Studentstilling innen ekspropriasjonsrett

Er du interessert i ekspropriasjonsrett?

Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er 8. mars

Forskergruppe i naturressursrett har en ledig halvdagsstilling fra høsten 2018.

Stillingen kan søkes av studenter som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Naturressursgruppen driver forskning innen nasjonale og internasjonale rettsspørsmål på feltene energi/klimarett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold. Den har forskere fra Institutt for offentlig rett, Institutt for privatrett og Nordisk institutt for sjørett. Flere forskningsprosjekter er finansiert av Forskningsrådet og andre eksterne kilder. Den som ansettes, vil delta i gruppens virksomhet.

Stillingen er knyttet til Forskergruppe i naturressursrett, prosjekt innen ekspropriasjonsrett og fast eiendoms tingsrett. Prosjektet har så langt resultert i flere ekspropriasjonsrettslige avhandlinger, de seks første publisert i boken Ekspropriasjon og en avhandling, publisert i Institutt for privatretts skriftserie.

Nærmere opplysninger av faglig art og veiledning om valg av emne og opplegg kan fås hos professor Endre Stavang, telefon 22 85 97 19 / 971 79 848

Spørsmål om administrative forhold kan rettes til kontorsjef Kari Pound Davies, Nordisk institutt for sjørett, tlf. 22 85 96 73 / 917 41 835 

Ansettelsen er for ett år. Stillingen lønnes som et halvt årsverk i lønnstrinn 35.

Søke

Søkerne må ha studierett på masterstudiet i rettsvitenskap. Arbeidsspråket ved instituttet er norsk. Vi forutsetter gode kunnskaper i et skandinavisk språk.

Søknad sendes på elektronisk skjema til k.m.p.davies@jus.uio.no. Skal du søke på flere vitenskapelige assistent stillinger under Nordisk institutt for sjørett kan du gjøre det på samme skjema. Spesifiser i tilfelle hvilke stillinger søknaden gjelder.

Søknadsfrist er 9. mars

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Fristen for å svare på tilbud er 19 mars kl. 12:00.
Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Emneord: Ekspropriasjonsrett, studentstilling, Vitenskapelig assistent
Publisert 8. feb. 2018 15:31 - Sist endret 8. feb. 2018 15:31