Skriftseria MarIus - Side 2

Publisert 18. sep. 2016 18:30

Den overordnede problemstillingen er om og i hvilken grad krav oppstilles uten noen rasjonell begrunnelse og dermed er unødig kostnadsdrivende.

Publisert Sep. 18, 2016 5:58 PM

This thesis is discussing the applicability of internationally-accepted environmental principles to transnational corporations (TNCs), the main questions being 1) what normative guidelines are there for TNCs’ environmental responsibility in a global context, and 2) is there any form of effective accountability for TNCs in this regard?

Publisert 18. sep. 2016 17:47

Om bakgrunnsretten og reguleringene i utvalgte standardkontrakter

Publisert 18. sep. 2016 17:41

For rederier utgjør bunkerskostnader den desidert største reiseavhengige utgiftsposten, hvor denne tidvis har utgjort om lag 50 prosent av rederienes reiseavhengige kostnader. Ettersom bunkersprisene fluktuerer sterkt, er det behov for å styre risikoen for økte bunkerskostnader.

Publisert 3. juni 2016 14:18

Forfatteren vurderer den engelske dommen «The Muncaster Castle» i en nordisk-rettslig ramme.

Publisert 3. juni 2016 13:56

Dette er den første rettsvitenskapelige undersøkelsen der skipsbyggingsavtaler behandles mer inngående fra finsk synsvinkel.

Publisert 31. mai 2016 14:49

Publikasjonen tar føre seg på eit overordna nivå korleis det internasjonale samfunnet kan gå fram for å regulere ressursutvinning i område utanfor nasjonal jurisdiksjon.

Publisert 19. apr. 2016 13:07

Tema for avhandlingen er nasjonale myndigheters miljøhandlingsrom innenfor EU/EØS-retten ved utforming av støtteordninger til fornybar energi. Forfatteren vurderer tre utvalgte tiltak; grønne sertifikatordninger, forbud mot bruk av oljefyr og produktkrav/krav til produksjonsmåte.

Publisert 14. apr. 2016 10:05

Avhandlingens hovedproblemstilling er i hvilken grad det skal gjøres fradrag for en kreditors eventuelle fordeler ved erstatningsutmåling i kontrakt.

Publisert 26. feb. 2016 13:20

Artikkelens tema er en norsk kjøpers adgang til å avvise råvarer kjøpt på CIF-vilkår fra en utenlandsk selger.

Publisert 26. feb. 2016 13:10

Artikkelen behandler en kreditors rett til å begjære arrest i den bunkers som benyttes om drivstoff om bord i et skip som debitor har befraktet inn på tidscerteparti. Dette er en relativt praktisk problemstilling, men flere viktige spørsmål er likevel uavklarte.

Publisert 22. juni 2015 10:06

Avhandlinga handler om rettslige problemstillinger tilknyttet helsekravene til ansatte på norsk sokkel.

Publisert 22. juni 2015 10:01

Boka analyserer og diskuterer de ulike rettssubjektene i reindriften sin rettslige stilling ved utbygging av vindkraft og kraftlinjer i reinbeiteområder.

Publisert 15. juni 2015 16:26

Kjernen i avhandlingea ligger i å analysere private rettssubjekters handlingsrom innenfor lovens krav til offentlig eierskap.

Publisert 15. juni 2015 16:09

Denne fremstilling gjelder tvangsrealisasjon av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy etter norsk rett i Norge. Reglene er i betydelig utstrekning preget av internasjonal rett – ikke minst ved at Norge har tiltrådt Cape Town-konvensjonen av 16. november 1998 med protokoll av samme dato.

Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 16. mars 2015 12:57

Markedstenkingen står  sentralt og med det de markedsrettslige spillereglene i dagens regulering av kollektivtransporten.

Publisert 16. mars 2015 12:49

Avhandlingen demonstrerer at sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter er en realitet i norsk rett.

Publisert 13. mars 2015 09:15

Avhandlingen behandler grensene for rettighetshavers erstatningsansvar for skader som oppstår under avslutningsfasen av petroleumsvirksomhet.

Publisert 13. jan. 2015 12:53

Avhandlingen handler om offentlige innkjøperes rett og plikt til å avvise leverandører som har gjort seg skyldig i straffbare handlinger eller alvorlige tjenestefeil.

Publisert 13. jan. 2015 12:48

Artikkelen handlar om EØS-retten sine reglar om EØS-statene sin adgang til å gjere inngrep i EØS-borgarar si grunnleggjande rett til innreise og opphald. Idéen for avhandlinga stammer frå EFTA-domstolen si rådgjevande utsegn E-15/12, der det norske Hells Angels-medlemmet Jan Anfinn Wahl vart nekta innreise til Island.

Publisert May 12, 2014 2:09 PM

This issue of MarIus comprises a selection of theses written over the last couple of years by Our LLM students and by Norwegian law students.

Publisert Mar. 26, 2014 4:47 PM

When your manuscript is accepted by the editor, please send it to Kirsti Aarseth kirsti.aarseth@jus.uio.no  We expect your text to be complete and proofread.

Publisert 26. mars 2014 16:17

Manus som er godkjent av fagredaktøren sendes til Camilla Arnøy. Vi forutsetter at teksten er ferdig bearbeidet og korrekturlest.

Publisert Sep. 7, 2011 10:48 AM

The 2010 edition of the Scandinavian Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook, is dedicated to Professor Hans Jacob Bull on the occasion of his 70th birthday. The articles cover a variety of topics within international and European law and give readers an insight into Norwegian, Swedish, Finnish and Danish law.