Ingvild Bruce

Bilde av Ingvild Bruce
English version of this page
Telefon +47-22845873
Mobiltelefon +47 907 86 884
Rom 317
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Bakgrunn

Ingvild Bruce er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2005), og har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen, hos Sivilombudsmannen, i Justisdepartementet, i ØKOKRIM og for Stortinget. Hun var sekretær for Metodekontrollutvalget som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon - åpen kontroll og Evalueringsutvalget for EOS-utvalget som avga Dok 16 (2015-16) En evaluering av EOS-utvalgets kontroll med EOS-tjenestene.   

Hennes forskningsinteresser er knyttet til strafferett, straffeprosess, skjulte politimetoder, terrorlovgivning, etterretningsvirksomhet, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid mellom politi- og etterretningstjenester. 

Phd-prosjekt

Ingvild Bruce skriver en phd-avhandling om sikkerhetstjenesters adgang til bruk av skjulte tvangsmidler for å forebygge angrep på rikets sikkerhet. Nærmere bestemt dreier det seg om adgangen til å bruke for eksempel telefonavlytting og romavlytting før noe straffbart har skjedd, med det formål å forebygge blant annet terrorhandlinger og ulovlig etterretningsvirksomhet. Det er en sammenliknende studie som tar for seg lovgivningen i Norge, Sverige, Nederland og Storbritannia. For Norges del er fokuset på Politiets sikkerhetstjenestes (PSTs) adgang til bruk av skjulte tvangsmidler i forebyggende øyemed, slik den er regulert i politiloven §§ 17d-f.

Målsetningen med sammenlikningen av de nasjonale reglene er å vurdere de ulike landenes løsninger i lys av grunnleggende rettsstatlige, menneskerettslige og demokratiske prinsipper. Analysen vil forhåpentligvis også si noe hvilke prinsipper som bør gjelde for utviklingen av regler om preventiv metodebruk i en demokratisk rettsstat. Prosjektet har den engelske tittelen Preventive Use of Covert Coercive Measures in the Protection of National Security - a comparative study.
 

 

 

 

 

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Politirett, Sikkerhet, Menneskerettigheter

Publikasjoner

Praktisk politi- og påtalesamarbeid i Europa – i saker om alvorlig organisert kriminalitet

Artikkel publisert i Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2015

 

Bruk av 'overskuddsinformasjon' som bevis

Bokkapittel i Aarli, Hedlund og Jebens (red.), Bevis i straffesaker – Utvalgte emner (Gyldendal Juridisk, Oslo, 2015)

 

Politiet driver ikke kildejakt

Kommentar publisert på NRK Ytring http://www.nrk.no/ytring/politiet-driver-ikke-_kildejakt_-1.11558068

 

Skjulte tvangsmidler

Bok skrevet sammen med Geir Sunde Haugland (Universitetsforlaget, Oslo, 2013)

 

Datalagringsdirektivet – en menneskerettighetskrenkelse eller -forpliktelse

Artikkel publisert i Lov og rett nr. 1 og 2/ 2010

 

Personvern, rettssikkerhet og vern mot alvorlig kriminalitet     

Artikkel skrevet sammen med Geir Sunde Haugland

Inntatt i boken Schartum (red.), Overvåking i en rettsstat (Fagbokforlaget 2010)

 

Evaluering av lovgivningen om skjulte tvangsmidler – noen erfaringer fra Metodekontrollutvalgets arbeid

Artikkel inntatt i boken Schartum (red.), Overvåking i en rettsstat (Fagbokforlaget 2010)

 

  • Bruce, Ingvild (2018). The Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security: A Comparative Analysis of Dutch, Norwegian and Swedish legislation, In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  Kapittel 4.

Se alle arbeider i Cristin

  • Husabø, Erling Johannes & Bruce, Ingvild (2009). Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-17757-4.  500 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2016 09:34 - Sist endret 31. jan. 2017 08:46