Karl Inge Rohde

Bilde av Karl Inge Rohde
English version of this page
Telefon +47-22845559
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Bakgrunn

Karl Inge Rohde er cand.jur. fra Universitetet i Tromsø. Han skrev der en særavhandling om regelutforming, med tittelen «Ideell og forenklet regel: materielle og tekniske hensyn ved utforming av rettsregler».

Etter studiene har han arbeidet i Høyesterett som utreder og i Drammen tingrett som dommerfullmektig og konstituert dommer.

Karl Inge Rohde tiltrådte som stipendiat ved Institutt for offentlig rett i november 2016.

Phd-prosjekt

Prosjektet har arbeidstittelen «Rettsavgjørelser som rettskilde». Prosjektet gjelder bruk av domstolenes avgjørelser (rettsavgjørelser) ved fastleggelsen av innholdet i gjeldende rett.

Rettsavgjørelser – for eksempel en dom som tolker en lovbestemmelse eller en dom om straffutmåling – kan gi stor veiledning for løsningen av senere saker. Høyesterett anser det som sin hovedoppgave å avsi slike veiledende avgjørelser – ofte kalt prejudikater – som i praksis anses tilnærmet bindende for andre rettsanvendere i lignende saker.

En slik bruk av rettsavgjørelser kan blant annet forklares med hensynene til likhet og forutberegnelighet. ­I vårt rettssystem anerkjennes derfor rettsavgjørelser som en viktig rettskilde.

Bruken av rettsavgjørelser som en rettskilde reiser mange problemstillinger, som delvis inngår i en større debatt om vår juridiske metode (rettskildelæren). Prosjektet tar sikte på en fornyet analyse av de grunnleggende hensyn bak bruken av rettsavgjørelser og innholdet i normene om bruk av rettsavgjørelser. Forholdet mellom de ulike domstolsinstansene – Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene – er blant de tema som vil bli behandlet.

Emneord: Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Sivilprosess, Straffeprosess
Publisert 31. okt. 2016 10:16 - Sist endret 14. sep. 2017 11:00