Skriftseria MarIus - Side 2

Publisert 10. jan. 2017 14:35

The Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2015

Publisert 10. jan. 2017 13:51

Professor emeritus Erling Selvigs foredrag på det 41. Petroleumsjuridiske seminar 2016.

Formålet med foredraget var å redegjøre for TPA’s regler om vederlagsfastsettelsen og for departementets tolkinger og bruk av reglene i enkelttilfeller.

Publisert 10. jan. 2017 13:42

The initiative of the Arctic Council to address IMO measures suited to protect sensitive areas, such as the Arctic high seas, is a promising step to ensure protection of the marine environment. It remains to be seen whether the Arctic states will take on a leading regulatory role and make a proposal to the IMO on the designation of a PSSA (Particularly Sensitive Sea Areas) on the high seas.

The objective of this article is to assess the legal implications of adopting measures to protect the high seas of the Arctic Ocean from the risks posed by international shipping activities, with a particular focus on the use of PSSA.

Publisert 10. jan. 2017 13:33

Avhandlingen analyserer beskyttelsen forbudet gir konkurrenter til mottakere av ulovlig statsstøtte, herunder forbudets virkninger i norsk rett og det rettslige rammeverket for privat håndhevelse. Avhandlingens behandler særlig konkurrentens adgang til å oppnå stansing og tilbakeføring av ulovlig statsstøtte, hvordan disse virkningene kan forankres i norsk rett og de prosessuelle rammene for slike søksmål.

Publisert 10. jan. 2017 11:36

Loyalitetsprincippets og de håndterings- og rangeringstekniske omstændigheders betydning for den søretlige § 274-varetægts udstrækning til accessoriske forvaringsforhold

Publisert 18. sep. 2016 18:30

Den overordnede problemstillingen er om og i hvilken grad krav oppstilles uten noen rasjonell begrunnelse og dermed er unødig kostnadsdrivende.

Publisert Sep. 18, 2016 5:58 PM

This thesis is discussing the applicability of internationally-accepted environmental principles to transnational corporations (TNCs), the main questions being 1) what normative guidelines are there for TNCs’ environmental responsibility in a global context, and 2) is there any form of effective accountability for TNCs in this regard?

Publisert 18. sep. 2016 17:47

Om bakgrunnsretten og reguleringene i utvalgte standardkontrakter

Publisert 18. sep. 2016 17:41

For rederier utgjør bunkerskostnader den desidert største reiseavhengige utgiftsposten, hvor denne tidvis har utgjort om lag 50 prosent av rederienes reiseavhengige kostnader. Ettersom bunkersprisene fluktuerer sterkt, er det behov for å styre risikoen for økte bunkerskostnader.

Publisert 3. juni 2016 14:18

Forfatteren vurderer den engelske dommen «The Muncaster Castle» i en nordisk-rettslig ramme.

Publisert 3. juni 2016 13:56

Dette er den første rettsvitenskapelige undersøkelsen der skipsbyggingsavtaler behandles mer inngående fra finsk synsvinkel.

Publisert 31. mai 2016 14:49

Publikasjonen tar føre seg på eit overordna nivå korleis det internasjonale samfunnet kan gå fram for å regulere ressursutvinning i område utanfor nasjonal jurisdiksjon.

Publisert 19. apr. 2016 13:07

Tema for avhandlingen er nasjonale myndigheters miljøhandlingsrom innenfor EU/EØS-retten ved utforming av støtteordninger til fornybar energi. Forfatteren vurderer tre utvalgte tiltak; grønne sertifikatordninger, forbud mot bruk av oljefyr og produktkrav/krav til produksjonsmåte.

Publisert 14. apr. 2016 10:05

Avhandlingens hovedproblemstilling er i hvilken grad det skal gjøres fradrag for en kreditors eventuelle fordeler ved erstatningsutmåling i kontrakt.

Publisert 26. feb. 2016 13:20

Artikkelens tema er en norsk kjøpers adgang til å avvise råvarer kjøpt på CIF-vilkår fra en utenlandsk selger.

Publisert 26. feb. 2016 13:10

Artikkelen behandler en kreditors rett til å begjære arrest i den bunkers som benyttes om drivstoff om bord i et skip som debitor har befraktet inn på tidscerteparti. Dette er en relativt praktisk problemstilling, men flere viktige spørsmål er likevel uavklarte.

Publisert 22. juni 2015 10:06

Avhandlinga handler om rettslige problemstillinger tilknyttet helsekravene til ansatte på norsk sokkel.

Publisert 22. juni 2015 10:01

Boka analyserer og diskuterer de ulike rettssubjektene i reindriften sin rettslige stilling ved utbygging av vindkraft og kraftlinjer i reinbeiteområder.

Publisert 15. juni 2015 16:26

Kjernen i avhandlingea ligger i å analysere private rettssubjekters handlingsrom innenfor lovens krav til offentlig eierskap.

Publisert 15. juni 2015 16:09

Denne fremstilling gjelder tvangsrealisasjon av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy etter norsk rett i Norge. Reglene er i betydelig utstrekning preget av internasjonal rett – ikke minst ved at Norge har tiltrådt Cape Town-konvensjonen av 16. november 1998 med protokoll av samme dato.

Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 16. mars 2015 12:57

Markedstenkingen står  sentralt og med det de markedsrettslige spillereglene i dagens regulering av kollektivtransporten.

Publisert 16. mars 2015 12:49

Avhandlingen demonstrerer at sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter er en realitet i norsk rett.

Publisert 13. mars 2015 09:15

Avhandlingen behandler grensene for rettighetshavers erstatningsansvar for skader som oppstår under avslutningsfasen av petroleumsvirksomhet.

Publisert 13. jan. 2015 12:53

Avhandlingen handler om offentlige innkjøperes rett og plikt til å avvise leverandører som har gjort seg skyldig i straffbare handlinger eller alvorlige tjenestefeil.