Bøker

Se: Bøker utgitt av Sjørettsfondet. Instituttet har utgivelsesavtale med Gyldendal Akademisk og våre forskere publiserer på flere forlag, også utenlandske.

Publisert Nov. 28, 2017 1:09 PM

This volume includes chapters on “EU Energy and Climate Law – Policy and Jurisprudence”, “Energy and Climate Treaty Developments”, “Energy Infrastructure Developments: Offshore Electricity Systems and Network Investments”, “Heat Supply Legislation in the EU” and “Security of Energy Supply and Safety”.

Publisert 28. nov. 2017 13:03

This volume includes chapters on “EU Energy and Climate Law – Policy and Jurisprudence”, “Energy and Climate Treaty Developments”, “Energy Infrastructure Developments: Offshore Electricity Systems and Network Investments”, “Heat Supply Legislation in the EU” and “Security of Energy Supply and Safety”.

 

Editors: Martha M. Roggenkamp, Catherine Banet

Publisert Oct. 12, 2017 2:33 PM

Up-to-date analysis of the reach of free movement within the EU Internal Market and what constitutes a restriction

Publisert May 23, 2017 3:48 PM

The book will be of interest to insurance companies, ship owners, average adjusters and lawyers working with marine insurance questions. It may also be of interest to students and academics within the field of insurance law.

Publisert Mar. 13, 2017 4:24 PM

This book reflects the maritime law as found in the Nordic countries, and gives a broad introduction to a modern and updated maritime law system.This book is based on the Norwegian book "Sjørett" (8th ed., Oslo 2016), which is the standard Scandinavian textbook on maritime law.

Publisert 13. mars 2017 16:22

This book reflects the maritime law as found in the Nordic countries, and gives a broad introduction to a modern and updated maritime law system.This book is based on the Norwegian book "Sjørett" (8th ed., Oslo 2016), which is the standard Scandinavian textbook on maritime law.

Publisert 1. mars 2017 18:24

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup

Trine-Lise Wilhelmsen ; Birgitte Hagland

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett
Publisert 1. apr. 2016 11:20

 

”Sjørett” gjev ei framstilling av hovudprinsippa i sjøretten, med hovudfokus på den privatrettslege sjøretten. Han tek utgangspunkt i den fellesnordiske sjølova, som igjen byggjer på sentrale sjørettslege konvensjonar. I tillegg legg boka vekt på dei mange standardkontraktane som finst på området.

Publisert 17. des. 2015 14:51

Fra anmeldelsen av 1. utgave: "En forbilledlig systematisk og stringent gjennomgang av internasjonaliseringen av norsk rett" (Halvard Haukeland Fredriksen, Lov og Rett nr. 1/2 2010).

 book cover
Publisert Oct. 26, 2015 11:59 AM

This work discusses the rapidly developing European transport policy on sustainable freight and the connected efforts initiated by the European Commission (EC) on greening transport by the means of contract law.

Publisert Sep. 29, 2015 9:15 AM

The book analyses international law developments in shipping since the adoption of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in 1982.

Publisert 23. jan. 2015 15:32

Boken behandler noen av de mest grunnleggende risikospørsmålene i kontrakter om rigg- og fartøystjenester i offshorevirksomhet, særlig har den et fokus på bakgrunnsretten knyttet til disse spørsmålene.

Publisert 18. sep. 2014 15:26

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs.

Publisert 18. mars 2014 10:43

I Kluwers International Encyclopedia of Laws har også norsk sjø- og transportrett fått sitt bind.

Publisert 10. des. 2013 12:04

I en ny bok argumenterer 34 forskere for at vi må utvikle nye rettsregler for å ivareta natur og miljø. Boken er et resultat av konferansen Rule of law for Nature, arrangert av Forskergruppe i naturressursrett i mai 2012.

Publisert Dec. 5, 2013 10:36 AM

After the conference Rule of Law for Nature in May 2012 the most visionary  contributions were chosen for publishing. Editor is Professor Christina Voigt, who also headed the conference set up by the Research group in natural resources law.

Publisert Sep. 17, 2013 1:42 PM

Written by a combination of top academics, industry experts and leading practitioners, the book offers a detailed insight into both unimodal and multimodal carriage of goods.

Publisert Sep. 9, 2013 3:01 PM

- International Law, State Practice and EU Harmonisation

The book provides a thorough analysis of criminal jurisdiction over the perpetrators of ship-source pollution.

Publisert 9. sep. 2013 14:40

Førsteamanuensis Alla Pozdnakova ved Senter for europarett har utgitt bok om en folkerettslig utfordring: Havforurensning fra skip. I boka gir hun en grundig analyse av folkerettslige regler om Statenes adgang til å vedta og håndheve straffereglene i slike saker.

Publisert 26. juni 2013 09:40

Redaktører er hovedbibliotekar Inger Hamre og professor Fredrik Sejersted ved Senter for europarett.

Publisert 26. juni 2013 09:40

Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål.

Publisert 26. juni 2013 09:40

EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister.

Publisert Sep. 4, 2012 10:57 AM

The first book published on cargo insurance in Norway is written by two professors at the Scandinavian Institute of Maritime Law in Oslo, Trine-Lise Wilhelmsen and Hans Jacob Bull.

Publisert 4. sep. 2012 09:50

Vareforsikring har lenge vært et noe forsømt område i norsk rettsforskning. Derfor er det gledelig å ønske velkommen en moderne fremstilling i faget, skrevet av to av professorene ved Nordisk Institutt for sjørett, Trine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull. 

Publisert 20. sep. 2011 13:50

Boken  handler om statlige kontraktsforpliktelser i internasjonal voldgift og undersøker hvordan kontraktskrav mot stater behandles i to parallelle voldgiftsprosesser.