Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

WEBPROSJEKTET "ITL" OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL

Per Karlstrøm <per.karlstrom@irv.uit.no> Tromsø, 28. november 1996

1. Innledning - kort presentasjon av "ITL"

2. Opphavsretten

2.1 ITL`s oppfatning av opphavsrettsspørsmålet
2.2 Terminologi og rettslig plassering  1 
2.3 Er ITL vernet verk?
2.4 Hvem er opphavsmann til eller frembringer av ITL?

3. ITL og forholdet til verten

Endnotes

Endnotes

Endnotes

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manifest

SiSU Manifest, alternative outputs etc.

WEBPROSJEKTET "ITL" OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL

copy @ Lex Mercatoria

Endnotes

 1. Se Anne Lise Sijthoff Stray: Opphavsretten (kommentarutgave), Universitetsforlaget 1989, s. 19 flg. Stray tar for seg de elementære begrepene.

 2. Det er teorien som opererer med disse tre betingelser for at et verk skal kunne anses som åndsverk. Interesserte kan ta for seg Ragnar Knophs "Åndsretten" fra 1936, et verk som har inspirert både dommer og forarbeidene til loven. Se Sijthoff Stray, Opphavsretten s. 32 flg.

 3. Lovforarbeidene (Komitéinnst. 1959 s. 12) nevner som eksempel på samleverk fagbøker med bidrag fra flere forfattere. Det må kreves av et samleverk at sammenstillerens innsats er å tilføre en enhet som er noe mer enn en fysisk forbindelse av enkelte verk.

 4. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket og enerett til å fremstille eksemplar verket og gjøre det tilgjengelig for almenheten, jf Åvl. §§ 1 og 2.

 5. Det er den som har frembrakt sammenstillingen i katalog m. v. som har enerett til ettergjøring, jf Åvl. § 43.

 6. Internasjonalt har man ennå ikke kommet frem til en entydig juridisk definisjon av database. Ulike konvensjoner definerer ulikt, se Bernkonvensjonen art 2 (5) og TRIPS Agreement art 10 (2). Av interesse er også WIPO`s nye forslag til tilleggsprotokoller til Bernkonvensjonen, CRNR/DC/4 art. 5 og CRNR/DC/6 art. 1 (1) og art. 2.

 7. Hofstad, Knut, Løland, Ståle og Scott, Per, Norsk Dataordbok, 5. utg., Universitetsforlaget 1993.

 8. Fra De Europæiske Fællesskabers Tidende nr L 77/24, Europa-parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF av 11. mars 1996. Som følge av EØS- avtalen skal direktivet implementeres i norsk intern rett fra 1. januar 1998. I engelsk versjon defineres database som "a collection of independent works, data or either materials aranged in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic or other means". Det vises forøvrig til fortalene (recitals) 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 og 23 i direktivet.

 9. Bing, Jon, Offentlige informasjonstjenester, Complex 6/94, TANO 1994, s. 71

 10. Tilfredsstilles ikke noen av disse kravene, betyr det at man kan trekke ut informasjon fra databasen hvis man har rettighetene til de enkelte individuelle delene.

 11. Ulike rettstradisjoner har ulike originalitetstester: Storbrittania og Irland har det såkalte "sweat of the brow"-prinsippet, på kontinentet kreves det et "individual stamp" og i USA fastslo US Supreme Court I den såkalte Fist-saken at kravet var "a minimal level of creativity".

 12. Dertil kommer det at ITL har lokal søkemotor for søk i egne data (Exite).

 13. Konkurranserettslig inspirert. Kan bli supplert av den mer generelle konkurranserettslige regelen i markedsføringsloven § 1.

 14. Se om dette hos Bjerke, Bjørn, Databasedirektivet: Innhold og konsekvenser, Opphavsrett og multimedia, Rapport fra Norsk Impact seminar i Oslo, juni 1995, s. 33 - 34. Også: Stensaasen, Tarjei, Rettslig vern av edb-programmer og databaser, TANO 1987, kap. 3.

 15. Lund, Astrid, Grensedragningen mellom opphavsrettslig beskyttelse og vern etter katalogregelen, NIR 1981, s. 321. Bull, Jørgen, Rettslig beskyttelse av dataprogrammer, Oslo 1973, s. 50. Begge referert til av Bjerke, Bjørn, Databasedirektivet: Innhold og konsekvenser, Opphavsrett og multimedia, Rapport fra Norsk Impact seminar i Oslo, juni 1995, s. 33 - 34.

 16. USA, England, Nederland m. fl. Se Sijthoff Stray, Opphavsretten, s. 170 - 171.

 17. NOU 1985:6, Arbeidstakers opphavsrett, delinnstilling II fra Opphavsrettsutvalget.


  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

Lex Mercatoria -->

( International Trade/Commercial Law & e-Commerce Monitor )

W3 since October 3 1993
1993 - 2010

started @The University of Tromsø, Norway, 1993
hosted by The University of Oslo, Norway, since 1998
in fellowship with The Institute of International Commercial Law,
Pace University, White Plains, New York, U.S.A.

Disclaimer!

© 

Ralph Amissah
Lex Mercatoria