Erling Selvig

Professor emeritus
Image of Erling Selvig
Norwegian version of this page
Phone 22859745
Fax +47-22 85 96 10
Room 125C DMW
Username
Visiting address Domus Media West wing Karl Johans gate 47
Postal address Scandinavian Institute of Maritime Law Pb. 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Maritime Law, Petroleum Law

Publications

 • Selvig, Erling (2016). Kommentarer 2009-2012. Nordiske domme i sjøfartsanliggender.  ISSN 0085-4220.  2012, s III- XLVIII
 • Selvig, Erling (2016). Tredjepartstariffer. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (472)
 • Selvig, Erling (2013). Utviklingslinjer i et nordisk sjølovsfellesskap med internasjonal forankring. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (417), s 11- 32
 • Selvig, Erling (2011). Limitation of shipowners´ liability and forum shopping in EU/EEA states. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (400), s 359- 390
 • Selvig, Erling (2009). Kontraktsrett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §§43-46, 48-49.
 • Selvig, Erling (2008). Securities markets - a case for European regulation?, In Erling Selvig & Peter-Christian Müller-Graff (ed.),  Regulation strategies in the European Economic Area.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-1561-6.  Kapittel.  s 45 - 58
 • Selvig, Erling (2006). Utviklingen av et samlet lovverk på finansområdet, I: Sven-henning Kjelsrud (red.),  Erfaringer og utfordringer. Jubileumskrift - 20 år som integrert finanstilsyn. kredittilsynet 1986-2006.  Kredittilsynet.  ISBN 978-82-997376-0-9.  Kapittel 2.  s 50 - 61
 • Selvig, Erling (2005). The Lugano convention and limitation of shipowners´ liability. MarIus.  ISSN 0332-7868.  335, s 1- 48
 • Selvig, Erling (2004). EU´s finansmarkedslovgivning. Utviklingslinjer og samspill mellom offentlig- og privatrettslige regler. Det juridiske fakultets skriftserie.  ISSN 0801-809X.  (102), s 3- 21

View all works in Cristin

 • Selvig, Erling & Lilleholt, Kåre (2015). Kjøpsrett til studiebruk. 5. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-025445.  423 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (red.) (2012). European law in an era of crisis. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-3079-4.  139 s.
 • Selvig, Erling (2008). Livsforsikringsreformen 2008. Om et nytt lov- og risikoregime for livsforsikring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01393-0.  212 s.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (ed.) (2008). Regulation strategies in the European Economic Area. Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-1561-6.  142 s.
 • Selvig, Erling (2006). Kjøpsrett til studiebruk. 3. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00949-2.  395 s.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (ed.) (2006). The European economic area enlarged. Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1194-9.  126 s.
 • Selvig, Erling (2004). Kjøpsrett til studiebruk. Universitetsforlaget.  ISBN 8215002625.  394 s.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (ed.) (2002). European Law in the German-Norwegian Context. Origins and Perspectives. Berlin Verlag.  ISBN 3-8305-0248-6.  152 s.

View all works in Cristin

 • Selvig, Erling (2015). Pensjonslovene og folketrygdreformen IV. Utredning nr 29 fra Banklovkommisjonen. Avgitt til Finansdepartementet 28. april 2015. NOU - Norges offentlige utredninger. 5.
 • Selvig, Erling (2014). Hvilke krav bør stilles til fremtidens tjenestepensjonsmarkeder?.
 • Selvig, Erling (2014). Ny uførordning i privat sektor.
 • Selvig, Erling (2014). Pensjonslovene og folketrygdreform IV. Ny ytelsesbasert alderspensjon.
 • Selvig, Erling (2013). Nye uførepensjonsprodukter.
 • Selvig, Erling (2013). Pensjonslovene og folketrygdreformen III. Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen. Utredning fra Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Avgitt Finansdepartementet 7. januar 2013. NOU - Norges offentlige utredninger. 3.
 • Selvig, Erling (2013). Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 12.
 • Selvig, Erling (2012). Banklovkommisjonen fase III.
 • Selvig, Erling (2012). Banklovkommisjonen og arbeidet med tilpasning av tjenestepensjoner. Forslag om hybride pensjoner.
 • Selvig, Erling (red.) (2012). Fripoliser og kapitalkrav. Utredning nr. 25 fra banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 3.
 • Selvig, Erling (2012). Hovedtrekkene fra NOU 2012:13.
 • Selvig, Erling (2012). Hvem er i dag normgiver i sentrale skipsfartsrelaterte spørsmål, og hvilke utfordringer har utviklingen fra regional til internasjonal regulering medført for aktørene i bransjen?.
 • Selvig, Erling (2012). Norsk tilpasning til EUs krisehåndteringsdirektiv.
 • Selvig, Erling (2012). Ny lovgivning om kollektive tjenestepensjonsforsikring.
 • Selvig, Erling (2012). Ny tjenestepensjon i privat sektor.
 • Selvig, Erling (red.) (2012). Pensjonslovene og folketrygdreforment II. Utredning nr. 26 fraBanklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 2012:13.
 • Selvig, Erling (2012). Pensjonsreform og tjenestepensjon.
 • Selvig, Erling (2011). Ny finanslovgivning. Gjeldende rett. Utredning nr 24 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 8 A.
 • Selvig, Erling (2011). Ny finanslovgivning. Lov om finansforetak og finanskonsern. Utredning nr 24 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 8 B.
 • Selvig, Erling (2011). Ny lovgivning om tjenestepensjon.
 • Selvig, Erling (2010). Forumshopping i EU/EØS området. Gir samspillet mellom Brussels I forordningen, jurisdiksjonsklausuler og sjørettskonvensjoner nye muligheter?.
 • Selvig, Erling (red.) (2010). Pensjonslovene og folketrygdreformen I. Utredning nr 23. fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 6.
 • Selvig, Erling (2010). Store endringer med nytt lovverk for skadeforsikring?.
 • Selvig, Erling (2009). Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Utredning nr 22 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 2.
 • Selvig, Erling (2008). Eierkontroll i finansinstitusjoner. Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 13.
 • Selvig, Erling (2008). Lov om gjeldsbrev, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  17. feb. 1939 nr 1.  s 433 - 441
 • Selvig, Erling (2008). Nettbankbasert betalingsoverføring. Utredning nr. 21 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 21.
 • Selvig, Erling (2008). Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 20.
 • Selvig, Erling (2007). Individuell pensjonsordning. Utredning nr. 18 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 17.
 • Selvig, Erling (2007). Livsforsikring i spøpeskjeen.
 • Selvig, Erling (2007). Meglerprovisjon i forsikring. Utredning nr. 16 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 1.
 • Selvig, Erling (2007). Ytelsesbasert foretakspensjon i regnskapssammenheng.
 • Selvig, Erling (2007). Ytelsesbasert foretakspensjon i regnskapssammenheng.
 • Selvig, Erling (2007). Ytelsesbasert foretakspensjon i soliditetssammenheng.
 • Selvig, Erling (2006). Fellespensjonskasser. Utredning nr. 14 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 12.
 • Selvig, Erling (2006). Kredittforening som konsernspiss. Utredning nr 15 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 17.
 • Selvig, Erling (2005). 17. feb.1939 nr 1 Lov om gjeldsbrev, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  17. feb. 1939 nr. 1.  s 488 - 496
 • Selvig, Erling (2005). Obligatorisk tjenestepensjon. Utredning nr. 13 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 15.
 • Selvig, Erling (2004). EUs finansmarkedslovgivning. Utviklingslinjer og samspill mellom offentlig- og privatrettslige regler.
 • Selvig, Erling (red.) (2004). Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods. NOU - Norges offentlige utredninger. 21.
 • Selvig, Erling (2004). Forum non conveniens i sjøfartsforhold.
 • Selvig, Erling (2004). Ny pensjonskasselovgivning.
 • Selvig, Erling (red.) (2004). Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov. Utredning nr. 12 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 24.
 • Selvig, Erling (2004). Pensjonskasser for tjenestepensjonsordninger.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:34 PM - Last modified Nov. 8, 2013 4:29 PM