Publikasjoner - Side 4

Publisert 5. mars 2010 11:08

Jo Hov har skrevet to lærebøker i juss - Innføring i prosess I-II.

 

Publisert 22. feb. 2010 12:03

Since 2005 the carbon market has grown to nearly $100 billion per annum. This new book examines all the main legal issues which are raised by this explosion of what is now called carbon finance.

Publisert 17. feb. 2010 11:12

Academics and researchers from the Nordic countries (Sweden, Iceland, Norway, Finland) have made a particularly strong contribution internationally to the rapidly developing disciplines of forensic and legal psychology.

Publisert 15. feb. 2010 08:33

Av Anne Hellum og Beatrice Halsaa

Rettferdighet er grunnleggende i den norske velferdsstaten og for all menneskelig sameksistens. Men hva er, og hva betyr rettferdighet i en tid preget av flerkulturalitet, transnasjonalisme og globalisering?

Publisert 26. jan. 2010 08:41

Av Jens Johannes Andenæs

Publisert 26. jan. 2010 08:41

Tomtefeste i Norge fra middelalderen til ca. 1700

Av Olav A. Røssaak

Rettshistoriske studier nr. 20

Publisert 13. jan. 2010 09:40

- det nye klageorganet i NAV

Av Endre S. Refsdal

Avhandlinga drøftar personelle, prosessuelle og materielle rettspørsmål som styrer verksemda til NAV Klageinstans – det nye klageorganet i NAV.

Publisert 30. nov. 2009 10:11

Bok av Fredrik Zimmer (Oslo: Universitetsforlaget, 2009)

Publisert 24. nov. 2009 16:05

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Tidsskrift
for Rettsvitenskap nr 4-5/2009 s. 675-693

Publisert 24. nov. 2009 15:59

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Lov og
Rett nr 7/2009 s. 425-432

Publisert 24. nov. 2009 15:48

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Lov og
Rett nr 2/2009 s. 104-111
.

Publisert 10. nov. 2009 09:57

Ein studie med utgangspunkt i domstolsprøvinga i Noreg og England

Av Sigbjørn Tenfjord

Avhandlinga omhandlar prøving av forvaltningsvedtak i Noreg og England.

Publisert 5. okt. 2009 15:29

Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett for masterstudiet i rettsvitenskap (juss) med et forvaltningsrettslig perspektiv. Den skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om internasjonal miljørett, viktige prinsipper og de særlige krav til saksbehandlingen i miljøsaker. I egne kapitler behandles hovedtrekkene i plan- og bygningsloven, områdevern etter naturmangfoldloven og kontroll med forurensning på grunnlag av forurensningsloven.

Publisert 1. sep. 2009 10:25

Pasientrettighetsloven med kommentarer gir en oversiktlig presentasjon av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter. 

Publisert 1. sep. 2009 10:22

Lovsamling for helse- og sosialsektoren dekker det velferdsrettslige feltet slik dette vanligvis avgrenses og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. 

Publisert 7. aug. 2009 10:47
Publisert 4. aug. 2009 15:16
Av Anne Hellum og Hege Skjeie
Publisert 13. juli 2009 14:46

Av Tina Nordstrøm

Publisert 20. mai 2009 14:24

Av Rukhsana Ashraf

Publisert 20. mai 2009 14:15

- The adjudication of mahr in Scandinavian, English and French courts

Av Lene Løvdal

Publisert 23. apr. 2009 13:38

Av Vibeke Blaker Strand

Publisert 14. apr. 2009 11:31

Lov og rett,  Årgang 2009,  Nr 04

Publisert 20. mars 2009 12:46
Publisert 20. mars 2009 08:35
Publisert 24. feb. 2009 12:42

Sustainable development has become a central objective in national and international policy of development and the environment. Increasingly it also marks international and national law. In this book scholars in environmental law treat legal theories on sustainable development and how it may be operationalized, and topics related to its development in international law, European law, international trade and investment law, and within the climate regime.

Publisert 24. feb. 2009 12:34

Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO Law

 This volume provides a framework for the doctrinal foundation of sustainable development as a principle of integration in international law.

 

Publisert 23. feb. 2009 16:11
Publisert 23. feb. 2009 16:08
Publisert 23. feb. 2009 16:03
Publisert 18. feb. 2009 11:15
Publisert 18. feb. 2009 09:17
Publisert 17. feb. 2009 14:24

Boken gir en innføring i diskriminerings- og likestillingsrett, som er en ny personrettet disiplin. Enkeltindividenes rett til ikke-diskriminering og likebehandling uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, alder eller funksjonsevne er hovedtema.

Publisert 16. feb. 2009 15:20
Publisert 12. feb. 2009 09:05

Av Andreas Kravik

Publisert 3. feb. 2009 14:39

Outlines of his legal philosophy within Italian legal culture

Publisert 3. feb. 2009 13:42

A study on the Supplementarity Requirement for the Flexibility Mechanisms of the Kyoto Protocol

Miljørettslige studier nr. 32

Publisert 3. feb. 2009 13:41

Av Henriette Sinding Aasen

Publisert 3. feb. 2009 13:38

Den rettslige betydningen av barnespesifikk tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling i asylsaker, herunder barns returvern.

Av Elisabeth Gording Stang

Publisert 3. feb. 2009 10:46
Publisert 21. jan. 2009 14:03

Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers atferd.

Av Kjersti Botnan Larsen

Publisert 12. sep. 2008 09:07

Integrert forebygging og begrensning av forurensning og krav til anvendelse av beste tilgjengelige teknikker

Av Eldbjørg Håkonsen Martinsen

Publisert 10. sep. 2008 13:04

Om tilbakekall av offentlige tillatelser etter forvaltningsrettens ulovfestede omgjøringsregel.

Av Vincent Tsang

Publisert 10. sep. 2008 11:52
Publisert 5. sep. 2008 11:32

- En vurdering av integreringen av kvinne- og kjønssperspektivet i de obligatoriske fag ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Av Cathrine Sørlie

Publisert 5. sep. 2008 11:30

Av Marte Bertelsen

Publisert 5. sep. 2008 11:28

Av Anne Hellum

Publisert 5. sep. 2008 11:26

- En analyse av straffeloven §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis

Av Anne Jorun Bolken Ballangrud

Publisert 5. sep. 2008 11:24

- Opplevelse og rettsregler i diskriminertes møte med Likestillingsombudet

Av Finn Skre Fjordholm

Publisert 5. sep. 2008 11:23

- Belyst gjennom case-studie fra Zambia

Av Ranveig Sørskaar

Publisert 5. sep. 2008 11:19

Av Marianne Aasland Gisholt

Publisert 5. sep. 2008 11:17

- Om klager til likestillingsombudet på ansettelser i politi- og lensmannsetaten 1980-2004

Av Ingvild Nordang

Publisert 5. sep. 2008 11:05

- En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge

Av Tone Linn Wærstad

Publisert 5. sep. 2008 11:04

Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltakelse i væpnede konflikter

Av Janne M. Gillesen

Publisert 5. sep. 2008 10:58

- Familiebeskyttelse og barns rett til omsorg i rettslig perspektiv

Av Ingunn Alvik

Publisert 5. sep. 2008 10:57

En rettslig fortolkning av FNs kvinnekonvensjon art 12, sett i lys av norsk rett

Av Trine Gamst

Publisert 5. sep. 2008 10:54

In a Human Rights and Women’s Rights Perspective, Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation

Av Kaja Moe Winther

Publisert 5. sep. 2008 10:44

Av Anne Sundøy

Publisert 5. sep. 2008 10:38

Belyst gjennom jentebarns vern mot diskriminering under utdanning

av Mette Cecilie Loe

Publisert 5. sep. 2008 10:29
Publisert 12. mars 2008 14:57