar 2017 ledet sekretariatet.

 

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 26. sep. 2016 10:28 - Sist endret 20. des. 2016 10:33