Publikasjoner - Side 4

Publisert 3. feb. 2009 13:38

Den rettslige betydningen av barnespesifikk tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling i asylsaker, herunder barns returvern.

Av Elisabeth Gording Stang

Publisert 3. feb. 2009 10:46
Publisert 21. jan. 2009 14:03

Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers atferd.

Av Kjersti Botnan Larsen

Publisert 12. sep. 2008 09:07

Integrert forebygging og begrensning av forurensning og krav til anvendelse av beste tilgjengelige teknikker

Av Eldbjørg Håkonsen Martinsen

Publisert 10. sep. 2008 13:04

Om tilbakekall av offentlige tillatelser etter forvaltningsrettens ulovfestede omgjøringsregel.

Av Vincent Tsang

Publisert 10. sep. 2008 11:52
Publisert 5. sep. 2008 11:32

- En vurdering av integreringen av kvinne- og kjønssperspektivet i de obligatoriske fag ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Av Cathrine Sørlie

Publisert 5. sep. 2008 11:30

Av Marte Bertelsen

Publisert 5. sep. 2008 11:28

Av Anne Hellum

Publisert 5. sep. 2008 11:26

- En analyse av straffeloven §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis

Av Anne Jorun Bolken Ballangrud

Publisert 5. sep. 2008 11:24

- Opplevelse og rettsregler i diskriminertes møte med Likestillingsombudet

Av Finn Skre Fjordholm

Publisert 5. sep. 2008 11:23

- Belyst gjennom case-studie fra Zambia

Av Ranveig Sørskaar

Publisert 5. sep. 2008 11:19

Av Marianne Aasland Gisholt

Publisert 5. sep. 2008 11:17

- Om klager til likestillingsombudet på ansettelser i politi- og lensmannsetaten 1980-2004

Av Ingvild Nordang

Publisert 5. sep. 2008 11:05

- En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge

Av Tone Linn Wærstad

Publisert 5. sep. 2008 11:04

Den folkerettslige reguleringen av mindreåriges deltakelse i væpnede konflikter

Av Janne M. Gillesen

Publisert 5. sep. 2008 10:58

- Familiebeskyttelse og barns rett til omsorg i rettslig perspektiv

Av Ingunn Alvik

Publisert 5. sep. 2008 10:57

En rettslig fortolkning av FNs kvinnekonvensjon art 12, sett i lys av norsk rett

Av Trine Gamst

Publisert 5. sep. 2008 10:54

In a Human Rights and Women’s Rights Perspective, Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation

Av Kaja Moe Winther

Publisert 5. sep. 2008 10:44

Av Anne Sundøy

Publisert 5. sep. 2008 10:38

Belyst gjennom jentebarns vern mot diskriminering under utdanning

av Mette Cecilie Loe

Publisert 5. sep. 2008 10:29
Publisert 12. mars 2008 14:57