Skriftseria MarIus - Side 2

Publisert 19. apr. 2016 13:07

Tema for avhandlingen er nasjonale myndigheters miljøhandlingsrom innenfor EU/EØS-retten ved utforming av støtteordninger til fornybar energi. Forfatteren vurderer tre utvalgte tiltak; grønne sertifikatordninger, forbud mot bruk av oljefyr og produktkrav/krav til produksjonsmåte.

Publisert 14. apr. 2016 10:05

Avhandlingens hovedproblemstilling er i hvilken grad det skal gjøres fradrag for en kreditors eventuelle fordeler ved erstatningsutmåling i kontrakt.

Publisert 26. feb. 2016 13:20

Artikkelens tema er en norsk kjøpers adgang til å avvise råvarer kjøpt på CIF-vilkår fra en utenlandsk selger.

Publisert 26. feb. 2016 13:10

Artikkelen behandler en kreditors rett til å begjære arrest i den bunkers som benyttes om drivstoff om bord i et skip som debitor har befraktet inn på tidscerteparti. Dette er en relativt praktisk problemstilling, men flere viktige spørsmål er likevel uavklarte.

Publisert 22. juni 2015 10:06

Avhandlinga handler om rettslige problemstillinger tilknyttet helsekravene til ansatte på norsk sokkel.

Publisert 22. juni 2015 10:01

Boka analyserer og diskuterer de ulike rettssubjektene i reindriften sin rettslige stilling ved utbygging av vindkraft og kraftlinjer i reinbeiteområder.

Publisert 15. juni 2015 16:26

Kjernen i avhandlingea ligger i å analysere private rettssubjekters handlingsrom innenfor lovens krav til offentlig eierskap.

Publisert 15. juni 2015 16:09

Denne fremstilling gjelder tvangsrealisasjon av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy etter norsk rett i Norge. Reglene er i betydelig utstrekning preget av internasjonal rett – ikke minst ved at Norge har tiltrådt Cape Town-konvensjonen av 16. november 1998 med protokoll av samme dato.

Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 16. mars 2015 12:57

Markedstenkingen står  sentralt og med det de markedsrettslige spillereglene i dagens regulering av kollektivtransporten.

Publisert 16. mars 2015 12:49

Avhandlingen demonstrerer at sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter er en realitet i norsk rett.

Publisert 13. mars 2015 09:15

Avhandlingen behandler grensene for rettighetshavers erstatningsansvar for skader som oppstår under avslutningsfasen av petroleumsvirksomhet.

Publisert 13. jan. 2015 12:53

Avhandlingen handler om offentlige innkjøperes rett og plikt til å avvise leverandører som har gjort seg skyldig i straffbare handlinger eller alvorlige tjenestefeil.

Publisert 13. jan. 2015 12:48

Artikkelen handlar om EØS-retten sine reglar om EØS-statene sin adgang til å gjere inngrep i EØS-borgarar si grunnleggjande rett til innreise og opphald. Idéen for avhandlinga stammer frå EFTA-domstolen si rådgjevande utsegn E-15/12, der det norske Hells Angels-medlemmet Jan Anfinn Wahl vart nekta innreise til Island.

Publisert May 12, 2014 2:09 PM

This issue of MarIus comprises a selection of theses written over the last couple of years by Our LLM students and by Norwegian law students.

Publisert Mar. 26, 2014 4:47 PM

When your manuscript is accepted by the editor, please send it to Kirsti Aarseth kirsti.aarseth@jus.uio.no  We expect your text to be complete and proofread.

Publisert 26. mars 2014 16:17

Manus som er godkjent av fagredaktøren sendes til Camilla Arnøy. Vi forutsetter at teksten er ferdig bearbeidet og korrekturlest.

Publisert Sep. 7, 2011 10:48 AM

The 2010 edition of the Scandinavian Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook, is dedicated to Professor Hans Jacob Bull on the occasion of his 70th birthday. The articles cover a variety of topics within international and European law and give readers an insight into Norwegian, Swedish, Finnish and Danish law.  

Publisert 15. mars 2010 13:03

Tidlegare utgåver av tidsskriftserien Marius kan bestillast frå nettbokhandelen Den norske bokbyen eller frå andre bokhandlarar.

Prisane oppgjeve her gjeld abonnement det året publikasjonen vart utgjeven. Oppdaterte prisar på enkeltpublikasjoner ligg på Bokbyen si nettside