Styrings- og administrasjonsreglement, Det juridiske fakultet

Vedtatt av Fakultetsstyret 8. juni 2011, godkjent av rektor 11. september 2011, med endringer av 13. februar 2012, 1. desember 2014 og 25. august 2016.

I. FAKULTETET

§ 1. Fakultetets organer og enheter

Fakultetet har disse organer:

 1. Fakultetsstyret
 2. Dekan
 3. Prodekan for studier og prodekan for forskning. Dekanen utpeker en av disse som sin stedfortreder.
 4. Programråd for studieprogrammer
 5. Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte
 6. Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)
 7. Likestillingsutvalg
 8. Lokalt arbeidsmiljøutvalg
 9. Fakultetsdirektør

Fakultetet har følgende grunnenheter:

 1. Institutt for offentlig rett
 2. Institutt for privatrett
 3. Nordisk institutt for sjørett
 4. Institutt for kriminologi og rettssosiologi
 5. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Grunnenhetene har egne administrasjonsreglementer/vedtekter.

II. FAKULTETSSTYRET

§ 2. Fakultetsstyrets oppgaver

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 1. overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten,
 2. langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 3. årsplan og budsjett
 4. fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller tilsvarende innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
 5. rammene til reglement for fakultetets studieprogrammer og vesentlige endringer av disse
 6. kunngjøringstekst og tilsetting av leder av grunnenhet dersom denne skal ansettes. Det er adgang til mindretallsanke fra fakultetsstyret til universitetsstyret.

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 1. godkjenning av  regnskap
 2. godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling

Fakultetsstyret påser at fakultetet ivaretar de likestillingsmessige hensyn.

Fakultetsstyret nominerer eksterne representanter til fakultetsstyret.

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget, jf. § 24.

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

Myndighetsområde som ovenfor ikke direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, er normalt omfattet av dekanens myndighetsområde.

Fakultetsstyret kan i saker av prinsipiell betydning be om redegjørelse fra de enkelte utvalg.

§ 3. Fakultetsstyrets sammensetning

Fakultetsstyret har 11 representanter fordelt slik:

 1. Dekan og dekanens stedfortreder
 2. 2 representanter valgt av og blant de ansatte i faste vitenskapelige stillinger
 3. 1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger
 4. 2 eksterne representanter oppnevnt av rektor etter nominasjon fra fakultetsstyret
 5. 3 studentrepresentanter valgt av studentene hvorav én student er uavhengig av Juridisk studentutvalg. Leder av Juridisk studentutvalg innehar ex officio en av disse plassene
 6. 1 representant valgt av og blant de teknisk og administrativt ansatte

Dekan og prodekanen som er dekanens stedfortreder, sitter ex officio i styret. Dekan og prodekan velges i samsvar med nærmere regler vedtatt av universitetsstyret. Den andre prodekanen møter med talerett.

Den prodekanen som ikke er dekanens stedfortreder, er vararepresentant for både dekanen og dekanens stedfortreder til fakultetsstyret. For gruppe 2 velges 4 vararepresentanter i rangert rekkefølge. For gruppe 3 velges 2 vararepresentanter i rangert rekkefølge. For gruppe 4 oppnevnes personlig vararepresentant for hvert medlem. For gruppe 5 velges det fast vararepresentant for den studenten som ikke representerer Juridisk studentutvalg. For gruppe 6 velges 2 vararepresentanter i rangert rekkefølge.

Fakultetet utgjør én valgkrets.

§ 4. Valg og funksjonstid

Valg til fakultetsstyret bør finne sted innen utgangen av november måned og gjelder fra 1. januar det følgende år.

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for gruppene nevnt i § 3, punkt 1, 2, 4 og 6 og ett år for gruppene 3 og 5, med unntak for leder av Juridisk studentutvalg, som sitter for ett semester av gangen.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører. Første vararepresentant overtar i så fall som fast representant. For gruppe 2 og 6 foretas suppleringsvalg på ny vararepresentant dersom det er mer enn ett år igjen av funksjonstiden. For gruppe 4 oppnevnes ny vararepresentant av rektor etter nominasjon fra fakultetsstyret dersom det er mer enn ett år igjen av funksjonstiden.

§ 5. Leder og sekretær

Fakultetsstyret ledes av dekan. Dekanens stedfortreder er nestleder.

Dekanen utpeker sekretær for fakultetsstyret.

§ 6. Møteinnkalling

Fakultetsstyret holder møter etter en møteplan som fastsettes for hvert kalenderår. Ekstraordinære møter holdes når dekanen finner det nødvendig eller når rektor, universitetsdirektør eller minst to av fakultetsstyrets medlemmer krever det.

Innkalling til møte, med oversikt over saker som skal behandles, skal sendes fakultetsstyrets medlemmer senest en uke før møtet finner sted.

Saksdokumenter samt supplerende saksliste med saker som haster og som er innkommet etter utsendelsen av hovedsakslisten, kan sendes senest tre dager før styremøtet. Ettersendelse av for sent innkomne dokumenter til saker som står på sakslisten, kan skje så snart dokumentene foreligger selv om dette medfører at ovennevnte frister for disse dokumenters vedkommende ikke kan overholdes.

Dagsorden, eventuelt tilleggsdagsorden, skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles og om det i den enkelte sak tas sikte på en realitetsavgjørelse, en foreløpig drøftelse, en avklaring av den videre saksbehandling, eller om saken er til fakultetstyrets orientering. For at saker som ikke står på dagsorden eller tilleggsdagsorden skal tas opp til realitetsbehandling, kreves to tredjedels flertall.

§ 7. Fakultetsstyrets forhandlinger

Fakultetsstyret treffer sine vedtak i møter.

Møtene holdes som hovedregel for åpne dører.

Følgende saker behandles alltid for lukkede dører:

 1. personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsettelse, oppsigelse, ordensstraff, avskjed og suspensjon
 2. saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte opplysninger er vesentlige for beslutningsgrunnlaget

Følgende saker kan behandles for lukkede dører dersom fakultetsstyret mener at særlige grunner tilsier det:

 1. orienteringssaker, herunder generelle orienteringer fra ledelsen, samt spørsmål fra fakultetsstyrets medlemmer
 2. saker om utarbeidelse av budsjettforslag til bruk for arbeidet med budsjettet
 3. saker som berører UiOs samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige eller private institusjoner

Fakultetstyret kan ellers vedta å lukke møtet i den enkelte sak av hensyn til den interne saksbehandlingen. Behandling av spørsmålet om lukket møte skjer for lukkede dører.

Når særlige grunner taler for det kan fakultetstyret innby utenforstående til å delta i dets møter med talerett, men ikke stemmerett.

Det skal føres protokoll over alle vedtak som fattes i fakultetsstyret. Protokollen skal inneholde opplysninger om hvem som er til stede, og den skal for hver sak opplyse om forslag som er blitt satt under avstemning og vedtak som blir gjort med angivelse av stemmetall. Det skal fremgå av protokollen hvordan det enkelte medlem har stemt. Forslag som fremmes under møtet skal utformes skriftlig og leses opp under møtet. Det samme gjelder særuttalelser som ønskes protokollert.

§ 8. Møteplikt og avstemningsregler

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å møte hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall gis beskjed til fakultetsstyrets sekretariat slik at varamedlem kan innkalles.

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg (universitets- og høyskoleloven § 20 nr. 4).

Fakultetsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av representantene er til stede.

Et forslag vedtas med alminnelig flertall av de avgitte stemmer med mindre annet er bestemt i lov eller reglement. Flertallet for et vedtak må utgjøre minst en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er leders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.

Avstemning i andre saker enn valg og tilsetting skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og tilsetting skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette.

III. DEKANAT

§ 9. Dekanens oppgaver og myndighet

Dekanen er fakultetets øverste leder og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret og etter instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde i henhold til universitets- og høgskoleloven § 15. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor universitetsdirektøren. Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon.

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til prodekaner, fakultetsdirektør og ledere av grunnenheter.

Stillingsbeskrivelse for dekan

Dekan skal ivareta overordnet, strategisk planlegging og oppfølging i forhold til fakultetets virksomhet. Dekanen representerer fakultetet utad. Lederfunksjonen inkluderer budsjettplanlegging og oppfølging, tilsyn og kontroll med ressursbruken, og at fakultetet drives effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av overordnede instanser. Dekan har generell anvisningsmyndighet. Ansvars- og fullmaktsforhold knyttet til dekanfunksjonen er regulert gjennom Normalregler for fakulteter § 4.

Dekanen er leder av fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksfremlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger under fakultetsstyrets myndighetsområde, jf. § 2, samt ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret.

Dekanen har linjeansvar for ledere ved grunnenheter og sentre, prodekaner og fakultetsdirektøren. Personalansvaret for direkte underordnede ledere innebærer individuell oppfølging, evaluering og stimulering, samt vurdering av virkemidler med sikte på optimal kompetanseutnyttelse.

Faglig ledelse innebærer overordnet ledelse av drift og utvikling av enhetens forskning, undervisning, forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet. Det omfatter blant annet langsiktig planlegging, faglig målformulering, prioritering, kvalitetssikring og profilering. Likeledes utadrettet nettverksbygging, markedsføring og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Dekanen ivaretar forholdet til studentenes organer.

Dekanen oppnevner bedømmelseskomité og i saker om opprykk til professor og ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger. Dekanen oppnevner sorteringskomite ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger. 

Dekanen er også ansvarlig for tilrettelegging av materielle vilkår og organisatoriske forhold.

Gjennom overordnet personalledelse skal dekanen sørge for oppfølging av UiOs og fakultetets lokale lønns- og personalpolitikk, rekruttering og personalutvikling, HMS-arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer.

Operativ ledelse av de ulike grunnenheter vil delegeres fra dekan til de respektive instituttledere/direktør for SMR. Likeledes vil oppfølging av HMS-arbeid, samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene, ledelse av administrasjonen på fakultetsnivået samt å påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet og universitetets organer, bli delegert fakultetsdirektøren.

Dekan rapporterer til rektor/universitetsdirektør og fakultetsstyret.Arbeidsdeling mellom dekan og prodekaner avtales særskilt.

Dekan utnevner prodekan for studier eller prodekan for forskning som sin stedfortreder.

§ 10. Dekan og prodekan

Dekan og prodekaner skal velges blant fakultetets ansatte og studenter i henhold til Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter.

Hvis fakultetstyret har besluttet at valget skal gjennomføres som direkte valg, gjelder følgende: Dersom det innen forslagsfristen bare er kommet ett forslag til hvert av vervene som dekan og prodekaner, gjør valgstyret dette kjent, og fastsetter en forlenget frist for å fremme forslag. Dersom det innen den nye fristen fortsatt bare er ett forslag, erklærer valgstyret den foreslåtte som valgt. Dersom det kommer inn flere forslag, gjennomføres direkte valg etter de vanlige regler for valg av dekan/prodekan.

Fratrer dekanen vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar dekanens stedfortreder vervet som dekan. Fratrer dekan eller en prodekan før dette tidspunkt, skal nyvalg foretas, jf. universitets- og høyskoleloven § 14 nr. 4.

Stillingsbeskrivelse for prodekan

Prodekan for studier er leder av programråd for masterstudier i rettsvitenskap, jf. styrings- og administrasjonsreglementet § 14.

Prodekan for studier har i samråd med dekan et særlig ansvar for studiesaker, som blant annet omfatter:

 1. å delta som representant for fakultetet i universitetets sentrale studiekomité
 2. å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid
 3. å fatte vedtak ved eventuell uenighet mellom grunnenheter og programstyrer, blant annet om leveranse av emner
 4. å ivareta nasjonalt og internasjonalt samarbeid om studier og studentutveksling i samarbeid med utenlandsansvarlig
 5. å ivareta fakultetets etter- og videreutdanningsvirksomhet

Prodekan for forskning er leder av Programråd for forskerutdanning, jf. § 20. Prodekan for forskning er leder av Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte, jf. § 22.

Prodekan for forskning fatter vedtak i forskningssaker hvor mandatet ikke tilligger andre utvalg.

Prodekan for forskning har i samråd med dekanen et særlig ansvar for forskningssaker, som blant annet omfatter:

 1. å delta som representant for fakultetet i universitetets sentrale forskningskomité
 2. å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid
 3. forskning- og formidlingspolitikk
 4. nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid i samarbeid med utenlandsansvarlig
 5. forholdet til Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder for forskning
 6. forskerrekruttering

Prodekanene rapporterer til dekan.

IV. FASTE UTVALG; GENERELLE REGLER

§ 11. Fellesregler for faste utvalg

Bestemmelsene i § 4, § 6, § 7, første, sjette og syvende ledd og § 8 gjelder for alle fakultetets faste utvalg/råd så langt de passer.

Utvalgene skal arbeide innenfor de retningslinjer som er gitt av fakultetsstyret og dekanen.

Utvalgenes møter holdes for åpne dører med mindre annet bestemmes av utvalget selv eller er fastsatt i dette reglement.

For studentrepresentantene i de faste utvalg er funksjonstiden normalt to semester.

Dekanen oppnevner medlemmene til programrådene, Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte og Likestillingsutvalget. Stipendiatrepresentanten som oppnevnes til Programrådet for forskerutdanning, møter også i Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte.

Dekan oppnevner blant de vitenskapelige tilsatte utenlandsansvarlig for studie- og forskningssaker.

V. FASTE UTVALG: PROGRAMRÅD

§ 12. Generelle regler for programråd

1. Fakultetet har følgende programråd:

 1. Programråd for Master i rettsvitenskap (PMR)
 2. Programråd for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi (PKRS)
 3. Programråd for bachelorprogrammet og Master i forvaltningsinformatikk (PFIN)
 4. Programråd for forskerutdanning (PFF)

Hvert av fakultetets internasjonale masterprogrammer ledes av en programleder, med de samme fullmakter som programrådenes ledere, se siste ledd. Andre saker vedrørende de internasjonale masterprogrammene behandles av programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR).

2. Programrådene rapporterer til dekanen.

Programrådene er delegert det koordinerende ansvar for  innholdet av studieprogrammene. Programrådene selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Programrådene vedtar programplaner og emnebeskrivelser innenfor rammer vedtatt  av fakultetsstyret og dekanen. Utover dette kan programrådene delegere sine oppgaver til programlederne.

Programrådenes ledere skal også ta avgjørelser om den løpende drift av programmet. Saker av mindre betydning og andre klare tilfeller, samt hastesaker, kan avgjøres av programrådenes ledere. Ved tvilstilfeller legges saken frem for dekan.

Programrådene skal ha oppmerksomhet rettet mot minoritetsstudentenes situasjon og medvirke til å gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre diskriminering og sikre deres integrering.

§ 13. Programråd for Master i rettsvitenskap (PMR); mandat

1. PMR er delegert det koordinerende og overordnede ansvaret for masterstudiet i rettsvitenskap. Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. I saker hvor PMR tilrår fatter dekanen avgjørelse i saken.

2. PMR har ansvaret for de prinsipielle sider ved undervisning og eksamen, samt fakultetets fremmedspråklige undervisningstilbud, herunder kvalitetssikring av disse. PMR skal også påse at de undervisningstilbud i utlandet som fakultetet har utvekslingsavtale med, er tilfredsstillende tilrettelagt og fulgt opp. PMR behandler saker angående fakultetets internasjonale masterprogrammer som ikke behandles av programlederen for vedkommende program, jf. § 12 nr.2

3. PMR skal melde ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter og videre foreslå endringer i disponeringen av ressurser når forholdene tilsier det. PMR skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PMR.

4. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PMR i medhold av § 12 nr. 2 skal PMR:

 1. løpende vurdere og foreslå endringer i fakultetets undervisning og undervisningsformer når det er påkrevet, herunder ha løpende kontakt med de studiekvalitetsansvarlige
 2. behandle og avgjøre søknader om uttak av eksamens- og undervisningsplikt, jf. regler for godskriving og uttak av eksamens- og undervisningsbanken.
 3. oppnevne ansvarlig lærer og faglærere
 4. vedta emnebeskrivelser i de enkelte emner
 5. utarbeide forslag til programbeskrivelse for Master i rettsvitenskap samt forberede behandling av andre generelle eksamensspørsmål
 6. fastsette hjelpemidler til eksamen
 7. oppnevne ledere for de enkelte eksamener
 8. påse at lærerne oppfyller sin eksamens- og undervisningsplikt
 9. tilrettelegge for og eventuelt initiere en intern dialog om studiespørsmål ved fakultetet
 10. disponere budsjett som er fastsatt for PMR
 11. motta rapport fra utenlandsansvarlig

Utenlandsansvarlige har møteplikt etter innkalling, og har møte- og talerett i alle utenlandssaker.

PMRs leder kan godkjenne lærere og studieopplegg for studieringer.

§ 14. Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR): sammensetning

PMR består av:

 1. prodekan for studier som leder
 2. studieårsansvarlige lærere for 1.- 5. studieår oppnevnt av dekanen
 3. 1 representant for de engelskspråklige mastergradene oppnevnt av dekanen
 4. 1 representant for de teknisk og administrativt tilsatte
 5. 2 studenter oppnevnt av JSU

Det oppnevnes personlig vararepresentant for de teknisk og administrativt ansatte. Et medlem fra Juridisk studentutvalg kan møte som vararepresentant for studentenes representanter. Dekanen oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i rådet som nestleder.

§ 15. Programrådet for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi (PKRS); mandat

1. PKRS er delegert det koordinerende overordnede ansvaret for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi.

PKRS har ansvaret for å behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.

PKRS skal melde ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter. PKRS skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PKRS.

2. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PKRS i henhold til § 12 nr. 2, skal PKRS:

 1. løpende vurdere og foreslå endringer i studieprogrammenes undervisning og undervisningsformer når det er påkrevet
 2. fastsette læringskravene og litteraturlister i de enkelte fag
 3. utarbeide forslag til instrukser for studieprogrammene samt forberede behandling av andre generelle eksamensspørsmål
 4. fastsette hjelpemidler til eksamen
 5. tilrettelegge for og eventuelt initiere en intern dialog om studiespørsmål ved fakultetet.

§ 16. Programrådet for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi (PKRS); sammensetning

 1. 1 programrådsleder valgt blant de faste vitenskapelige ansatte
 2. 2 faste vitenskapelige ansatte fra henholdsvis rettssosiologi og kriminologi
 3. 1 midlertidig vitenskapelig ansatt som representerer begge fag
 4. 1 representant for de teknisk og administrativt ansatte ved IKRS
 5. 2 studentrepresentanter: 1 fra BA i kriminologi og 1 fra MA, sistnevnte skal representere begge fag

§ 17. Programrådet for bachelorprogrammet og master i forvaltningsinformatikk (PFIN); mandat

1. PFIN er delegert det koordinerende og overordnede ansvaret for bachelorprogrammet og master i forvaltningsinformatikk.

PFIN har ansvaret for å behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.

Programansvarlig skal melde ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter, og videre foreslå endringer i disponeringen av ressurser når forholdene tilsier det. PFIN skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PFIN.

2. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PFIN i henhold til § 12 nr. 2, skal PFIN:

 1. løpende vurdere og foreslå endringer i studieprogrammenes undervisning og undervisningsformer når det er påkrevet,
 2. fastsette læringskravene og litteraturlister i de enkelte fag,
 3. utarbeide forslag til instrukser for studieprogrammene samt forberede behandling av andre generelle eksamensspørsmål,
 4. fastsette hjelpemidler til eksamen,
 5. tilrettelegge for og evt. initiere en intern dialog om studiespørsmål ved fakultetet.

§ 18. Programrådet for bachelorprogrammet og Master i forvaltningsinformatikk (PFIN): sammensetning

 1. PFIN består av en representant og en vararepresentant for hvert av de tre samarbeidende fakultetene (JF, SV og MN). De respektive fakultetene foreslår sine representanter.
 2. 1 representant for de vitenskapelig ansatte
 3. 1 representant for de teknisk og administrativt ansatte
 4. 2 studentrepresentanter.

Representanten for de vitenskapelige ansatte er programleder.

§ 19. Programrådet for forskerutdanning, mandat

Utvalget fungerer som programråd for forskerutdanningen, og er delegert det overordnede og koordinerende ansvaret for fakultetets forskerutdanningsprogram.

Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder i utvalget i henhold til §12 nr. 2, skal programrådet:

 1. trekke opp rammene for driften av PhD-programmet
 2. avgjøre søknader om opptak til PhD-programmet og formalisere veilederforholdet
 3. påse at grunnenhetene har et tilfredsstillende system for oppfølgning av stipendiater
 4. oppnevne bedømmelseskomiteer for doktorgrader
 5. gi anbefaling til Innstillings- og tilsettingsutvalget eventuelt til grunnenhet ved utlysning av og tilsetting i stipendiatstillinger
 6. tilsetting på delegasjon fra ITU ved forlengelser av stipendiatstillinger i inntil seks måneder som ikke grunnes i rettskrav, og avgi uttalelse til ITU ved tilsvarende forlengelser ut over seks måneder

§ 20. Programråd for forskerutdanning; sammensetning

Programråd for forskerutdanning består av:

 1. prodekanen for forskning som leder
 2. 4 vitenskapelige medlemmer (modulansvarlige for modul 1-4)
 3. 1 medlem tilnyttet PhD-programmet som stipendiat

Modulansvarlige skal som minimum inneha rettsvitenskapelig førstestillingskompetanse. Prodekan for forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i utvalget som nestleder.

VI. FASTE UTVALG; INNSTILLINGSRÅDET FOR VITENSKAPELIG TILSATTE

§ 21. Innstillingsrådet; mandat

Innstillingsrådet er innstillingsorgan ved tilsetting i

 1. professorater der ITU er tilsettingsorgan
 2. postdoktorstillinger
 3. lektorstillinger
 4. førsteamanuensis- og forskerstillinger der stillingen ikke er tillagt en grunnenhet

Innstillingsorganet skal innstille og foreslå kunngjøringstekster til ITU, samt påse at likestillingsmessige hensyn er ivaretatt i tilsettingsprosessen.

§ 22. Innstillingsrådet; sammensetning

Innstillingsrådet består av:

 1. prodekan for forskning som leder
 2. instituttlederne og direktør ved SMR
 3. 1 medlem tilnyttet PhD-programmet som stipendiat
 4. 1 teknisk-administrativt tilsatt

Innstillingsrådet er vedtaksført når mer en halvparten av representantene er til stede.

Dekanen deltar som observatør. JSU kan gis observatørstatus etter anmodning. Prodekan for forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i utvalget som nestleder.

VII. FASTE UTVALG; INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSUTVALGET (ITU)

§ 23. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU); mandat

Fakultetsstyrets innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) innstiller og foreslår kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg tilsetter.

ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg ikke tilsetter.

ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekst for fakultetsdirektør, dersom dette er delegert til fakultetet.

ITU vedtar opprykk til professor

ITU vedtar permisjoner og forlengelser, som ikke er lov- eller tariffestet, ut over 6 måneder for stipendiater og postdoktorer, jf. § 19, punkt 6.

ITU holder sine møter for lukkede dører.

§ 24. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU); sammensetning

Innstillings- og tilsettingsutvalget har 5 medlemmer:

 1. dekan
 2. 2 vitenskapelig tilsatte
 3. 1 student
 4. 1 teknisk-administrativt tilsatt

Dekan er leder.

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget blant fakultetsstyrets medlemmer. Vararepresentantene for medlemmene i fakultetsstyret oppnevnes også som vararepresentanter for Innstillings- og tilsettingsutvalget. Det andre fakultetsstyremedlemmet fra Juridisk studentutvalg er vararepresentant for studentmedlemmet.

VIII. FASTE UTVALG; LIKESTILLINGS- OG MANGFOLDSUTVALGET

§ 25. Likestillings- og mangfoldsutvalget; mandat

Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) skal arbeide for at sammensetningen av fakultetets studenter og ansatte skal bedre speile befolkningen for øvrig, og for at studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

LiMU skal:

 1. Samarbeide med fakultetets ledelse og andre råd og utvalg og være en pådriver for at likestillings- og mangfoldsspørsmål prioriteres.
 2. Sikre et kunnskapsgrunnlag for at fakultetets ledelse og relevante råd og utvalg skal kunne iverksette nødvendige tiltak.
 3. Utforme grunnlag for beslutninger, fakultetsuttalelser og overordnede retningslinjer og handlingsplaner i likestillings- og mangfoldsspørsmål på fakultetet.
 4. Ha mulighet til å avgi uttalelser til bedømmelser i tilsettingssaker for faste og midlertidige vitenskapelige stillinger før endelig behandling ved fakultetet.

§ 26. Likestillings- og mangfoldsutvalget; sammensetning

Likestillingsutvalget skal ha seks representanter fordelt slik:

 1. 2 faste tilsatte i vitenskapelig stilling
 2. 1 midlertidig tilsatt i vitenskapelig stilling
 3. 1 representant valgt blant studentene
 4. 1 teknisk / administrativt tilsatt
 5. 1verneombud

Det skal oppnevnes personlig vararepresentant for representantene under 1, 2 og 4. Juridisk studentutvalg utpeker vararepresentant for studentrepresentanten under 3. Representantene under 1. og 2. bør sett under ett komme fra ulike grunnenheter.

IX. FASTE UTVALG; LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG (LAMU)

§ 27. Lokalt arbeidsmiljøutvalg(LAMU); mandat

LAMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø ved fakultetet, delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

LAMU rapporterer årlig til Organisasjons- og personalavdeling (OPA)/ sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU).

LAMU skal hvert annet år lage en handlingsplan med fokusområder for kommende to år, og sende denne til AMU til orientering. Planen følges opp regelmessig i møter, og status oppsummeres i utvalgets årsrapport.

LAMU skal årlig planlegge vernerunder, herunder fastsette fokusområder og tidsfrister, og behandle enhetenes rapporter fra vernerundene.

LAMU kan behandle alle typer saker som faller inn under arbeidsmiljølovens § 7-2.

LAMU holder sine møter etter en møteplan som fastsettes for hvert kalenderår.

§ 28 . Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU); sammensetning

LAMU har seks medlemmer:

 1. En representant fra fakultetets ledelse (fakultetsdirektør eller assisterende direktør)
 2. To arbeidsgiverrepresentanter med vararepresentanter utpekt av fakultetsdirektøren
 3. Ledende verneombud med vararepresentant
 4. Et verneombud med vararepresentant valgt av og blant fakultetets verneombud.
 5. En student med vararepresentant utpekt av Juridisk studentutvalg

Ledelsen av LAMU alternerer mellom fakultetsledelsens representant og ledende verneombud, slik at disse leder utvalget hvert annet år. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

De øvrige verneombudene, representant fra Teknisk avdeling og representant fra AMU kan møte som observatører med talerett. LAMU kan ved behandlingen av enkeltsaker innby utenforstående til å delta i møter med talerett, men ikke stemmerett.

Fakultetets HMS-koordinator er sekretær for LAMU.

X. LEDELSE VED ENHETENE OG ADMINISTRASJON

1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON VED GRUNNENHETENE

§ 28. Stillingsbeskrivelse for instituttleder/direktør for SMR

Instituttleder/direktør for SMR er øverste leder for all virksomhet i sin grunnenhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i enhetens styre. Instituttleder/direktør for SMR har på dekanens vegne det operative ansvaret for enhetens totale virksomhet, og rapporterer til dekanen, men i saker hvor enhetens styre er delegert myndighet rapporterer lederen til styret. Instituttleder leder enhetens styre/råd. Instituttleder/direktør for SMR har generell anvisningsmyndighet. Instituttleder/direktør for SMR leder innstillingsorgan ved tilsetting i førsteamanuensis- og forskerstillinger som er tillagt grunnenheten. Ansvars- og fullmaktsforhold knyttet til lederfunksjonen er regulert gjennom Normalregler for institutter § 4.

Følgende områder faller inn under delegerte fullmakter:

Faglig ledelse omfatter styring og utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling, undervisningsressurser og annen faglig basert virksomhet med sikte på å innfri faglige mål og forskningsstrategiske satsninger, og innebærer blant annet:

 1. overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av enhetens faglige mål og forskningsstrategiske satsninger.
 2. fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten
 3. underbygge initiativ og kreativitet med sikte på etablering av slagkraftige forskningsmiljøer
 4. målrettet profilering, nettverksbygging, utadrettet markedsføring
 5. kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt
 6. tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, infrastruktur, driftsmidler o.l.)
 7. tilrettelegging av organisatoriske forhold
 8. identifisere og utvikle kommersialiserbare forskningsresultater

Økonomistyring innenfor enhetens økonomiske ramme, med oppgaver som:

 1. utforming av årsplan og budsjett innenfor rammebevilgninger gitt av fakultetsstyret
 2. å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor enhetens finansielle grunnlag
 3. kontakt med eksterne finansieringskilder/bidra til å hente inn eksterne bevilgninger
 4. legge frem økonomirapporter for enhetens styre/råd

Personalledelse av alt personale som er organisatorisk tilknyttet grunnenheten. Personalledelsen innebærer blant annet:

 1. individuell oppfølging og vurdering av virkemidler med sikte på optimal kapasitets- og kompetanseutnyttelse
 2. medarbeidersamtaler
 3. organisering av arbeidsplikter
 4. personalplanlegging innenfor rammen fastsatt av fakultetsstyret
 5. funksjon som koordinator, pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø
 6. bruk av tilgjengelige incitamenter for å stimulere og kontinuerlig forbedre de individuelle arbeidsvilkårene
 7. kompetanseutvikling av personalet
 8. UiOs lokale lønns- og personalpolitikk

Instituttlederen/direktør for SMR kan delegere arbeidsoppgaver innenfor sitt fullmaktområde til stedfortreder, kontorsjef og andre ved enheten.

Instituttleder/direktør for SMR rapporterer til dekan.

§ 29. Stillingsbeskrivelse for kontorsjef

Kontorsjefen er underlagt instituttleder/direktør for SMR, med administrative lederfunksjoner innenfor fullmakter gitt av instituttleder/direktør for SMR. Kontorsjefen skal påse at administrasjonen tilbyr relevant administrativ bistand og service overfor instituttleder/direktør for SMR, grunnenhetens ansatte, brukere og samarbeidspartnere. I tillegg til generell rådgivning, veiledning og utredning innenfor administrative felt skal kontorsjefen sikre at administrasjonen bistår instituttleder/direktør for SMR med:

 1. forslag til årsplaner, årsmelding og budsjett
 2. tilsyn og kontroll med at enhetens budsjett blir overholdt
 3. iverksetting av vedtak fattet av overordnede beslutningsorganer
 4. intern og ekstern informasjonsvirksomhet
 5. sekretærfunksjon for enhetens styre/råd og utvalg
 6. saksbehandlerstøtte i enkeltsaker
 7. personaladministrative spørsmål og oppfølging av UiOs lokale lønns- og personalpolitikk
 8. organisasjonsutvikling
 9. HMS-arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer
 10. rekruttering og personalutvikling

Delegerte fullmakter vil i tillegg innebære oppgaver som:

 1. saksforberedelse for enhetens styre/råd og overordnede organer
 2. budsjett- og regnskapsarbeid
 3. tilrettelegging for effektiv drift og organisering av grunnenhetens administrasjon
 4. forslag til plandokumenter
 5. direkte personalledelse- og oppfølging av administrativ stab, og av teknisk personale som ivaretar servicerelaterte fellesfunksjoner
 6. å påse at enhetens teknisk- administrative funksjoner har nødvendig kompetanse, er brukerrettet og yter best mulig service overfor brukergrupper og samarbeidspartnere

På delegasjon fra instituttleder/direktør for SMR vil administrativ leder ha generell anvisningsmyndighet.

Kontorsjef skal i samråd med instituttleder/direktør for SMR og fakultetsdirektør påse at den administrative enhetens virksomhet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet og universitetets organer.

De totale oppgavene ved enheten utføres i nært samarbeid mellom instituttleder/direktør for SMR og kontorsjef, selv om formelle fullmakter er forankret hos instituttleder/direktør for SMR.

Kontorsjef rapporterer til instituttleder/direktør for SMR.

2. FAKULTETSADMINISTRASJONEN

§ 30. Administrasjon

Fakultetet har en administrasjon som er sekretariat for fakultetets styringsorganer og som ivaretar fakultetets administrative og forvaltningsmessige oppgaver.

§ 31. Stillingsbeskrivelse for fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe, og skal påse at fakultetets ledelse, instituttledere/direktør for SMR, kontorsjefene, ansatte, fakultetets studenter, brukere og samarbeidspartnere tilbys relevant administrativ bistand, spisskompetanse og service.

Fakultetsdirektøren leder på vegne av dekan administrasjonen på fakultetsnivå. Fakultetsdirektøren skal i samråd med dekan påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet og universitetets organer.

Delegerte fullmakter omfatter blant annet:

 1. harmonisering av administrative rutiner og tjenester
 2. personalledelse av administrativt og teknisk personale som er organisatorisk tilknyttet fakultetsnivå, inkludert organisering av den interne arbeidsfordelingen i fakultetssekretariatet
 3. å etablere og følge opp økonomistyring og rapportering ved fakultetet
 4. å påse at fakultetet administreres så rasjonelt og effektivt som mulig og følge opp tiltak innenfor organisasjonsutvikling og personal/ledelsesutvikling
 5. årlige utviklingssamtaler med kontorsjefene
 6. forberedelse av fakultetets årsplaner, årsmelding og budsjett
 7. tilsyn og kontroll med at fakultetets budsjett blir overholdt
 8. forberedelse av saker som legges fram for fakultetsstyret - sekretærfunksjon for fakultetsstyret
 9. iverksetting av vedtak fattet i fakultetsstyret og andre overordnede organer
 10. ressursdisponering i samsvar med de vedtak som er gjort i fakultetsstyret eller andre overordnede organer
 11. oppfølging av UiOs lokale lønns- og personalpolitikk, rekruttering og personalutvikling av administrativt og teknisk personale
 12. å følge opp HMS-arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer
 13. organisasjonsutvikling
 14. å følge opp intern og ekstern informasjonsvirksomhet
 15. fakultetets delarkiv
 16. å ivareta samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene innenfor rammene av hovedavtalens og tilpasningsavtalens bestemmelser
 17. å oppnevne arbeidsgiverrepresentanter til innstillings- og tilsettingsutvalg for teknisk - administrative stillinger
 18. være leder for tilsettingsrådet for teknisk- administrative stillinger
 19. delta i innstillingsutvalget ved ansettelse av kontorsjefer

På delegasjon fra dekan vil fakultetsdirektøren ha generell anvisningsmyndighet.

Fakultetsdirektør rapporterer til dekan.

§ 32. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 15. september 2011.

Fra samme tid oppheves administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet vedtatt 7. oktober 2003.

Publisert 10. okt. 2011 13:20 - Sist endra 29. jan. 2018 15:03