NORHED-prosjekter diskuterer hvordan seksuell trakassering på universitetet kan bekjempes

Denne Norad-rapporten presentererer funnene fra et seminar ved University of Zimbabwe i Harare angående seksuell trakassering og utnytting i høyere utdanningsinstitusjoner.

Seminardeltakerne drøftet hvordan man kan sikre kvinnelige studenter en trygg studiesituasjon som er fri for seksuell trakassering

Seminardeltakerne drøftet hvordan man kan sikre at kvinnelige studenter har en studiesituasjon som er fri for seksuell trakassering. Foto: Signe Marie Breivik.

Seksuell trakassering og utnytting er en global utfordring. Det er et strukturelt problem som er relatert til sosiale normer, holdninger og kultur, og i stor grad relatert til maktstrukturer. Bærekrafts målene (SDGene) har som mål å eliminere alle former for vold mot kvinner og jenter, inkludert seksuell trakassering og andre former for utnyttelse og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Under NORHED- konferansen i juni i 2016 ble det tydelig at seksuell trakassering var et omfattende problem på mange universiteter. I forbindelse med årlige møter på NORHED-programmet ved Southern and Eastern Regional Center in Women’s Law og på College of Health Sciences, begge under Zimbabwe University i Harare, i mars 2017, samlet kvinnerettsjurister og jordmødre seg for å diskutere problematikken rundt seksuell trakassering og utnytting i høyere utdanningsinstitusjoner. Flere dekaner fra partner-universitetene deltok aktivt. Partnere i prosjektene presenterte lovverk og policy på internasjonalt, nasjonalt og eget institusjonelt nivå i Zimbabwe, Malawi, Kenya, Sør-Afrika og Zambia, knyttet til seksuell trakassering. Det kom tydelig frem at selv om lovverket enkelte steder er mangelfullt, er de største utfordringene knyttet til fravær av prosedyrer, gjennomføring og overvåking. Manglende bevissthet om problematikken inkludert kunnskap om rettigheter, frykt for konsekvenser ved rapportering av overgrep, en kvinnefiendtlig organisasjons kultur og holdninger ble presentert som noen av hovedutfordringene for å kunne bekjempe trakasseringen.

Foto: Signe Marie Breivik
Foto: Signe Marie Breivik

En studie utført av Female Student Network Trust (FSNT) «National Baseline Survey on gender based violence and sexual harassment of female students in Zimbabwe’s Higher and Tertiary Education Institutions» fra 2015 bekrefter at mørketallene er store. Hele 94 % av de 2114 kvinnelige studentene som var med i studien rapporterte å ha vært utsatt for seksuell trakassering. Videre rapporterte 13 % av kvinnelige studenter å ha blitt voldtatt i et forhold med eldre ansatte ved institusjonene. Hele 5 % rapporterte å ha blitt voldtatt utenfor forhold av eldre ansatte, og 16 % var blitt voldtatt av mannlige studenter. Likevel blir bare et fåtall av sakene innrapportert. «Sex for grades» er et utbredt fenomen.

Målsetningen med møtet var å belyse problematikken ved partnerinstitusjonene, vurdere hvilke lovverk og retningslinjer som ligger til grunn, og diskutere hvordan institusjonene kan aktivere disse og komme frem til prinsipper og anbefalinger som vil bidra til å etablere gode prosedyrer og tiltak for å sikre kvinnelige studenter en trygg studiesituasjon, fri for seksuell trakassering.

Prof. Anne Hellum fra UiO åpnet møtet med å gi en overordnet presentasjon av CEDAW (Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women) hvor hun understreket at seksuell trakassering er et likestillings–diskrimineringsrettslig spørsmål. Hun påpekte at utøvelse av vold mot kvinner er en form for diskriminering fordi det begrenser kvinners frihet. Det hviler et stort ansvar på de 189 statene som har ratifisert konvensjonen for å handle både overfor enkeltsaker og proaktivt for å håndtere dette som et strukturelt problem. Hun mente at det var viktig å ha et lavterskel tilbud til håndtering av saker og erkjente at Norge med sitt mangelfulle lovverk slett ikke var «best i klassen». Hun berømmet NORHED for å ta dette opp som et ledd i å integrere et kvinne- og kjønnsperspektiv i Nord/Sør universitetssamarbeid.

Prof. Julie Stewart, prosjektkoordinator i NORHED-programmet «Gender and Law» og fungerende dekan ved juridisk fakultet ved Zimbabwe University informerte om at Masterstudiet i Gender and Law ser på gapet mellom hva som er i lov-verket, hva som bør være der, og hva som faktisk blir brukt av det som er der. Et separat kurs «Gender in Law» som nå er blitt obligatorisk for alle juridiske studenter i BSc graden inkorporerer likestilling, ikke-diskriminering, menneskerettigheter og sosio-økonomiske rettigheter for å styrke kunnskap og bevisstgjøring, også om seksuell trakassering. Dekan på medisinsk institutt Prof. Midion Chidzonga, fulgte opp med å oppfordre til åpenhet om problemet.

Muligheten til å si nei er null når en mannlig foreleser eller veileder foreslår å innlede et forhold, sa advokat Roger Matzikidze fra Universitetet i Zimbabwe. Han viste til krevende studier der det er en stor andel studenter som stryker. Han er pådriver for å revidere arbeidsretten i Zimbabwe til å inkludere seksuell trakassering som et eget område. Per i dag finnes det ingen referanser til seksuell trakassering. Universitetets eget regelverk mangler mekanismer for å håndtere saker og beskytte de som er blitt utsatt for seksuell trakassering. Det finnes ingen unnskyldninger for denne type oppførsel, sa Matzikidze.

Å innprente frykt av foreleserne må bli revet opp med roten for å gi rom for frihet til å tenke og lære», sa en av deltagerne fra Zimbabwe.

Kollegial lojalitet gjør det vanskelig for studenter å rapporter seksuelle overgrep. Det har ingen hensikt å rapportere systemet til systemet, vi trenger en uavhengig klageinstans utenfor institusjonen, sa Evernice Munando, direktør for FSNT. Anne Hellum, ved Institutt for kvinnerett ved UiO var enig i at det er behov for uavhengige, effektive og rettferdige prosedyrer og disiplinære instanser som håndterer individuelle klager.  

Kenya og Universitetet i Nairobi har langt på vei lykkes med å utarbeide en kjønns politikk på universitet og ellers i det nasjonale lovverket. Det skal sikres beskyttet for diskriminering gjennom grunnloven og seksuell trakassering er også en kriminell handling som kan staffes med minimum tre år dersom man finnes skyldig. Klager kan rettes til National Gender and Equality Commission. Men det mangler et rammeverk for hvordan man skal gå frem og en konkret gjennomføringsplan, og ikke minst vilje til å følge opp. Utover dokumentasjon, finnes det velvilje til handling? spurte Dr. Sara Kinyanjui ved University of Nairobi. Vi vet at sex for karakterer og trakassering eksisterer på tross av kjønns politikk, så velvilje er kritisk dersom politikk og regelverk skal bli gjennomført, sa hun. På tross av lovverk og kjønns politikk hadde det ikke vært rapportert en eneste klage ved universitetet.

Foto: Signe Marie Breivik

Malawi har etablert et solid grunnlag med sterkt støtte fra myndighetene og ledelsen ved universitet i arbeidet mot seksuell trakassering og null-toleranse policy. Fokus nå må rettes mot bevisstgjøring, rask håndtering av saker, straff og rehabilitering av overgripere og ikke minst støtte og tilbud til de som er blitt utsatt for overgrep, sa Dr. Ngeyi Kanyongolo, dekan på Faculty of Law ved Universitetet i Malawi. Det ble vist til at forskning fra perioden 1994 til 2016 hadde dannet grunnlaget for utvikling av et utkast til kjønns politikk som inkluderer en gjennomføringsplan ved universitetet. Før 2013 hadde seksuell trakassering ikke en gang vært definert i lover og regelverk. Seksuell trakassering spesielt av kvinnelige studenter og ansatte hadde forekommet, men det var få saker som ble rapportert fordi det ikke fantes noen klare retningslinjer for hvordan man skulle gå frem, det var dårlig beskyttelse for som var blitt utsatt og disiplinære komitéer var ineffektive.

Fremdeles er det sterke maktstrukturer i spill sa Prof. Ellen Chirwa, dekan ved Kamuzu College of Nursing i Malawi. Man hører at dette fremdeles skjer, men mange vil ikke stå frem på grunn av maktforhold mellom student og professor.

Fra Sør Afrika fikk vi høre fra Makanatsa Makonese, PhD kandidate ved SEARCWL som i en årrekke har arbeidet for SADC Lawyers, at en stor andel kvinnelige advokater opplever seksuell trakassering fra klienter og mannlige kolleger. Unge kvinnelige advokater blir benyttet som «agn» for å få klienter og selv om kvinner utgjør størsteparten av studentene ser man at de forlater privat sektor etter noen år.

Prof. Julie Stewart fortalte at hun har veiledet studenter på siste året som har indikert at de er blitt seksuelt trakasser av ansatte, men som ikke vil stå frem før de er blitt uteksaminert. Kvinnelige studenter vet hvilke valgfrie kurs man ikke bør ta fordi da er man ikke «trygg». Dersom man er klar over risikoen ved obligatoriske kurs kan det får konsekvenser for valget av fag man tar. Det er derfor svært viktig at både studenter og forelesere får kunnskap om hva som innebærer seksuell trakassering og at det etableres solide rapporterings prosedyrer på universitet og høgskoler konkluderte FSNL representant Evernice Monando.

Gjennom gruppearbeid og plenumsdebatt diskuterte deltakerne hvordan universitetene kan påvirke holdninger og kultur i forhold til seksuell trakassering som et likestillingsspørsmål blant studenter og ansatte, hvilke retningslinjer og institusjonelle strukturer som må komme på plass, hvordan kan universitetene sikre uavhengighet, effektivitet og rettferdig håndtering av individuelle saker og hvordan kan universitetet styrke og beskyttet de som har vært utsatt for seksuell trakassering.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra Zimbabwe, Kenya, Malawi, Zambia og Norge som skal oppsummere anbefalingene og utarbeide en «Harare Declaration on implementation of international and national principles on sexual harassment in Tertiary Education Institutions». Noen av punktene som ble fremhevet var at alle institusjonene må ha en seksuell trakasserings politikk på plass som sikrer beskyttelse av studentene. Det er behov for en uavhengig disiplinær prosess utenfor universitetene. Et lavterskel drop-in senter med juridisk og psykisk veiledning ble foreslått. Ombudsmann direkte under parlamentet var et annet forslag. Whistleblower funksjon eller infobokser ble også foreslått. Det må være et inkluderende engasjement med kunnskapsdeling og bevisstgjøring gjennom introduksjonsprogram, både for ansatte og studenter, og gjerne etablering av peer-support og «champions» som kan gå foran med et godt eksempel. Seksuell trakassering bør også inn som et tema i læreplaner.

Prof. Julie Stewart avsluttet med å konkludere at «It is all about behaviour modification».

Av Signe Marie Breivik og Silje Vevatne
Publisert 6. juli 2017 14:01 - Sist endret 16. mai 2018 14:31