English version of this page

Fornybar energirett i lys av internasjonelt mangfold

Daniel Arnessons doktorgradsprosjekt undersøker regelverksutviklingen markeder for energiattester  i India og Europa, med fokus på implementering av disse markedene i Sverige og Norge. 

Solcellepanel på en hytte i Sør-Afrika. Foto: Daniel Arnesson

Om prosjektet

I enkelte land med sterkt voksende økonomi har man brukt juridiske virkemidler for å fremme fornybar energi  som et steg på veien for å minske utslipp av drivhusgasser. Enkelte land har innført markeder for (fornybare) energisertifikater, tydelig inspirert av lover som er blitt anvendt i andre mer utviklede land. 

Prosjektet fokuserer på markeder for energisertifikater fordi disse markedene er fleksible. Et marked for energisertifikater kan muliggjøre internasjonal handel og fremme fornybar energi i områder uten elnett, som for eksempel oppbygning av solcellepaneler. Dette er mulig fordi elsertifikater er en handelsvare som man kan handle med, til forskjell fra elektrisitet, som er en fysisk størrelse. 

Mål

Hovedformålet med forskningen er å forstå de muligheter og utfordringer for internasjonalt samarbeid som finnes i markedet for energisertifikater. Dette gjøres ved å undersøke empiriske data i Sverige, Norge og India. I tillegg vil det internasjonale samarbeidet som disse markedene har utviklet, bli undersøkt.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017.

Metode

En overføring av juridiske begreper og modeller mellom ulike land (feks energisertifikatmodeller), har vært gjenstand for stor debatt. Og mye tyder på at for eksempel lover har bindinger til andre lover og øvrige elementer. Dette forskningsprosjektet vil se på en slik forståelse av loven ved å studere dynamiske aktørnettverk ('actor-networks').

Actor-network-teori (ANT) ses oftest på som en metode heller enn en teori. Vi følger aktørene i aktørnettverket som er representert ved markedet for energisertifikater i India og Sør-Afrika. For å spore koblinger mellom energisertifikater og andre aktører vil vi se på aktørenes samhandling med hverandre, ved å studere dokumenter og lover, handel gjennom sertifikatregistre, deltagende observasjoner og intervjuer.

Finansiering

Prosjektet mottar finansiering fra den tverrfaglige satsningen UiO Energi.

Samarbeide

Prosjektet samarbeider med disse aktørene:

zaRECs, Sør-Afrika

Energy Research Center (ERC), University of Cape Town, Sør-Afrika

Centre for Environment and Climate Change, Jindal Global Law School, NCR of Delhi, India

RECS International, Arnheim, the Netherlands

 

 

Emneord: Energirett, komparativ rett, rettssosiologi, utviklingsrett, fornybar energi, energi, bærekraftig utvikling, utvikling, miljø og klima
Publisert 20. okt. 2016 13:20 - Sist endret 15. mai 2017 17:04

Kontakt

Stipendiat Daniel Arnesson

Veiledere:

Professor Mads Andenæs (hovedveileder)

David Langlet (biveileder)

Tanja Winther (biveileder)