Rettskilder innen utdanningsrett

Fagfeltet utdanningsrett kan defineres som de rettsregler som gjelder for utdanningen. Utdanningsretten er funksjonell; den spenner over en rekke rettsområder, på tvers av de tradisjonelle rettsdisipliner. Fagfeltet omfatter en hel del rettskilder til grunn for den juridiske arbeidsmetode. Feltet preges av normer med ulik rettslig status og trinnhøyde. Rettslige styringsmidler innenfor utdanning gis både i lov, forskrift, veiledninger, instrukser, rundskriv, læreplaner osv. I tillegg kommer føringer i internasjonale rettskilder, både i menneskerettighetskonvensjonene, EØS-retten og folkeretten for øvrig. Nedenfor vil det gis en oversikt over de mest sentrale rettskildene for rettsområdet. Oversikten er for ingen av kategorienes del uttømmende, og må oppdateres etter hvert som nye rettskilder tilkommer. Oversikten er utarbeidet med sikte på å lage en rettskildedatabase på faggruppen i utdanningsrett sine nettsider ved Universitetet i Oslo.

Ved Institutt for offentlig rett (JUS), er det etablert en faggruppe i utdanningsrett. Faggruppen ledes av professor Henning Jakhelln og post. doc. i utdanningsrett Helga Aune. I 2009 har to vitenskapelige assistenter, Bergitte Kjosvatn og Trond Erik Welstad, vært ansatt på utdanningsretten.

Masterprogrammet Utdanningsledelse ved ILS (UV) tilbyr et emne innenfor Lov og Rett i utdanning (http://www.uio.no/studier/program/utdledelse-master/index.xml), i samarbeid med faggruppen i utdanningsrett ved Institutt for offentlig rett og advokat Unni Culina.

Det er ikke etablerte fagmiljø for utdanningsrett ved andre forskningsinstitusjoner i Norge. Forskere som jobber med juridiske problemstillinger i utdanning er gjerne tilknyttet fagmiljø for forvaltningsrett, barnerett eller menneskerettigheter.