En kritisk analyse av Solberg-regjeringens reformforslag på diskrimineringsfeltet

Professorene Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand retter blikket mot Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet i sin artikkel i Kritisk juss 01 / 2017 (Volum 53) .

Det er foreslått omfattende endringer både i det materielle regelverket og i håndhevingen av det. Endringene berører både diskrimineringsvernets individuelle og strukturelle sider. Artikkelen retter særlig oppmerksomhet mot sider ved forslaget som innebærer – eller kan innebære – at diskrimineringsvernet svekkes, med særlig vekt på situasjonen for svake og marginaliserte grupper.

Forholdet mellom Solberg-regjeringens forslag og grensene for det politiske handlingsrom som etableres gjennom Grunnlovens diskrimineringsforbud, internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og EU/EØS-rettslige forpliktelser, kommenteres løpende.

Selv om Solberg-regjeringens forslag inneholder noen forbedringer sammenlignet med dagens regelverk, særlig når det gjelder vernets sanksjonering, konkluderes det med at reformen sett som helhet innebærer at regelverket og håndhevingsapparatet svekkes langt mer enn det styrkes.

Les artikkelen: Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring.

Publisert 16. apr. 2017 12:50 - Sist endret 16. apr. 2017 12:50