Brannvern ved Det juridiske fakultet

Målsetningen for brannvern ved UiO er at det ikke skal oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier grunnet branner.

Innhold


Når det brenner

Ved brannalarm, eller når du oppdager brann, skal du følge generell branninstruks.

Forbud mot stearinlys og åpen flamme

Det er forbudt å bruke stearinlys og annen form for åpen flamme i alle Universitetets bygninger. Unntak er:

 • kontrollert labarbeid
 • i kirkerom
 • på betjente serveringsdisker underlagt skjenkebevilling

Studentforeninger

Alle studentforeninger plikter å påse at de som jobber i studentpubene og de som er ansvarlige for arrangementer får nødvendig brannkurs.

Vær forberedt!

Hvis du oppholder deg regelmessig på UiOs områder, forbered deg en eventuell brannsituasjon:

Oppgaver og ansvar

Til deg som ansatt:

 • Skal delta på lokal brannvernopplæring og minimum en øvelse i året. Den lokale opplæringen skal skje tidligst mulig, men senest 1 uke etter tiltredelse. Gjennomgå branninstruks for brukere. Du skal vite hvor rømningsveiene og samlingsplass er for det bygget du oppholder deg i til enhver tid. Kontakt etasjeansvarlig for å få informasjon!
 • Skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt.
 • Følge de til enhver tid gjeldende krav og instrukser som omhandler brannsikkerhet.
 • Forelesere skal være pådrivere for riktig opptreden ved brannalarm.
 • Hjelp mennesker som trenger bistand til nærmeste sikre sted.

Til deg som student:

 • Skal motta informasjon om brannvern fra fakultetet og delta på minimum en øvelse i året. Informasjonen kan være i form av f.eks. muntlig informasjon v/ f.eks. studiestart og arrangementer, tekstmeldinger, webinfo eller papirbasert info.
 • Skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt.
 • Følge de til enhver tid gjeldende krav og instrukser som omhandler brannsikkerhet.
   

Til deg som er etasjeansvarlig:

 • Skal delta på tilrettelagt brannvernkurs i regi av enhet for HMS og beredskap.
 • Gi nyansatte i egen enhet lokal brannvernopplæring med befaring slik at den nyansatte vet
  - hvor rømningsveiene er
  - hvor meldeutstyr er plassert
  - hvor slukkeutstyr er plassert og hvordan dette fungerer
  - hvor samlingsplass ved evakuering er.
  Denne lokale opplæringen skal skje tidligst mulig, og senest 1 uke etter tiltredelse. Gjennomgå branninstruks for brukere. Opplæringen skal skriftlig dokumenteres i form av signering av branninstruks for brukere. Dokumentasjonen oppbevares hos etasjeansvarlig. 
 • Den lokale opplæringen skal dokumenteres gjennomført (skjema / branninstruks har signaturfelt).
 • Utfører ettersyn av lokale tekniske- og organisatoriske brannverntiltak. Meldes inn elektronisk til fakultetets HMS- og beredskapsrådgiver.
 • Ved brannalarm: iføre deg brannvest og oppfordre alle i ditt ansvarsområde om å forlate bygningen.
 • Informer dine kollegaer om din rolle som etasjeansvarlig: Bruk dette oppslaget ved din kontorplass (pdf).

HMS- koordinator har følgende ansvar og oppgaver:

 • Se til at alle geografiske områder (bygninger og etasjer) har etasjeansvarlige. Forespørre / følge opp at leder forespør nye ved behov for utskifting.
 • Føre oversikt over hvem som til enhver tid er etasjeansvarlige ved fakultetet.
 • Definere hva den lokale brannvernopplæringen bør bestå av, i samarbeid med etablerte etasjeansvarlige, ledere og UiOs brannvernrådgiver.
 • Oppdatere all info på web om brannvern ved fakultetet.
 • Koordinerer brannøvelser med ledere, Eiendomsavdelingen (EA), Eksamens- og Studieseksjonen. Initiativ til øvelser kan tas av EA, gårdeiere eller brukere.
 • Følge opp de innmeldinger brannkontakter gjør på avvik. (Distribuere nettskjema til etasjeansvarlig hver måned for oppfølging.) Følge opp at avvik lukkes. Fast tema på månedlige møter med områdeleder for å sjekke ut at ikke avvik blir stående.

Til deg som er leder:

 • Skal sørge for at ansatte ved enheten har tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid samt at alle deltar på minimum en øvelse i året.
  Dvs. å introdusere nyansatte for både etasjeansvarlig og verneombud for å legge til rette for lokal brannvernopplæring innenfor 1. arbeidsuke.
 • Påse at lokale forebyggende rutiner og branninstruks ivaretar virksomhetens behov og risiko.
 • Etablere etasjeansvarlige og sørge for at det er minst en etasjeansvarlig for hver etasje.
 • Legge til rette for at etasjeansvarlig får opplæring og obligatorisk kurs for å kunne utføre oppgavene.
Publisert 29. sep. 2017 19:06 - Sist endret 20. okt. 2017 14:06