Relevant utdanningsrettslig litteratur

 

Grongstad, Lars: ”Juss i skolehverdagen, Universitetsforlaget 2009

Kjellemo, Bjørn Tore og Jakhelln, Henning:Rett til spesialundervisning i grunnskolen, Ad notam Gyldendal, Oslo 1995.
 
Jørgensen, Stine: Etninske minoritetskvinder sociale rettigheter - Arbejdsmarked, seksualitet og utdannelse ( Phd. avhandling), København 2007
 
Matheson, Vilhelm, m.fl.: Norsk skolerett (artikkelsamling), Universitetsforlaget 1987.
 
Pedersen, Åge: ”Skolen som forvaltningsorgan: en innføring i skolens rettslige rammer,Tapir akademisk forlag, Trondheim 2006.
 
Raugland, Vidar, Eva Næsheim og Andre’ Istad Johansen: ”Skolejuss: praktisk oppslagsverk for grunnskolen”, Ad notam Gyldendal, Oslo 1999.
 

Lovkommentarer:

 
Bernt, Jan Fridthjof: Universitets- og høyskoleloven av 2005 med kommentarer”, Fagbokforlaget, Bergen 2009.            
 
Helgeland, Geir: ”Opplæringslova: Kommentarutgave”, Universitetsforlaget 2006.
 
Jebsen, Jens Kristian: ”Barnehageloven og forskrifter: Med forarbeider og tolkninger”, Pedlex 2016.
 
Stette, Øystein: ”Barnevernloven og forskrifter: Med forarbeid, tolkninger og rundskriv”, Pedlex 2016.
 
Stette, Øystein (red): ”Kapittel 9 A, opplæringsloven. Elevenes skolemiljø”, Pedlex 2017.
 
Stette, Øystein: ”Folkehøyskoleloven og forskrift: Med forarbeid og kommentarer”, Pedlex 2014.
 
Stette, Øystein: ”Friskolelova og forskrifter. Med forarbeider og kommentarer 2016–2017”, Pedlex 2016.
 
Stette, Øystein: ”Opplæringslova og forskrifter: Med forarbeider og tolkninger 2016–2017”, Pedlex 2016.
 
Stette, Øystein: ”Voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kap. 4A, voksenopplæringsloven og introduksjonsloven”, Pedlex 2017.

Annen litteratur: Sosiologisk, pedagogisk m.m.

Christie, Nils: ”Hvis skolen ikke fantes”. Universitetsforlaget 1982.

Christie, Nils: ”I skyggen av PISA”.
 
Dale, Erling Lars: "Kritisk pedagogikk". Pax forlag 1976.
 
Dale, Erling Lars: "Læreplanen i et forskningsperspektiv". Universitetsforlaget 2009.
 
Erdis, Mare og Ann-Karin Bjerke, "Juss for pedagoger", 2009
 
Hansen, Donald A. og Joel E. Gerstl (red.): "Sociologiska perspektiv på utbildingen".
Original amerikansk tittel: "On Education. Sociological Perspectives". By John Wiley & Sons 1967. ALMA serien nr 28, 1971.
 
Prieur, Annick og Carsten Sestoft: ”Pierre Bordieu. En introduktion.”, Kapittel 7: "Bordieus utdannelsessociologi". Av Kim Esmark. Hans Reizels forlag 2006. 
 
Ramsøy, Natalie Rogoff (edit.):The Norwegian Society, Chapter five: "Education in Norway” By Tore Linbeck. Universitetsforlaget 1974.  
 
Sunde, Merete: "Utdanningsrett på skolebenken". Juristkontakt nr. 7, 2008.

 

Publisert 19. jan. 2010 13:56 - Sist endret 21. aug. 2017 12:21