Publikasjoner

Publisert 3. juni 2013 13:27

Deltidsarbeid er i stor grad et kvinnefenomen. Ca. 40 % av alle sysselsatte kvinner jobber deltid, og dette reiser flere rettslige spørsmål. Boken er et bidrag til alle som arbeider med likestilling innen utdanningssektoren, arbeidsliv, demokrati og politikk.

Av Helga Aune.

Publisert 25. mai 2012 09:14

Av Henning Jakhelln, Helga Aune og Jon Gisle (red.)

"arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven" er et praktisk, oversiktlig og anvendelig oppslagsverk for advokater, arbeidsgivere, fagforeninger og tillitsvalgte, personalledere og studenter. Den er tilgjengelig både i bokform og som en del av nettjenesten på www.arbeidsrett.no

Publisert 21. nov. 2011 14:45

ved rett for organisasjoner til å reise privat straffesak.

Professor Henning Jakhelln har publisert en artikkel i Tidsskrift for Strafferett med tittelen: "Effektivisering av arbeidsmiljølovens straffebestemmelser ved rett for organisasjoner til å reise privat straffesak".

Artikkelen er publisert i TfS 3/2011, og lenke til artikkelen finner du i https://www.rettsdata.no/  (Krever innlogging for private maskiner. For maskiner tilhørende universitetet; gå til forsiden og trykk på "IP-tilgang". Søk deretter opp artikkelen.)

Publisert 7. juni 2011 13:37

Kommentarer til arbeidsmiljøloven.

Av Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth (red.)

Publisert 11. mars 2011 13:56

Nicolay Nyland forsvarte 2. oktober 2010 avhandlingen  Er stater folkerettslig forpliktet til å beskytte miljøet? - En analyse av tradisjonelle og nye måter å se rettsforholdet mellom stater og miljøet på.

Publisert 11. mars 2011 13:53

Christoffer Conrad Eriksen forsvarte 18. juni 2009 avhandlingen "The European Constitution, Welfare States and Democracy. – A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion."

Publisert 11. mars 2011 13:49

Marius Stub forsvarte 25. januar sin avhandling "Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet. Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess."

Publisert 11. mars 2011 13:46

Ingunn Ikdahl forsvarte 21. juni 2010 sin avhandling "Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the international level and in Tanzania".

Publisert 11. mars 2011 13:39

Andreas Bullen forsvarte 13. august 2010 avhandlingen "Arm’s length transaction structures : Recognising and restructuring controlled transactions in transfer pricing." Tema er skatterett og internprising i konserselskaper.

Publisert 11. mars 2011 13:34

Inger Marie Sunde forsvarte 26. november 2010 avhandlingen "Automatisert inndragning" for for graden ph.d. Avhandlingen analyserer gjeldende rett for inndragning av datafiler.

Publisert 11. nov. 2009 09:39

Helga Aune forsvarte 27.2.2009 avhandlingen "Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag" for graden ph.d. Avhandlingens tema er deltidsarbeid og diskriminering.  

Publisert 11. nov. 2009 09:35

Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag

Publisert 16. okt. 2009 16:57

Hvilken betydning har arbeidsmiljøloven egentlig for grunnskolens ansatte?

Publisert 16. okt. 2009 16:54
Publisert 16. okt. 2009 16:52
Publisert 16. okt. 2009 16:49

Forholdet mellom skipsarbeidstidslov, dispensasjonsvedtak, bemanningsforskrifter- , tariffavtale og individuelle avtaler.

Publisert 16. okt. 2009 16:46
Publisert 16. okt. 2009 16:45

Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet.

Publisert 16. okt. 2009 16:42

Åremålsansettelse av forskere m.fl. : kommentarer til et lovforslag med bemerkninger om adgangen til åremålsansettelse i alminnelighet, og spesielt for så vidt angår statens tjenestemenn.

Den rettslige karakter av en sykekasseordning - Jernbanens sykekasse : Jernbanens sykekasse og tilknytningsforholdet til den offentlige forvaltning og til selskaper etablert ved særlov eller ved selskapsrettslig fisjon, og den rettslige karakter av ytelser til medlemmene fra sykekassen og tilknyttede fond.

Publisert 16. okt. 2009 16:38
Publisert 16. okt. 2009 16:37
Publisert 16. okt. 2009 15:42
Publisert 16. okt. 2009 13:30
Publisert 16. okt. 2009 12:48

Boken gir en samlet fremstilling av arbeidsretten. Den dekker både den individuelle og kollektive arbeidsrett, arbeidsmiljøspørsmål, medbestemmelsesrett og forholdet mellom norsk rett og utenlandsk rett. Boken henvender seg til alle som ønsker en god oversikt over arbeidsrettens område.